Download Alister Krouli - Leptirova Mreza (Mesecevo Dete) PDF

TitleAlister Krouli - Leptirova Mreza (Mesecevo Dete)
File Size5.5 MB
Total Pages181
Table of Contents
              LEPTIROVA MREŽA (MESEČEVO DETE)
I Kineski Bog
II Filozofska Rasprava o Prirodi Duše
III Telekineza: Koja predstavlja Umetnost Pokretanja predmeta na Daljinu
IV Ručak, posle Svega; i poučno Izlaganje o Četvrtoj Dimenziji
V O Stvari u Bašti; i o Putu Taoa
VI O Večeri, sa Pričama Koje su Pričali Gosti
VII O Zakletvi Lize la Đofrie; i o Njenom Bdenju u Kapeli Užasa
VIII O Homunkulusu; zaključak prethodne rasprave u vezi sa Prirodom Duše
IX Kako su Loše Vesti Stigle iz Aragoa u Kvinkampoa; i Šta je tom Prilikom Preduzeto
X Kako su Skupljali Svilu za Tkanje Mreže za Leptira
XI O Mesecu od Meda, i Događajima koji su se Tada Desili; uz različite Komentare o Magici; a sve skupa Ukrašeno Moralnim Poukama Korisnim za Mlade
XII O Bratu Onofriu, Njegovoj Čvrstini i Hrabrosti; i o Nevoljama Koje su zbog Toga Snašle Crnu Ložu
XIII O Napredovanju Velikog Eksperimenta; ne Zaboravljajući Naše Prijatelje koje smo Poslednji put Videli u Parizu, i o Čijoj smo Dobrobiti Svakako Veoma Brinuli
XIV Poučna Rasprava o Okultnom Karakteru Meseca, Njenoj Trostrukoj Prirodi, Njene Četiri Faze, i Njenih Dvadeset i Osam Kuća; sa Opisom Događaja koji su Prethodili Klimaksu Velikog Eksperimenta, ali Naročito o Viziji koju je Imala Iliel
XV O Dr. Veskitu i Njegovim Drugovima, kako su Napredovali u Bavljenju Nekromantstvom; i o Ratnom Savetovanju između Sirila Greja i Brata Onofria, uz Neka Mišljenja Ovog Prvog O Umetnosti Magike
XVI O Širenju Mreže za Leptira; sa Jednom Ljupkom Raspravom u Vezi sa Različitim Redovima Bića; i o Stanju Ledi Iliel, i Njenim Željama i o Drugoj Viziji Koju je Imala u Budnom stanju
XVII O Izveštaju Koji je Edvin Artvejt Podneo Svom Šefu, i o Premišljanjima koja je on Izazvao u Crnoj Loži; i o zaveri koja je tom prilikom skovana; sa Raspravom o Čarobnjaštvu
XVIII Tamna Strana meseca
XIX Velika Čarolija
XX Valpurgijska Noć
XXI O Obnovi Velikog Napada, i o Tome Kako je on Prošao
XXII O Izvesnoj Zori Iznad našeg Starog prijatelja Bulevara Arago; i o Ljubavi Lize la Đofrie i Abdula Beja, o tome šta se sa Njima Dešavalo.O Završetku Lažne Uzbune u Vezi sa velikim Eksperimentom, i o Jednom Razgovoru Između Daglasa i Njegovog Podređenog
XXIII O Dolasku kineskog Boga na Bojno Polje; o Njegovom Uspehu kod Pretpostavljenih; i o Prizoru koji je Video na Putu za Pariz. Takođe o onome što mu se u Vezi sa tim dogodilo, i o ishodu Svih Onih Stvari čije je Dešavanje začelo Izvestan Početak
            
Document Text Contents
Page 1

AALLEEIISSTTEERR CCRROOWWLLEEYY

Page 2

AALLEEIISSTTEERR CCRROOWWLLEEYY


LLIIBBEERR LLXXXXXXII
TTAAKKOOĐĐEE NNAAZZIIVVAANNAA -- MMEESSEEČČEEVVOO DDEETTEE

Ova knjiga je napisana 1917, tokom slobodnog vremena koje mi je preostajalo pored mojih
napora da uvedem Ameriku u Rat na našoj strani. Odatle potiču moje iluzije na tu temu, i
tužna slika Sajmona Ifa na kraju. Treba li da dodam, pošto to knjiga izvan svake sumnje
pokazuje, da su svi likovi i događaji samo plod poremećene mašte?

