Download David Servan-Srajber - Ozdraviti PDF

TitleDavid Servan-Srajber - Ozdraviti
File Size1.4 MB
Total Pages239
Document Text Contents
Page 120

Postoji vi�e proizvoda u specijalizovanim apotekama u vidu
kapsula ili ulja (koje treba uzeti dve do četiri kafene ka�ike dnevno).
Najbolji se čine oni koji imaju veću koncentraciju EPA nego DHA.
Neki autori, poput doktora Stola sa Harvarda i doktora Horobina iz En-
gleske, sugeri�u da naročito EPA ima to antidepresivno svojstvo, a da
vi�ak DHA mo�e sprečavati da se on ispolji, jer tra�i veće doze nego
kad je reč samo o EPA.

Preporučljivo je takođe izabrati preparat koji ima malo vi-
tamina E, koji sprečava uvek moguće oksidiranje ulja, �to bi lek činilo
neefikasnim, tj. �tetnim. Vi�e autora savetuje da se kombinuje uzimanje
ribljeg ulja sa dodatkom vitamina koje povezuje vitamin E (800 mg
dnevno), vitamin C (1 gram dnevno) i selenijum (200 mg dnevno),
da bi se izbegla oksidacija omege-3 u organizmu. Dugo ismejavano u
konvencionalnoj medicini stalno uzimanje vitamina najzad je dobilo
oficijelno odobravanje u članku iz Journal of the American Medical
Association. Po�to su pregledali sve naučne podatke, vrlo ozbiljni autori
iz ovog članka smatrali su se obaveznim da priznaju kako svakodnevno
uzimanje vitamina (posebno B, E, C i D).smanjuje rizik od čitavog
skupa hroničnih i te�kih bolesti (38).

Najzad, ulje iz jetre bakalara, koje su na�i dedovi uzimali kao
izvor vitamina A i D nije dobar izvor omege-3. Ako bi se ono preterano
uzimalo, dovelo bi do opasnog i znatnog vi�ka vitamina A.

Zanimljivo, ali riblja ulja ne debljaju. U svojoj studiji o mani-
jakalno-depresivnim pacijentima Stol je konstatovao da se oni ne de-
bljaju uprkos velikoj svakodnevnoj potro�nji tog ulja. Neki su čak i
oslabili (39). U jednoj studiji o mi�evima, oni bogati omegom-3 bili su
25% mr�aviji od onih koji su tro�ili istu količinu kalorija, ali bez ome-
ge-3. Izgleda da telo koristi omegu-3 ograničavajući stvaranje masnog
tkiva (40).

SUD ISTORIJE

Onog dana kada se istoričari budu nadneli nad istoriju medicine
XX veka, mislim da će otkriti dva glavna preokreta. Prvi je otkriće an-
tibiotika, koje je skoro potpuno isključilo zapaljenje pluća, prvi uzrok
smrtnosti na Zapadu do Drugog svetskog rata. Drugi preokret je tekuća
revolucija: naučna demonstracija da ishrana duboko utiče na skoro sve

Similer Documents