Download Daruri pentru tot anul -12 istorioare cu și despre virtuțile creștine.pdf PDF

TitleDaruri pentru tot anul -12 istorioare cu și despre virtuțile creștine.pdf
File Size18.2 MB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 1

*Ai{LtK{ pilN'l I{U 'i t} {' A \ ug-
.$.

il ist*ri*;*"* ** ;i e.lespre v:ir:u1i!* rt-*::!uirr

o&6'tue

'11. "..,,ri.

i';'"**
ARAD
2412

Page 2

DARURI PENTRU TOT ANUL
- 12 istorioare cu, qi despre virtulile cregtine -

Page 14

Ianuarie: cumpdtarea

Sfatul animalelor din Ajunul Bobotezei

Nu intdmpldtor vechile ziceri qi
proverbe din popor ii otribuie omului anumite
tnsuSiri cu cele ale animalelor atunci cdnd
acesta nu are un comportament demn de cel
omenesc. Omul afost creat sdfie om, dar acesta
din cauza pdcatelor qi a viciilor sale a decdzut
din demnitateq umand qi s-a asemdnat
animalelor Ce poate face in acest caz; este
piedut cutotul?Rdspunsul tl afldmtn celedemai
jos-

a't

J" pou.ttegte cd la Facerea Lumii,

Dumnezeu a ingdduit animalelor sI aibd o zi de
impdcare qi de sfrtuire in ziua de Ajunul
Bobotezei, cOnd domnul Iisus Hristos Se va
boteza.

Anul acesta de Ajunul Bobotezei
lucrurile s-au petrecut astfel: dindu-se r6nd
vulpii sd vorbeascd, aceasta a spus:

- Onorat6 adunare, cu durere vd aduc
vestea c[ toate minciunile qi vicleniile mele nu
mai fac dou6 parale, doarece oamenii md intrec

deomiedeori.
Adunarea tdcu, semn cd a aprobat cele

spuse de vulpe. Venind rAndul porcului mistre{,

acesta grdi:--
Are dreptate cumltra vulp e, cbci in ziaa

de azi,oamenii ne-au intrecut pe noi, animalele

sdlbatice. Pe mine oamenii rni batjocor€sc,
zicdndu-gi ,porcule", dar ei suntmai porci decdt

mine, caii vbrbesc cele rnai porcoase cuvinte qi

numaiaunicioruqinel
Adunarea incuviin![ plrerea porcului 9i

dldu cuvdntul luPului, care zise:
- Vai, ce vorbe rale zlc oarnenii, 9i fapte

rele fac, incdt mi-e rugine mie a le grdi' $i se

spune cbnoi suntemrdpitori, darunii oameni fac

rnult mai r[u dec6t noi; toatd ziua nu fac altceva

decdt sd se inqele unii pe altii. Unul se plAngea

odatd, cd nu mai are timp si se odihneascd de

at0teabe{ii, bdtSi qi furturi.
Adunareaaprob6 cele spuse de cum[trul

iup gi dddu r6ndul la cuvdnt lui Moq Martin, care

grdi astfel:
Care va sdzicd,eu sunt bdtrin qi cunosc

bine pe om; ci omul a mai greqit pe ici, pe colea,

este bine sE i se tteacd cu vederea, cd de, cum

spnne qi Sfinta Carte, omul e supus greqelii qi

24

Page 15

dacd-gi cere iertare gi nu mai face rdu,
Dumnezeu il iart5. Dar sd facd atAtea p6cate
mari, sd se ucidd intre ei, sau mai rdu, femeile s6-
gi omoare pruncii nendscuti, la noi, in rdndul
animalelor nu s-a pomenit aga ceva, incit m[
ingrozesc Ai nu-i a bun6! O gtiu de la un vdnbtor
care citea cu voce tare dintr-un ziat de cdte
grozdvenii se pot {ine oamenii: bdtdi, certuri,
injrndturi, vorbe ruqinoase, calomnii, omoruri gi
cdte altele. Eu, care am apucat oameni caxe se
respectau, se ajutau, vorbeau lucruri frumoase,
mergeau la biserici gi pdstrau poruncile lui
Dumnezeu, acum md ingrozesc de ce aud cd fac
oameniiintreei.

Adunarea aprobd cu durere gi fiecare
avea lacrimi in ochi pentru fiin{a omeneascd
cdn;/td.

Astfel s-a terminat adunarea gi sfatul de
judecat6 al animalelor dinAjunul Bobotezei din
acest an. Dar oare, pentru ce am ascultat noi
aceastd poveste? Dacd povestea cu sfatul
animalelor reflectd o stare inchipuit i ,
neadevdratS, a lumii de azi, atunci cu tolii
trebuie sd ne bucurdm; dar dac[ aceastd
povestire nu este o niscocire, ci o stare
adevdrat5 a noastrd. a oamenilor care trdimazi.

trebuie s6 ne dea de gdndit addnc Ai sd ne
schimb6m viala din temelie, mergdnd pe drumul
adevdrat ardtatnoud de Hristos, care este Calea,
Adev6ru1 qi Viala in vecii vecilor!

(Istorioare moral-religioase, antologie
alcdtuitd de pr V Dobrescu)J

26 27

Page 28

Martie: smerenia
Pfl inea qi modestia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Aprilie: adevdrul
CAti $iinti qi citi credinfl? ....................25

Mai : dreapt a- s o cot eald
Muncao ribdarea, deprinder et................27

Iunie: rugdciunea
Cum si ne folosim toate forfele! ..............29

Iulie: dreptatea
Rlspunsul la rugIminte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I

August: ascultarea
Darul Maicii Domnului ...........33

Postfa{I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Bibtiografie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

$iSo"ni* fF. tuL rrtc
G H e'fLi rrE

LN ztf.

Page 29

..intr-o adunnre se vorbea despre
Dumnezeu: unul care era necredincios qi
mAndru zise apf,sat:

- Ag crede qi eu, dacfi mi-a1i arf,ta unde
este Dumnezeu?!

$i ca sd lh,mureascd printr-o pildfl, afir-
malia lui, chem5 pe un copil care se afla
acolo qi-l intreb6. zicAndu-i:

- Iatd, i1i dau 100 de lei, dacl tu ne spui
unde este Dumnezeu.

Copilul. care clescuse in cas[ de oameni
,

llill,llll-,ffr
sr eovdie' ii rdspunse nt

- Eu md voi ruga de t[ticu, s[ v[ dea *

ll3l.u'l"il';"Xx?l *H;t';Lli1'lrd
ne'*'"r

Necredinciosul r[mase uluit, nemaiEti-
ind ce sErdspund[ la dojana (certarea) pe

:il:,f:"
rrcea Dumnezeu Prin gura unui

Similer Documents