Download Bim Cho Nguoi Moi Hoc PDF

TitleBim Cho Nguoi Moi Hoc
File Size14.2 MB
Total Pages183
Table of Contents
              MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN
2. Common Data Environment (CDE)
3. Common Data Environment - Các lựa chọn
4. Thông tin là tất cả
5. Augmented Reality (AR) - Công nghệ tăng cường thực tế
6. BIM Level 2
7. BIM 3D, 4D
8. Dự toán 5D
9. BIM Content
10. BIM Protocols
11. Employer’s Information Requirement (EIR)
12. BIM Execution Plan (BEP) - Kế hoạch Triển khai BIM
13. Quản lý dữ liệu - Data management - dRofus
14. Các loại mô hình 3D
15. Phần mềm cho 3D Design
16. BIM Capacity Assessment
17. BIM for Analysis and Simulation - BIM cho phân tích và mô phỏng
18. BIM Standard - Tiêu chuẩn BIM
19. Revit Template
20. Point Cloud
21. Viewer
22. BIM Field – BIM Thực địa, BIM Công trường
23. Tóm tắt
24. COBie - BIM ngắn và dài hạn
25. Lifecycle BIM
26. Kết luận
            

Similer Documents