Download Astrologija i Novo Doba PDF

TitleAstrologija i Novo Doba
File Size4.7 MB
Total Pages85
Document Text Contents
Page 84

GGmmaaiil l - - kknnjjiiggee hhttttpp::////mmaaiill..ggooooggllee..ccoomm//mmaaiill//??uuii==22&&iikk==bb0099aa993333554455&&vviieeww==llgg&&......

884 4 f f 8855 2266//0022//2200008 8 1177 5577

, , ..
strustruččnjaka koji su ih dugo izunjaka koji su ih dugo izuččavali. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce:avali. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce:

1. Svi kultovi koriste izolaciju svojih1. Svi kultovi koriste izolaciju svojih č č lanova i kontrolišu informacije kojelanova i kontrolišu informacije koje č č lan može da primi.lan može da primi. Oni toOni to
ččine još na samom poine još na samom poččetku, ili snažnim vezama sa starijimetku, ili snažnim vezama sa starijim ččlanovima, dolaskom u odrelanovima, dolaskom u određđenu sobu ienu sobu i
zabranom kretanja, odlaskom na neki put, ubezabranom kretanja, odlaskom na neki put, ubeđđivanjem u opasnosti od okoline, odvajanjem odivanjem u opasnosti od okoline, odvajanjem od
porodice, potpunom zavisnošporodice, potpunom zavisnošćću od uu od uččitelja. Na sve ove naitelja. Na sve ove naččine oni stiine oni stičču potpunu kontrolu. Kadau potpunu kontrolu. Kada
dovoljno "isperu mozak", ondadovoljno "isperu mozak", onda ččlan više nema ni želju da se dalje informiše, niti je u stanju dalan više nema ni želju da se dalje informiše, niti je u stanju da
razmišlja svojom glavom.razmišlja svojom glavom.

U astrologiji, koja je suprotna svim normalnim nauU astrologiji, koja je suprotna svim normalnim nauččnim kategorijama, vrši se isti efekat, samo na jedannim kategorijama, vrši se isti efekat, samo na jedan
suptilniji nasuptilniji naččin. Osoba biva uvuin. Osoba biva uvuččena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu iena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i
intelektualnu izolaciju. Naravno, taj nedostatak se nadoknaintelektualnu izolaciju. Naravno, taj nedostatak se nadoknađđuje bogatim sadržajem pojmova, prorauje bogatim sadržajem pojmova, proraččuna,una,
interesantnihinteresantnih ččlanaka o astrologiji, najnovijih astroloških otkrilanaka o astrologiji, najnovijih astroloških otkrićća itd. Mea itd. Međđutim, sve je to, nažalost, samoutim, sve je to, nažalost, samo
more potpuno beskorisnih informacija, koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi, da ne bimore potpuno beskorisnih informacija, koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi, da ne bi
razmišljali o pravim duhovnim principima, otkrivenim u Svetom pismu. Potpunim verovanjem astrologijirazmišljali o pravim duhovnim principima, otkrivenim u Svetom pismu. Potpunim verovanjem astrologiji
stvara se duhovna zakržljalost, pošto se žrtva ustvara se duhovna zakržljalost, pošto se žrtva u čči da ne misli svojom glavom, vei da ne misli svojom glavom, većć toto ččine astrolozi mestoine astrolozi mesto
nje. Na taj nanje. Na taj naččin postiže se isti efekat kulta -in postiže se isti efekat kulta - intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrolaintelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola
informacija.informacija.

2. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih2. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih č č lanova.lanova. Oni najOni najččešešćće traže velike sume, ae traže velike sume, a
katkada i sve imanje. Osnovni cilj im je novac i profit.katkada i sve imanje. Osnovni cilj im je novac i profit.

Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Da ih ne okrivili za nerad, oni prvo organizuju neku korisnuNeki kultovi su postali veoma pronicljivi. Da ih ne okrivili za nerad, oni prvo organizuju neku korisnu
organizaciju (na pr. pekaru). Potencijalne kandidate zaposle, a drugi radnici se zainteresuju za novajliju iorganizaciju (na pr. pekaru). Potencijalne kandidate zaposle, a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i
polako ga uvuku u organizaciju. Konapolako ga uvuku u organizaciju. Konaččno, uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaraduno, uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu
kultu. Mekultu. Međđutim, pred vlastima sve je legalno - radi utim, pred vlastima sve je legalno - radi se posao. I tako se se posao. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Veomastvaraju ekonomski robovi. Veoma
lukav nalukav naččin zarade.in zarade.

Ako želite najbolju ideju o tome šta Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult, to je neprekidno "šibicaranje"284 (slije kult, to je neprekidno "šibicaranje"284 (sliččno onim ulino onim uliččnimnim
prevarantima koji vam pomoprevarantima koji vam pomoćću šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac, ako uložite u opkladu).u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac, ako uložite u opkladu).

Uvek je novac ukljuUvek je novac uključčen. Kada možete da kontrolišete neen. Kada možete da kontrolišete neččiji noviji novččanik, onda imate u šaci kompletnuanik, onda imate u šaci kompletnu
osobu.osobu.

