Download แนวข้อสอบทวีปยุโรป PDF

Titleแนวข้อสอบทวีปยุโรป
File Size152.8 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 1

ทวปียุโรป


1. อารยธรรมความเจริญของชนชาติยโุรป มีรากฐานมาจากอารยธรรมใด
ก. อารยธรรมอาหรับ
ข. อารยธรรมกรีก – โรมนั
ค. อารยธรรมเรอเนสซองส์
ง. อารยธรรมอินโด - อารยนั
2. ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการแขนงต่างๆ ของชาวยโุรปตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา เป็นผล
สืบเน่ืองมาจากขอ้ใด
ก. การเกิดชุมชนเมืองใหม่ๆ
ข. ความเขม้แขง็ของคริสตจกัร
ค. ความมัน่คงของระบอบกษตัริย ์
ง. การส ารวจดินแดนโพน้ทะเล
3. จุดเปล่ียนทางประวติัศาสตร์ขอ้ใด ท าใหอ้งักฤษเป็นชาติผูน้ าในการพฒันาอุตสาหกรรมของยโุรป ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา
ก. การปฏิวติัอุตสาหกรรม
ข. การฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ
ค. มีรัฐธรรมนูญฉบบัแรก
ง. หลุดพน้จากอ านาจของคริสตจกัร
4. ปัจจยัขอ้ใด ท าใหท้วปียุโรป ไม่มี ภูมิอากาศร้อนช้ืนเหมือนทวปีอ่ืนๆ
ก. ท าเลท่ีตั้งตามแนวละติจูด
ข. กระแสน ้าจากมหาสมุทร
ค. อิทธิพลของลมประจ าตะวนัตก
ง. อิทธิพลความช้ืนจากทะเล
5. ขอ้ใด ไม่ใช่ พรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นระหวา่งทวปียโุรปกบัทวปีเอเชีย
ก. แม่น ้าอูราล
ข. เทือกเขาอูราล
ค. แม่น ้าโวลกา
ง. เทือกเขาคอเคซสั
6. ลกัษณะภูมิประเทศของยโุรปตอนเหนือขอ้ใด เกิดจากการกระท าของธารน ้าแขง็
ก. ช่องแคบโดเวอร์
ข. ชายฝ่ังแบบฟยอร์ด
ค. แหลมไครเมีย
ง. คาบสมุทรไอบีเรีย

Page 2

7. เขตภูมิประเทศของทวปียโุรปขอ้ใด เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณ์และมีประชากรหนาแน่น
ก. ชายฝ่ังทะเลบอลติก
ข. เขตท่ีราบสูงภาคกลาง
ค. คาบสมุทรสแกนดิเนเวยี
ง. เขตท่ีราบใหญ่ภาคกลาง
8. ขอ้ใด เป็นลกัษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน(Cs) บริเวณคาบสมุทรอิตาลีและภาคใตข้องยโุรป
ก. ฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตก
ข. ฤดูร้อนมีอากาศร้อนและมีฝนตก
ค. มีอากาศอบอุ่นช้ืนและมีฝนตกตลอดปี
ง. ร้อนและแหง้แลง้แบบทะเลทราย
9. บริเวณดา้นเหนือของทะเลด า(ประเทศยเูครน) และตอนใตข้องรัสเซีย มีลกัษณะภูมิอากาศแหง้แลง้
มีปริมาณฝนนอ้ยท่ีสุดของทวปียโุรป คือเขตภูมิอากาศแบบใด
ก. แบบอบอุ่นช้ืน(Cfa)
ข. แบบเมดิเตอร์เรเนียน (Cs)
ค. แบบทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทรายเขตอบอุ่น(BS)
ง. แบบทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทรายเขตร้อน (BSh)
10. เกาะองักฤษและเกาะไอร์แลนด ์เป็นเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก (Cfb)
มีลกัษณะภูมิอากาศแบบใด
ก. อบอุ่น มีฝนตกในฤดูร้อน
ข. อบอุ่นช้ืน มีฝนตกชุกตลอดปี
ค. หนาวเยน็ มีฝนตกในฤดูร้อน
ง. หนาวจดัแบบขั้วโลก ไม่มีฤดูร้อน
11. บริเวณใดของทวปียุโรป เป็นเขตภูมิอากาศแบบหนาวก่ึงขั้วโลก หรือแบบไทกา (D)
ก. ท่ีราบลุ่มแม่น ้าดานูบ
ข. เขตเทือกเขาคอเคซสั
ค. คาบสมุทรสแกนดิเนเวยี
ง. บริเวณรอบๆทะเลสาบแคสเปียน
12. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะภูมิอากาศแบบขั้วโลก หรือแบบทุนดรา (E)
บริเวณตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวยีและตอนเหนือของไซบีเรีย
ก. มีธารน ้าแขง็ปกคลุม
ข. ฝนตกในรูปของหิมะ
ค. หนาวจดัตลอดปี ไม่มีฤดูร้อน
ง. อุณหภูมิต ่ากวา่ 0 องศาเซลเซียส ทุกเดือน

