Download cine-ma-asteapta-acasa.pdf PDF

Titlecine-ma-asteapta-acasa.pdf
File Size245.9 KB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 1

RACHEL HESTON

Cine m`
a[teapt` acas`

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de:
COSTIN DAVIDESCU

ALCRIS
Romance

Page 2

Capitolul 1

Christine avu senza]ia stranie c` inima se opre[te. Ar fi fost prea
mult s` spun` c` acela era b`rbatul visurilor ei. Nu pusese niciodat`
cap la cap atributele care ar fi ridicat pe cineva \n ochii ei la statutul
de b`rbat perfect. {i totu[i, dac` ar fi s` viseze cu ochii deschi[i…

El se rezemase alene de unul din platanii de pe strada
Newcombe, unde câ]iva saltimbanci ambulan]i f`ceau jonglerii cu
tor]e aprinse. Dar spectacolul nu reu[i s`-i suscite interesul mult`
vreme. Privirea lui r`t`cea agale peste capetele mul]imii. Era \n
acela[i timp parte din mul]ime [i deta[at de ceilal]i, parc` dintr-o alt`
scen`. D`dea senza]ia c` locul lui nu este \ntre ceilal]i. Cu toate
astea, Christine n-ar fi mers pân` acolo \ncât s` spun` c` el n-ar avea
ce c`uta \ntr-un ora[ atât de cosmopolit ca Sydney. Târgul
s`pt`mânal de la Paddington aduna oameni de toate condi]iile
sociale, iar vremea \nsorit` atr`sese o mul]ime mai mare decât de
obicei. Cum Cr`ciunul era peste doar câteva s`pt`mâni, târgul \n aer
liber de la Paddington era o destina]ie foarte popular`.

Page 77

Mintea ei era plin` de gânduri uimite, ne\ncrez`toare, \n timp ce
Shane o ]inea la piept dr`g`stos, mult timp dup` extazul unirii lor.
Nu-[i imaginase niciodat` c` putea exista un sentiment de \mplinire
atât de atotcuprinz`tor de a fi femeia potrivit` pentru b`rbatul
potrivit.

Shane...Numele lui era un cântec \n inima ei, o simfonie \n trupul
ei, o pace binecuvântat` \n sufletul ei. Amantul perfect. Nici m`car
acum nu se putea gândi la viitor, nu-i p`sa. Era suficient s` fi
cunoscut asta cu el. Mai mult decât suficient.

|[i aminti vorbele lui Max Courtney: "Po]i regreta ce n-ai f`cut tot
restul vie]ii tale." Christine n-avea niciun regret pentru ce se
\ntâmplase. Chiar dac` n-ar fi dus nic`ieri mai departe, era ceva de
care s`-[i aminteasc` tot restul vie]ii.

Era un ritm de fericire pur` \n pa[ii Christinei când porni spre
spital a doua zi diminea]`. Ultimul s`rut pe care Shane i-l d`duse la
u[`, \nc` o mai furnica pe buze. Soarele str`lucea, iar lumea era un
loc minunat.

F`cu o piruet` de bucurie, f`r` s`-i pese c` dac` ar vedea-o cineva
ar crede c` e nebun`. Asta [i era. |ndr`gostit` nebune[te de Shane
Courtney.

Se \ncuraj`, venindu-i \nc` greu s` accepte cât de perfect fusese
totul. Felul \n care f`cuser` dragoste, cina \n gr`dina restaurantului
italienesc la care o dusese Shane, sim]urile lor atât de vii \ncât
mâncarea avusese un gust mai delicios ca oricând. Niciunul dintre ei
capabil s`-nceteze a-l atinge pe cel`lalt, f`când dragoste din priviri,
apoi \ntorcându-se acas` s`-mp`rt`[easc` din nou minunata lor
intimitate, urm`rind \mpreun` cum r`sar stelele.

80 RACHEL HESTON

Page 78

Un zâmbet larg lumina chipul Christinei. Shane [tiuse foarte
bine ce face când d`râmase zidul acela. Argumentase c` acum
camera primea mai mult` lumin`, dar ca modalitate de a o aduce la
etaj fusese \n mod cert mi[carea câ[tig`toare. Nu mai vroia niciun zid
\ntre ei.

Grija viitorului p`rea acum irelevant`. Cu o senza]ie de libertate
pe care n-o mai avusese niciodat` \nainte, Christine se gândea c`,
undeva pe parcurs, viitorul \[i va purta singur de grij`. Shane n-avea
de gând s-o p`r`seasc`. El \i va sta al`turi.

Azi, veneau cei de la telefoane s` instaleze noile linii, [i un
serviciu de cur`]enie avea s` pun` din nou casa \n ordine. Mâine,
zugravii. Apoi livrarea mobilierului de birou pe care Shane \l
comandase. Era clar c` n-avea nici cea mai mic` inten]ie s` fie un
iubit genul "pas`re de noapte".

Nici m`car gândul la familia lui Shane nu putu diminua exaltarea
Christinei. Se vor ridica amândoi deasupra oric`rei dezaprob`ri la
care i-ar putea supune. Era atât de sigur` de asta, \ncât gândul c` se
va \ntâlni cu oricare dintre membri familiei Courtney n-o \ngrijora
câtu[i de pu]in.