A.C. London, 1929.

Page 90

hteo da zna! nagnuo se preko ivice tornja, posmatrajući sa velikom pažnjom i usredsređenošću
pokrete adepta.

Kada se našao na terasi, Brat Onofrio je nastavio da uvija svoju "Zmiju", smanjujući
neprestano obim svojih spirala dok ih nije sveo na nulu, i nastavio da se okreće oko svoje ose.
Onda je počeo drugi deo svog posla, Ples Mača.

Polako je počeo da stopalima prati oblik pentagrama, i dopustio da mu se Mač odvoji od tela
dok je ubrzavao kretanje, baš kao što kuglični zglob parne mašine izleće napolje kada se
pritisak i brzina povećavaju.

Gejts je bio fasciniran ovim prizorom. Na sunčevoj svetlosti, ta skerletna figura koja je svud
oko sebe blistala od sjaja koji se odbijao od čelika, predstavljala je veličanstven prizor, gotovo
omamljujući.

Adept se okretao sve brže i brže, dok je mač leteo oko njega poput odeće od svetlosti; a
njegov glas, koji je svakog trenutka postajao sve glasniji i jači, zagrmeo je poput samog
groma.

Gejts ga je posmatrao otvorenih usta; od ovog čoveka je mogao mnogo da nauči. Počeo je da
zapaža primarnu energiju univerzuma, ispod vela, magijski zveket usijanih zvezda u slepoj
praznini prostora. Ali Brat Onofrio se odjednom naglo zaustavi; njegov glas naglo zamre u
tišini strašnijoj od bilo kakve reči; a njegov dugački mač bio je miran, užasno miran, ispružen
kao zrak smrtonosne svetlosti - pravo prema tornju.

Gejts iznenada shvati da je on sve vreme bio objekat ovog plesa; i mozak mu se zavrte. Zar ga
je ta uskovitlana svetlost hipnotisala? Nije mogao da misli; sve mu se zacrnelo. Nesvesno se
uhvati za ivicu tornja; ali se strovali preko nje i pade, survavši se na zemlju sa nekih pedest
metara visine.

Na terasi, Brat Onofrio poče da izvodi spirale Marsovog odlaska, uz pesmu trijumfa u koju se
neprimetno uvlačio onaj odjek ljubavne radosti koji, još od postanka sveta, dobrodošlicom
pozdravlja vojnika - pobednika.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ALEISTER CROWLEY

90

Page 91

XXIIIIII


OO NNaapprreeddoovvaannjjuu VVeelliikkoogg EEkkssppeerriimmeennttaa;;
nnee ZZaabboorraavvlljjaajjuuććii NNaaššee PPrriijjaatteelljjee KKoojjee ssmmoo PPoosslleeddnnjjii PPuutt VViiddeellii uu PPaarriizzuu,,

ii oo ČČiijjoojj ssmmoo DDoobbrroobbiittii SSvvaakkaakkoo VVeeoommaa BBrriinnuullii

Početkom januara Siril Grej je dobio pismo od Lorda Antonija Boulinga. "Dobri moj Greju",
glasio je početak, "neka ti Nova Godina donese hrabrosti da što pre prekršiš svoje odluke!
Moj plan je da se zakunem da ću izbegavati svaku vrlinu, tako da mogu trijumfovati čak i u
padu!

Morningsajd je otišao u Ameriku sa svojim Novim Naučnim Otkrićem. Ono glasi, da svi
zločini potiču od disanja. Statistika pokazuje (a) da svi zatvorenici pate od ove odvratne
navike; (b) ona je karakteristična i za sve stanovnike sanatorijuma za nervne bolesnike.