Istina je da mase astrologa uzima silne novce na raIstina je da mase astrologa uzima silne novce na raččun ljudske naivnosti. To se un ljudske naivnosti. To se postiže skupim izradamapostiže skupim izradama
liliččnih horoskopa, držanjem seminara o astrologiji, prodajom skupihnih horoskopa, držanjem seminara o astrologiji, prodajom skupih ččasopisa i knjiga, držanjem emisija iasopisa i knjiga, držanjem emisija i
snimanjem mistisnimanjem mističčnih filmova o tome. A naivni planih filmova o tome. A naivni plaććaju!aju!

3. Segmentacija procesa priklju 3. Segmentacija procesa priklju č č ivanja kultu,ivanja kultu, stepenasto hijerarhijski put.stepenasto hijerarhijski put. Oni nikada ne kažu šta vasOni nikada ne kažu šta vas
č č eka. Oni imaju eka. Oni imaju svoju terminologiju, nerazumljivu za ostale. Na taj nasvoju terminologiju, nerazumljivu za ostale. Na taj nač č in postaju neuhvatljivi. Kultovi in postaju neuhvatljivi. Kultovi 
namerno izmisle renamerno izmisle reč č i i fraze kojimi i fraze kojim ć ć e zbunjivati ljude. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojimae zbunjivati ljude. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima
samo vosamo vođ đ a zna pravila. Daje se objašnjenje, ali se preskoa zna pravila. Daje se objašnjenje, ali se preskoč č e klju e klju č č na pravila, tako da se osobana pravila, tako da se osoba
napravi glupom.napravi glupom.

Nismo li se u poglavlju ASTRNismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOLOŠKA TERMINOLOGIJA OGIJA uverili u besmislenouverili u besmislenost komplikovanist komplikovanih naziva,h naziva,
koji treba da stvore utisak neke velike nauke, koja koji treba da stvore utisak neke velike nauke, koja se u stvari može sve drugo se u stvari može sve drugo samo ne to.samo ne to.

Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. VeKao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Ve ććinom astrolozi svoje karte koriste samoinom astrolozi svoje karte koriste samo
kao paravan svojih sistema. Oni u stvari nisu u stanju svojim prorakao paravan svojih sistema. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora ččunima da dokažu bilo kakvo znanje.unima da dokažu bilo kakvo znanje.
Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obiZato se koriste drugim sredstvima nepoznatima običčnom naivnomnom naivnom ččoveku. Da bi izgledala štooveku. Da bi izgledala što
intelektualnije, astrologija koristi neke kosmiintelektualnije, astrologija koristi neke kosmiččke dimenzije, stvarajuke dimenzije, stvarajućći utiske na neupui utiske na neupuććene.ene.

Dakle, astrologija se s pravom može ubrojati Dakle, astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove srau sve ostale moderne kultove sra ččunate u cilju manipulacijeunate u cilju manipulacije
ljudima. Sistem je tako perfidan, da galjudima. Sistem je tako perfidan, da ga ččak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru,ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru, ččak ni izmeak ni izmeđđuu
samih astrologa. To je još jedan dokaz samih astrologa. To je još jedan dokaz više da iza svega stojiviše da iza svega stoji otac laži otac laži i svake prevare.i svake prevare.

Mogli smo dobro da uoMogli smo dobro da uoččimo da je astrologija oduvek bila posveimo da je astrologija oduvek bila posveććena bogu Sunca, kome su se prinosileena bogu Sunca, kome su se prinosile
ljudske žrtve, koji je u stvari bioljudske žrtve, koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Nije bilo mesta da se sve kaže ou ljudskoj istoriji. Nije bilo mesta da se sve kaže o
tome, ali sigurno je da je ovaj kult uvektome, ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju isklju č č ivoivo služio vladaju služio vladaju ć ć ima da bi pokoravali naivne mase.ima da bi pokoravali naivne mase. BogatiBogati
su živeli na lesu živeli na leđđima siromašnih i lakovernih. Što je najgore, na najokrutniji naima siromašnih i lakovernih. Što je najgore, na najokrutniji naččin ubijani su i masakriraniin ubijani su i masakrirani
nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopanedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopaččenost onih koji su se udružili saenost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim -krvnikom ljudskim -
sotonom.sotonom.

Astrologija, koliko god bila lepo sroAstrologija, koliko god bila lepo sroččena i visoko "nauena i visoko "nauččno" predstavljena, ona jeno" predstavljena, ona je   jedna od najve  jedna od najveć ć ihih
obmanaobmana č č oveoveč č anstvaanstva. Ne zato što je . Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv, osnivau pitanju neznanje! Naprotiv, osnivačči astrologije su imali egzaktnogi astrologije su imali egzaktnog
naunauččnog znanja, kao što mogu da ga steknu i nog znanja, kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Oni mogu da steknu, kako nausadašnji astrolozi. Oni mogu da steknu, kako nauččno, takono, tako

Similer Documents