Download Bio Jednom Jedan Beograd 1 PDF

TitleBio Jednom Jedan Beograd 1
File Size3.6 MB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 1

GODINA I • BROJ 1 • 28.05.2011.GODINA I • BROJ 1 • 28.05.2011.

Page 16

~koga druma, na~inio kavanu.
Docnije je to imawe, kavanu i
livadu, od Nikole kupila dr-
`ava, ali je ostalo ime Ste-
fanovi}eva kavana. Navi{e
od kavane po~ele su se naseqa-
vati razne du}anxije i majsto-
ri s jedne i s druge strane puta
tako da tamo sada mo`e biti
20-30 ku}a. I to se zove kod
Stefanovi}eve kavane, dru-
goga tu imena nema. Odatle se
u desno odvaja nasut put za ba-
wi~ki logor. I taj nasuti put
zasluga je pok. kraqa Milana.

Laudanov {anac

To je onaj veliki {anac
koji je od Dunava u naokolo
preko Vra~ara do u Savu, is-
kopao princ Jev|enije protiv
velikog vezira, koji je dolazio
u pomo} opsa|enu Beogradu.
Docnije je taj {anac obnavqao
|eneral Laudan, kad je on op-
sa|ivao Beograd. Po ovom doc-
nijem obnovqa~u, {anac se sad
zove Laudanov, a princa Jev|e-
nija malo ko i zna.

[anac je ovaj na mnogo me-
sta uravqem sa zemqom, a mes-
timice je ostao gotovo ceo.

Liman na Savi

Dole na Savi, gde je danas
nova ku}a pok. Jove Krsmano-
vi}a, pa jo{ na zapad ka vodi,
bio je Liman od Save, u koji su
obi~no dolazile bosanske la-
|e. Oko toga Limana `iveli
su Turci, koji su dr`ali maga-
ze i kavanice, u koje su padali
Turci Bo{waci koji su se la-
|ama spu{tali u Beograd. Sr-
pska vlast imala je tu jednoga
slu`iteqa, koji je od tih la-
|ara Bo{waka tra`io putne
isprave, da ih preda srpskoj
policiji, ali su Turci voleli
svoje teskere predati pa{i,
koji je tako|e tu imao svoga
~oveka. Jednom srpski pandur,
neki \or|e Ni{lija, zatra`i
od jedne la|e, koja je ve} bila
pristala, i pru`ila skele za
izla`ewe, da mu se dadu putne
teskere; Turci ne htenu dati
teskere, a \or|e digne skele i

otru}i la}u niz vodu! Tek onda
onda Turci dadu teskere. Ali
upraviteq varo{i Beograda
toga \or|a trgne k sebi, da u
revnosti svojoj {to ne preko-
ra~i.

Ovaj je, posle, 3. juna 1862,
na ^ukur~esmi rawen samrt-
no, umro u bolnici.

Ele, 24. jula 1860. godine,
na tom Limanu posva|aju se
Srbi i Turci, i me|u wima
legne krv. ^ak se morao iz ka-
sarne dovesti oficir Bu~o-
vi} sa strelcima, da sukob ne
bi uzeo ve}e razmere. Tada su
Turci dignuti odatle, a Li-
man se malo pomalo sasvim za-
suo. O wemu su onda sve garan-
tne sile dobijale note, a danas
mu se u Beogradu i ime ho}e da
zaboravi!

Manojlova ba{ta

Onde gde je danas pijaca
Zeleni venac, bila je nekad
Manojlova ba{ta, prvo mesto
za {etwu van varo{i. U toj ba-
{ti se prvi put po~elo to~iti

16 BIO JEDNOM JEDAN BEOGRAD

Savsko pristani{te

Page 17

pivo (1834. i 1835), koje je pre-
no{eno iz Zemuna.

U tu ba{tu, radi teferi-
~a, nekad su se s konaka kod Ve-
like crkve izvozile u kanata-
ma na volujskim kolima jetrve
knegiwa Qubica i gospo|a To-
manija. Tu se pedesetih godina
otpo~elo zidati pozori{te,
izidano je bilo do cokla, pa se
posle odustalo jedno s podvod-
nog mesta, a drugo s nedostatka
novaca. Sad je tu pijaca Zeleni
venac.

Mesto je to nekad pripada-
lo knezu Maksi Rankovi}u iz
Ostru`nice.

Mokri lug

Tako se zove potok koji,
proti~u}i izme|u Doktorove
kule i Vajfertove pivare, is-

pod monopola sta~e se u Savu.
Tako se zove i dolina toga po-
toka onde gde je preseca kragu-
jeva~ki drum. Iznad vrela ovo-
ga mokrolu{kog potoka ima
dva sela koja se zovu: Mali mo-
kri lug i Veliki mokri lug.
Seqaci u ova dva sela dose-
qeni su iz Svrqiga jo{ za Ka-
ra|or|eva ratovawa i tu nas-
taweni. Wihove ̀ ene ve}inom
jo{ nose odelo svrqi`ansko-
ga kroja i boja.

Nedeqkova ba{ta

Dole ispod Vidinkapije
imao je veliku ba{tu s lepim
vo}em neki ba{tovan Nedeq-
ko, koji je u toj ba{ti dr`ao i
mehanicu s jelom i pi}em. Tu
su Beogra|ani, naro~ito oni
iz isto~ne pole varo{i, izla-

zili na teferi~e i veseqa. Tu
su prire|ivane i gozbe za vi-
{e zvanica. U Srpskim Novi-
nama od 1843. godine, pod 9. ma-
jem zapisano je da je u Nedeq-
kovoj ba{ti mehanxiski es-
naf dr`ao svoj pir, a Vu~i} je,
s drugom gospodom, bio oti-
{ao u Vi{wicu crkvi na sla-
vu. Mehanxije iza{qu deputa-
ciju pred Vu~i}a i umole ga da,
u povratku, do|e u Nedeqkovu
ba{tu wima na veseqe. On im
u~ini po voqi, i bude sve~ano
do~ekan.

Orospi kapija

S Kalemegdana se ulazilo
u Grad na dve kapije: na onu ko-
ja gleda ka Jugoistoku, na koju
se ulazi i danas; i na onu {to
je spro}u onih lipa u parku, i

GODINA I • BROJ 1 •28.05.2011. 17

Zeleni venac - aero snimak

Similer Documents