Sa druge strane, ni zločini ni duševna oboljenja ne mogu se dokazati kod bilo koje osobe koja
nema naviku da diše. Slučaj je, kako vidiš, sasvim celovit. Morningsajd je otišao čak i dalje, i
dokazao da je disanje blisko narkomanskim zavisnostima; izvršio je brojne eksperimente sa
adiktima, i otkrio da uzdržavanje izaziva mentalni i fizički stres koji je čak intenzivniji nego
nakon oduzimanja morfijuma ili kokaina od korisnika - zavisnika. Nema sumnje da će
Kongres odmah preduzeti mere za suzbijanje ovog gadnog poroka kako i treba, i da će Svež
Vazduh biti ubrojan među droge na koje se odnosi Harisonov Zakon. Vreo Vazduh, kao
prirodna hrana Naroda, će, svakako, biti dozvoljen.

Pre neki dan sam video Sestru Sajbel. Bila je na proputovanju kroz London jer je krenula do
poseti prijatelje u Škotskoj. Pokušao sam da ublažim tu strašnu sudbinu tako što sam je
pozvao na večeru, i održali smo jednu zabavnu seansu sa mojom novom igračkom, mladićem
po imenu Rodžer Blant, koji je pod kontrolom duha po imenu Vulu, ima u sebi još osam
drugih ličnosti, i čini da se olovke prilepljuju uz zidove. Ne može biti da je u pitanju lak, ili
površinska tenzija, ili pomalo i od jednog i od drugog; to bi bilo isuviše okrutno!

Mahatera Feng je nestao sa naših vidika; verovatno je otišao na Ekvator da ispravlja krivu
ekliptike u interesu Zakona Pravičnosti. Izvinjavam se; ja verujem u tog čoveka; znam da on
ima nešto što ja nemam, a ja to želim. Međutim, Jednostavni Sajmon je bio dobar prema meni
- samo ne želi da govori o Fenomenima - kaže da je, kao i izvesni Papa, video i suviše čuda da
bi mogao da veruje u njih. A to je isti slučaj kao i moj, samo što on govori o pravim čudima.
Odatle potiču poteškoće u shvatanju njegovog stava.

Nadam se da se dobro provodiš sa đavolom; zavidim ti na plavom nebu; London je obavijen
maglom, a čak i kada je lepo vreme ja moram da idem u ratno vojno ministarstvo. Ali zar nije
šteta što oni prljavi zli nevaljalci znaju gde si? Imam nekih sumnji u vezi sa magikom; ali
poznajem Baloča, a on je najveći mućak u Londonu. Nagađam da on stoji iza svega toga. Opet
neki ucenjivački članci o tebi; ali kako bi rekao Morningsajd, treba da se brineš. Dođi da me
vidiš pre nego što, u trenutku ludila i očaja, skočiš u Vezuv u nadi da ćeš podstaći nekog
budućeg Metjua Arnolda da te učini besmrtnim.

Pa, želim ti sve najbolje!

Entoni Bouling."

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

THE BUTTERFLY NET

91

Page 180

Na banketu on postade oficir Legije časti; ali njegova veselost i duhovitost su nestali. Večerao
je u ozbiljnom raspoloženju. Misli su mu se još uvek vraćale na leš koji je sramno ležao u
jarku pored puta. Rano je napustio prijem, i otišao iz Elizea. Na kapiji je stajao jedan
automobil. U njemu je sedela Liza la Đofria. Ona iskoči napolje i uhvati ga za ramena. Iz
njenih usta pokulja priča o njenom ludilu, i njegovim posledicama, i izlečenju, o tome kako je
pažljivo pratila njegovo kretanje, i bila odlučna da ga vrati po bilo koju cenu. On je ćuteći
slušao - u tišini neizlečive tuge. Odmahnuo je glavom.

"Zar nemaš nijednu reč za mene?" uzviknu ona nestrpljivo, kidajući se od bola.

"Zar nemaš šta da mi daš?" odgovori on.

Ona shvati. "O, pa ti si ipak čovek! ipak si čovek!" uzviknu ona.