Cum ajunse la spital, verific` starea lui Max. Odat` sc`pat` de
acest` grij`, intr` \n rutina de diminea]`, sem`nând voio[ia prin
saloane cu bucuria ei contagioas`. To]i pacien]ii \i \ntoarser`
zâmbetul. Chiar [i Max. Chiar dac` zâmbetul lui avea un aer ceva mai
moroc`nos.

– Str`luce[ti chiar mai tare ca de obicei, Stelu]o! remarc` el.
– E minunat s` tr`ie[ti, ciripi ea \n timp ce-i \nmân`

medicamentele.

CINE M~ A{TEAPT~ ACAS~ 81

Page 154

{i mai mult ca oricui, lui Shane. Via]a lor \mpreun` va fi nou` [i
pasionant`, dar nu vor permite niciodat` puterii [i bog`]iei s`
umbreasc` ce era cu adev`rat important. |mp`rt`[irea cu cel`lalt,
adev`rul pe care mama ei \ncercase s` i-l inoculeze \ntreaga via]`.

Shane \i m`rturisise c` tocmai faptul c` fusese dispus` s` \mpart`
lumea ei cu el, \l determinase s` fie atât de neclintit \n hot`rârea lui,
s` d`râme orice zid care ar fi stat \n calea lor, pentru a fi cu ea pentru
restul zilelor sale. S` tr`iasc` \n fiecare zi magia unei vie]i \mpreun`,
departe de \nsingurarea rece \n care tr`ise atât de mult, pân` s-o
\ntâlneasc` pe ea.

– Am s`-]i ]in de cald, \i promise ea, când el \i \ntinse mâna. N-o
s` mai fii singur niciodat`, iubirea mea.

Degetele li se atinser`, iar Gino f`cu cu reveren]` un pas lateral,
pentru ca ea s` se al`ture viitorului ei so].

Ceremonia de c`s`torie \ncepu. Era un serviciu simplu, dar \i
sim]eau cu to]ii rostul adânc. Christine [tia c` [i Shane, de asemenea,
simte la fel. Se sim]ea asta \n vocea lui, \n atingerea lui, \n ochii lui
\n timp ce-i jura credin]` ve[nic`, iar ea jurându-i acela[i lucru. Când
se s`rutar` ca so] [i so]ie, fu ca [i cum o punte a iubirii se \ntinsese
\ntre ei, unindu-i pentru totdeauna.

Trecur` la altar s` semneze registrul, iar din spatele bisericii se
auzir` chitarele. Uria[ul Mike Donovan \[i \n`l]` vocea \ntr-o
interpretare sentimental` a cântecului Christinei. Acesteia \i p`rea c`
fiecare chip din biseric` le zâmbe[te atunci când semnar` \n registru
[i li se \nmân` cerificatul de c`s`torie. Era un cântec atât de vesel. Un
cântec care ar fi putut bucura pe oricine. Asta era, decise Christine,
adev`rata esen]` a lui "cel mai bun din toate" …ceea ce-[i dorise

CINE M~ A{TEAPT~ ACAS~ 157

Page 155

mama ei pentru ea. Pur [i simplu s` te sim]i bine.
Christine nu s-a sim]it nicicând mai fericit` ca atunci când Shane

\i lu` mâna [i o conduse spre ie[ire. Domnul [i doamna Courtney.
|n fa]a bisericii urm` o ploaie de orez [i confeti, apoi se supuser`

cu pl`cere unui baraj de fotografi. Traficul pe strada Oxford se oprise
din cauza valului de oameni care traversau spre Kitty O'Shea.
Formaser` o gard` de onoare pentru mireas` [i ginere,
asigurându-le un drum f`r` incidente pân` la hotel.

Fu un chef de pomin` \n noaptea aceea la Kitty O'Shea [i se
cântar` din nou multe din vechile cântece. Dar cel care \nsemna cel
mai mult fu p`strat pentru final. |n timp ce mireasa [i ginerele \[i
luau la revedere de la oaspe]i, forma]ia \ncepu s` cânte din nou, iar
Mike Donovan \[i puse tot sufletul \n cuvintele dragi.

“Cea mai dulce floare care cre[te
Po]i s` cau]i cât pofte[ti
Niciuna nu str`luce[te
Precum trandafirul meu irlandez. Ochii lui Max Courtney erau

plini de lacrimi când o \mbr`]is` de plecare pe noua sa nepoat`.
Shane o trase spre limuzina care a[tepta.

– Unde mergem? \ntreb` ea \n timp ce se pierdeau \n noapte.
Shane \i zâmbi cu adora]ie \n ochii lui \ntuneca]i.
– La cap`tul drumului, spuse el. Oriunde ar fi acesta. |mpreun`.

Pentru totdeauna. Era un sentiment drag inimii ei. |i zâmbi so]ului
ei, partenerului ei, iubitului ei. |mpreun`. Pentru totdeauna.

Sfâr[it

158 RACHEL HESTON

Similer Documents