Download 3. Srpski Radni Listovi PDF

Title3. Srpski Radni Listovi
File Size711.8 KB
Total Pages76
Document Text Contents
Page 1

Весна Поповић

• DRAGANI] •
Beograd, 2007.

Page 2

2

Рецензенти

За издавача

Главни уредник

Page 38

��

За овај текст би се морало одвојити више часова. Разговарајте са
учитељицом, па предложите да га прочитате бар два пута код куће и напи-
шите своја кратка запажања. Тако ћете уштедети време и бити спремни за
рад на часу. Ако се договорите да радите по паровима, искористите ове
предлоге: можете их прилагодити својим потребама и могућностима, или
на основу њега осмислити потпуно нову идеју, или га примените баш у овом
облику.

Предлог је следећи:
1. Први пар може имати задатак да сажето преприча причу – односно

издвоји делове фабуле као тезе, наслове.
2. Други пар треба да наброји ликове, али да поред сваког имена

напише особине или улогу тог лика у тексту. Необичних ликова,
оживљених – који говоре, мисле, осећају као људи, има много.
Провери пажљивим читањем.

3. Трећи пар: какве промене се дешавају у џиновој башти – опишите
је на почетку, у време џиновог повратка и кад је џин донео одлуку
да се промени.

4. Четврти пар: покушај да опишеш однос између џина и дечака. Ко
је тај дечак?

5. Пети пар: како изгледа башта док је џин себичан; а како је мења
џинова доброта?

6. Шести пар: ко је и како подстакао џина да победи своју себичност?
7. Седми пар: наведите најлепше описе природе.
8. Осми пар: каква је башта уочи џинове смрти? Зашто је таква?
9. Девети пар: шта све може да учини доброта?
10. Десети пар: нека то буду илустратори – покушајте да представите

причу са четири слике.
11. Једанаести пар: које сте елементе бајке открили у овом тексту?

Размислите, набројте их и отворите дебату о томе да ли је ово
прича или бајка. Један из пара нека заступа ону групу ученика
који доказују да је Себични џин прича. Други члан пара нека
заступа групу ученика који сматрају да је Себични џин бајка.

Дебату започните кад свих једанаест парова заврши излагање.

Ако вас је више у одељењу, договорите се о задужењима за све
ученике.

Предложите учитељици да према питањима одреди парове и да
процени да ли вам за то треба двочас.

Можете предлагати оцене паровима на крају, а аплаузом покажите
учитељици да ли вам се овакав рад допада мање или више од
уобичајеног.

Себични џин – Оскар Вајлд

Нама пишите о томе.

Page 39

��

Мозгалицу правимо тако што на дату реч додамо све мисли које нам
она побуди, али их изражавамо кратко – речима, не реченицама.

Уради на реч пријатељ. Напиши што више речи.

разумевање

помоћ

другарска љубав

Док остали буду наводили речи, можеш допунити своју мозгалицу.
1. Сигурно већ знаш да је свитац светлуцави, ситни инсект. У причи, он

тражи .

2. Прво је срео скакавца, рекао му за своје трагање, али

.
3. Шта је свитац одговорио на скакавчеву молбу да му осветли пут?

4. Шта га је замолио мрав током разговора о пријатељству?

5. Како је свитац поступио?

6. Да ли је свитац нашао пријатеља?

7. Ти сигурно увиђаш зашто није? Дај савет свицу.

8. И кад нађемо пријатеље, чиме то пријатељство негујемо? (Изрази се
сада реченицама.)

Page 75

75

Page 76

7�

Vesna Popovi}
NASTAVNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK
za tre}i razred osnovne {kole

Izdava~
Izdava~ka ku}a „Dragani}ß
Dr Ivana Ribara 81-83, 11070 Beograd

Ilustracije
Lidija Taranovi}

Kompjuterska priprema
SPIRIT, Gradski park 2

Korice
Gorica Ze~evi}

Lektura i korektura
Sowa [o}

[tampa
Intergraf, Beograd

2005.

Plasman kwige:
Adresa: Dr Ivana Ribara, 11070 Novi Beograd
Telefoni: 318-0213, 318-0265 faks: 3180-266

Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad, Fru{kogorska 4, tel. 021/458-745
26300 Vr{ac, Svetosavska 11, tel. 013/833-365

26000 Pan~evo, Vojvode Putnika 6, tel. 013/333-154
11300 Smederevo, Kraqa Petra I 12, tel. 026/612-497

Similer Documents