"Ne znam šta sam", odgovori on." Juče sam video kraj igre - za jednoga!"

On joj u nekoliko reči opisa užas koji je video pored puta.

"Idi!" reče on, "uzmi tu devojku, Daglasovu poslednju žrtvu, za svoju pomoćnicu. Pođi u
Ameriku; pronađi Dete Meseca. Možda će, a možda i neće, biti još nekih zadataka za tebe;
sada ne znam - vreme će pokazati."

"Hoću, hoću", povika ona, "krenuću odmah, brzo. Prvo me poljubi!"

Ponovo se oči maga napuniše suzama; shvatio je, bolje nego ikad do tada, Tugu Univerzuma.
Video je u kakvom su potpunom neskladu svi naši ljudski ideali sa Zakonima Života. Polako i
nežno uzeo ju je u naručje; i poljubio. Ali Liza mu nije uzvratila; shvatila je da ovo nije čovek
koga je zavolela; ovo je bio čovek kojeg nikada nije poznavala, čovek kojeg se nije usuđivala
da voli. Čovek izvan svega ostalog, ideja koju treba obožavati! Znala je da je nedostojna te
ljubavi, i povukla se.

"Odlazim," reče ona, "da pronađem Dete. Zdravo i zbogom!"

"Zdravo i zbogom."

Devojka nesigurno uđe u auto. Siril Grej, glave oborene na grudi, zaroni u šumovitu blagost
Šamps elizea.

Dok je tako išao, obuze ga neki neopisivi umor. Tupo se pitao neće li se možda razboleti.
Iznenađen, našao se kod Obeliska na Plas de la Konkor. Nije primetio da oko njega više nema
drveća. Obelisk ga je naterao da se odluči; njegov oblik uneo je u njegovu dušu značenje
Misterija egipatske Magike. Delovao je na njega osvežavajuće kao hladan tuš. Krenuo je ka
Monmartru.

Zavetni dom Reda bio je pretvoren u bolnicu. Ali ko bi izašao da ga pozdravi ako ne Sestra
Sajbel?

Pored nje stajao je ozbiljni lik Sajmona Ifa. Iza njega stajali su još dvojica ljudi. "Već duže
vreme motrio sam na našeg mladog prijatelja. U pravom trenutku spustio sam ruku na njega.
Pokazao sam mu da je špijunaža pasji posao, i da špijun na kraju umire kao pas. Odbacio je
svoje greške, i sada je Iskušenik našeg Svetog Reda."

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ALEISTER CROWLEY

180

Page 181

Dvojica mladića se pozdraviše, dok je Turčin pokušavao da promuca neko izvinjenje, a drugi
se zbunjeno smeškao.

"Ali ti si bolestan, Sirile!" uzviknu Sestra Sajbel. I zaista, mladić je jedva stajao na nogama.

"Akcija i reakcija su jednake i suprotne", objasni Sajmon If, veselo. "Odspavaćeš, Brate Sirile,
a zatim ćeš provesti sedam dana u meditacijama, u jednom od uzvišenih transeva. Ja ću se
pobrinuti o produženju tvog dopusta."

"Postoji jedna meditacija", reče Siril odlučno, "koju daje Buda, meditacija nad lešom kojeg su
rastrgle divlje zveri. Uzeću nju."

Sajmon If se složi iako nije razumeo zašto. On nije znao da je Siril Grej shvatio da je
Daglasov leš bio i njegov sopstveni; da je on došao do percepcije svoga identiteta sa svim
drugim živim bićima, koja ga je uzdigla do stanja velikog Adepta.

Ali bio je među njima i jedan čovek koji je shvatio prirodu te inicijacije. Dok je Siril odlazio,
oslanjajući se na ruku Sestre Sajbel, u sobu određenu za njegovu izolaciju, on ugleda jaku
svetlost. Izvirala je iz očiju Mahatera Fenga.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

THE BUTTERFLY NET

181

OORRDDOO TTEEMMPPLLII OORRIIEENNTTIISS
SSRRBBIIJJAA

Similer Documents