Download Bilgelik Bilinci PDF

TitleBilgelik Bilinci
File Size4.3 MB
Total Pages373
Document Text Contents
Page 2

ÖLÜMSÜZLİ/Ğpk SIRLARI

• Olümsüzlüğıuı ilk Anahtarı
§ Bt^den İgndc fee^^nler
• Ölünce Aklı/nı;̂ Va Olacak mı?
• Bilginin Kp/nılması
i Başka Dimyalar da Var mı?
• Farkmda^kNdir?
• Yenideffi^Doğuş
• Hücrelerin EvTeni Bedenimiz
§ Algıl^inn Tıkanması ve

YENÎ ÇAĞ ENERIİLERÎve
BÜYÜK BUNALIM

• Yeni Çag Nedir?
• Neden Yeni Çağ Enerjileri?
• Hücrelerin Ölümü Durdurulabilir m
• İnsandaki En Değerli Organizmalar
• Zihni Güçlendirmek Mümkün mü?
• Zihin Yaşlanır mı?
• Strese Dayanıklı Olmanm Yollan
• Zayıf Yönleri Tesbit ve Armma Yasas
• Olan Olmaktadır

EVRENBîLİM ve
UZAYIN DERÎNLİKIERÎ

• Evrenin Doğusu
• Big Bırth Kunmı I
• Evrenin Tıkıp(jikrı ■
• Kıyan\etm Provası
• Evtende Yainız mi}iz?
§ Ziyaretçilerden Bazı Örnekler
• Evrende Bilimin Yeri
• Dünya Dışı Uygarlıklar lan Me ajlar
• Kendimizle Yüzleşme Zam nı

YARADILIŞ ve
EVRİMİN GÜNCESİ

• Yaşamın Eskiliği
• İlk İnsan Fosilleri
• Evrim Ağacı
• İnsan Evriminin Günümüzdeki Soiı\uçla
• Dünya Planeti
• Ürkütücü Bir Rapor/Para Kirliliği
• Dünyamız Üzerindeki Behrli Tahribatla
• Dünyamızın İçi de Dışı da Ateş içirme
• 40 Katrilyon Yıllık Problem ve Cc zümu

SANATIN
KÜLTÜREL ANATOMİSİ

• Sahiplenme Hastalığı
• Niçin Sanat
4 Sanatçının Aykırıklıklan
A^^uyularm Kaynağı
• î^sa^ın Algı Merkezleri
• Saı\âtı^ Değer Ölçüsü
• Erkek v ̂Kadının Mitolopdeki Tanımı
• Yeni Çamn Müziği ve Sanat Anlayışı
• Yenid^ CJoğuş Sürecinin Ekonomisi

BİLGELİĞİN İLKELERİ

• Sessizliğin Gücü I
• Ölümsüzlük İçtedir, Dışta Değil!
• Sonsuz Yolculuk
• İnançlarm Coğrafyası /
• Yaşamı Nasıl Sürdürmeliyiz?
• Gerçeğin Gizemi
• Yeni Çağ Kavramı ve Dördüncü Boy^l
• Yeryüzündeki Düşün Grupları \
• Bilgeliğin Tavrı ve Mutlak Görev '

ISBN q75 - 7E7G- GM- D

7 8 9 7 5 7 2 7 ' 0 0 4 1

Page 186

EVRENİN.TAKİPÇİLERİ

Yirminci yüzyıldan önce evrenin genişlemekte
ya da büzülmekte olduğunun hiç önerilmemiş ol­
ması, o çağlann genel düşün ortamlarına da uy­
gundu.

Genel inanışlara göre evren, ya sonsuz bir za­
mandan beri değişmeyen bir konumda varlığını
sürdürmekteydi; ya da az çok bugün gözlemledi­
ğimiz biçimde ve bir anda var edilmişti.

Aristo (Aristoteles "Stagire" İ.Ö. 384 - 322), yer-
yüzü'nün durağan olduğunu; Güneş'in, Ay'ın ve
diğer gezegenlerin onun çevresinde "dairesel" de--
vinimlerde bulunduğunu söylüyordu. "Gökkubbe"
adlı eserinde, Yeryüzü'nün tepsi gibi düz değil, yu­
varlak bir küre olduğuna dair savlan vardı. "Kutup
YîZdjzı"nm Mısır'dan ve Yunanistan'dan görünen
farklı açılarından yararlanarak, Dünya'nın çevresini
eski bir uzunluk birimi olan "Stadyum” ile he­
saplamıştı (400.000 Stadyum) Kesin olmamakla
birlikte yaklaşık 190 metreye karşılık olduğu söy­
lenen ölçüte göre, bugün kabul edilmiş olan kesin
değerin iki katı bir sonuca ulaşmıştı.