Page 3

13. พืชพรรณธรรมชาติในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทรายแถบอบอุ่น(BS)ของทวปียโุรปคือขอ้ใด
ก. ป่าสน
ข. ทุ่งหญา้สเตปป์
ค. ป่าไมผ้ลดัใบเขตอบอุ่น
ง. ทุ่งหญา้สะวนันา
14. แหล่งน ้ามนัปิโตรเลียมท่ีส าคญัขององักฤษและเนเธอร์แลนด ์
ซ่ึงมีปริมาณการผลิตสูงท่ีสุดของทวปียโุรป คือแหล่งใด
ก. ทะเลเหนือ
ข. ทะเลบอลติก
ค. ทะเลนอร์วเีจียน
ง. ช่องแคบองักฤษ
15. พืชธญัญาหารของยุโรปชนิดใด มีผลผลิตรวมของทวีปถึงร้อยละ 60 ของผลผลิตรวมทัว่โลกในแต่ละปี
ก. ขา้วไรน์
ข. ขา้วโพด
ค. ขา้วสาลี
ง. ขา้บาร์เลย ์
16. เพราะเหตุใด เขตภูเขาและท่ีราบสูงในสวติเซอร์แลนด์และอิตาลี จึงเป็นแหล่งเล้ียงโคเน้ือ โคนม
และแกะพนัธ์ุขนท่ีส าคญัของทวปียโุรป
ก. มีอากาศอบอุ่นและทุ่งหญา้อุดมสมบูรณ์
ข. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีดี สะดวกสบาย
ค. มีดินและน ้าอุดมสมบูรณ์
ง. อยูใ่กลต้ลาดและชุมชนส าคญั
17. ปัจจยัขอ้ใด ท าให ้“ เขตดอกเกอร์แบงค”์ ในทะเลเหนือ
มีปลาชุกชุมและเป็นแหล่งประมงทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ของทวปียโุรป
ก. พื้นน ้าคล่ืนลมสงบ
ข. อิทธิพลของลมประจ าตะวนัตก
ค. อุณหภูมิใตท้อ้งทะเลอบอุ่นตลอดปี
ง. อิทธิพลของกระแสน ้าในมหาสมุทร
18. แร่ธาตุชนิดใด เป็นพื้นฐานของความเจริญกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมของทวปียโุรป
ก. บอ็กไซด ์ เงิน ทองแดง
ข. ทองแดง สังกะสี ตะกัว่
ค. เหล็ก ถ่านหิน ปิโตรเลียม
ง. ยเูรเนียม น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ

Page 7

38. กระแสน ้าอุ่นในขอ้ใดท่ีส่งผลใหช้ายฝ่ังของประเทศนอร์เวยน์ ้าไม่เป็นน ้าแขง็ในฤดูหนาว
สามารถใชใ้นการเดินเรือได ้
ก. อะแลสกา
ข. บราซิล
ค. แอตแลนติกเหนือ
ง. กุโรชิโว
39. อารยธรรมแรกเร่ิมในทวีปยโุรป เกิดข้ึนคร้ังแรกบริเวณใด

ก. ท่ีราบชายฝ่ังตะวนัตก
ข. ท่ีราบสูงตอนกลาง
ค. ชายฝ่ังทะเลยโุรปใต ้
ง.รอบทะเลบอลติก

40. รอตเตอร์ดมั เป็นเมืองท่าเรือใหญ่เปรียบเสมือนประตูสู่ทวปียโุรปเป็นเมืองท่าตั้งอยูใ่นเขตประเทศใด
ก. เนเธอร์แลนด์
ข. สหราชอาณาจกัร
ค. เบลเยยีม
ง. เดนมาร์ก

41. ป่าสน เป็นพืชพรรณธรรมชาติส าคญัของประเทศอะไรและอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบใด
ก. เยอรมนี – เดนมาร์ก , ภาคพื้นสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก
ข. ฝร่ังเศส – เนเธอร์แลนด ์, อบอุ่นช้ืนภาคพื้นทวปี
ค. ฟินแลนด ์– สหพนัธรัฐรัสเซีย , ไทกา
ง. โครเอเชีย – บอสเนีย – เฮอร์เซโกวนิา , ทุนดรา

42. บริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่นของทวปียโุรปอยูบ่ริเวณใดของทวปี
ก. ภาคเหนือและภาคตะวนัตก
ข. ภาคตะวนัตกและภาคกลางของทวปี
ค. ภาคตะวนัตกและภาคใต ้
ง. ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก

43. ภาษาองักฤษจดัอยูใ่นกลุ่ม-ตระกลูภาษาอะไร
ก. โรมานซ์
ข. เยอร์มานิก(อินโดยโูรเปียน)
ค. สลาฟ
ง. ละติน

Similer Documents