Ancak; Aristo Yunanlılar'm, Dünya'nın yu­
varlak olduğuna dair inançlarım biliyordu. Yu­
varlak değilse, neden ufukta beliren bir geminin
yelkenleri gövdesinden önce görünsündü?

Aristo'nun küresellik düşüncesi, İ.S. 2. yüzyılda
Ptolemy (Batlamyus olarak da bilinir) tarafından

- 187 -

Page 187

geliştirilerek kapsamlı bir gökbilim modeli üstüne
oturtuldu. Ve Dünya'mız, Ay, Güneş, yıldızlan ve
o zamanlar bilinen beş gezegeni (Merkür, Venüs,
Mars, Jüpiter ve Satürn) taşıyan sekiz adet içiçe
küre tarafından çevrelendi. Bazı çatlaklıklan varsa
da, çoğu kişi tarafından benimsendi bu model...
Durağan yıldızlar küresinin ötesinde ise; "Cennet"
ve "Cehennem" için hayli boş yerler bıraktığından
olacak, Hıristiyan Kilisesince de Kitab-ı Mukaddese
uygun bir evren görüşü olarak kabul gördü.

1514 yılında, Polonya'lı papaz Nicholas Co-
pemicus (1473-1543) tarafından daha basit bir
model öne sürüldü. Başlangıçta Kilise tarafından
"afaroz" damgası yememek için bu modeli isimsiz
olarak çevreye yaydı. Copemicus'un düşüncesine
göre; Güneş durağan olmak üzere Dünya ve diğer
gezegenler, dairesel olarak onun çevresinde dön­
mekteydiler. Bu düşüncenin ciddiye ahnması, aşağı
yukan bir yüzyıl kadar sürdü.

Daha sonralan iki gökbilimci Johannes Kepler
(Alman, 1571-1630) ve Galileo Galilei (Italyan, 1564-
1642), Copernicus'un kuramını, onun öngördüğü
yörüngeler son gözlemlere uymasa da açıktan açığa
savunmaya başladılar.

Fakat, Aristo'cu - Ptolemy'ci kurama öldürücü
darbe 1609 yılında ulaştı. O yıllarda Galileo, yeni
keşfedilmiş bulunan "teleskop" ile evreni gözlemeye
vermişti kendini...

Sonuçta, Jüpiter'in çevresinde dönen uyduyu far-
ketti. Bunun üzerine herşeyin Dünya'ran çevresinde
dönmesinin gerekli olmadığını öne sürdü.

Kepler; bu yeni kuram üzerine, Copernicus'un
kuramında biraz değişiklikler yaparak; gezegenlerin
dairesel değil "elips" biçiminde yörüngeler iz­

■ 1 8 8 -

Page 372

1) Turhan Olgaç, Şuurlu İnanç (Qlt 1 ve 2)

2) Işık Yazan, Yeni Bir Çağ ve Yüksek Bilinç N otlan

3) Prof. R.N.Hernandez, Andromeda'dan Gelen Uf o
(Akaşa Yayınları)

4) Asthar Sheran, Dünyalılara Bildiriler (Ruh ve
Madde Yayınları)

5) Bilim Araştırma Merkezi, Agarta

6) Silver Birch, Gerçeğin Tohumu (Ruh ve Madde
Yayınlan)

7) Stephen W. Hawking, Zamanm Kısa Tarihi
8) Mehmet Arif Demirer, E kopolitika (Anahtar

Kitaplar)
9) Yüksel Yazıcı, İnsanın Ötesi (Anahtar Kitaplar)

10) Ömer Sami, Agarta
11) Sri Nisargadatta, Ben Oyum, Maharaj (Akaşa

Yayınlan)
12) Turan Dursun, Din Bu (Kaynak Yayınları)
13) Mehmet Fahri Öğretici, Sonsuz Yüce Yol (Ruh

ve Madde Yayınları)

14) M. Yılmaz Öner, Bilinçaltından A kim Ruhuna
U laşm ak (Anahtar Kitaplar)

15) Ken Keyes Jr., Yüksek Bilinç Kılavuzu (Akaşa
Yayınlan)

-3 73-

Similer Documents