Download ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ PDF

TitleΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
File Size10.5 MB
Total Pages324
Document Text Contents
Page 2

Σεφά: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τήλος: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΊΩΝ
Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

Copyright © Γιώργος Δελασιίκ
Copyright © 2008
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λ1ΒΑΝΗ ABE
Σόλωνος 98 - 106 80 Αθήνα. Τηλ.: 210 3661200, Fax: 210 3617791
http://www.livanis.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληιιτική, ή η α­
πόδοση κατά παράφραση ή διαοκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε
ιρόπυ, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύ­
ουν στην Ελλάδα.

Παραγωγή: Εκδοτικός Οργανισμός ΛιρΥινη

ISBN 978-960-14-1679-3

Page 162

Ι ΐ Λ ΜΟΝΟΙ Ι/ΥΠΑ Τ Ω Ν ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 171

ενδιαφέρον σκηνικό μιας παρατεταμένης φάσης ανακατατάξε­
ων στη γειτονική χο>ρα.

Μάλιστα, η άκρως εντυπο)σιακή δήλωση του αρχηγού του
κόμματος των Γκρίζων Λύκων, το οποίο μπήκε θριαμβευτικά
στη Βουλή, ότι προτίθεται να παραστεί στις ψηφοφορίες εκλο­
γής Προέδρου της Δημοκρατίας, επιτρέποντας έτσι στον Ερντο-
γάν να εκλέξει Πρόεδρο ακόμη και τον Αμπντουλάχ Γκιουλ, «τρί­
βοντας τα μούτρα» των στρατιωτικών με τη βοήθεια της ψασί-
ζουσας στρατοκρατικής ακροδεξιάς (!), προσδίδει ακόμη περισ­
σότερο ενδιαφέρον στις εξελίξεις.

Πανηγυρική ήταν η επικρότηση του κυβερνητικού έργου
του Ερντογάν. Το ποσοστό του ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις, καθοις από 34% υπερέβη το 46%: _ χο υψηλότερο
ποσοστό που έχει κερδίσει τουρκικό κόμμα εδώ και μισό αιώ­
να. Έ χ α σ ε , βέβαια, 22 έδρες που είχε παραπάνω στην προη­
γούμενη Βουλή λόγω του ληστρικού εκλογικού συστήματος (έ­
μεινε στις 341 από 363 που είχε, σε σύνολο 550), αλλά η πολιτι­
κή δεν είναι μαθηματικά και αυτό αποδείχτηκε από την πανι­
κόβλητη σπουδή -σίγουρα και κάποια μυστική συμφωνία- των
Γκρίζων Λύκων να προσφέρουν γη και ύδωρ στην εκλογή Προ­
έδρου.

«Τα κυρίαρχα συναισθήματα μεταξύ το>ν οπαδών του κοσμι­
κού κράτους είναι σοκ, αδυναμία αντίδρασης, οργή και απελπι­
σία» έγραφε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα του κεμαλικού κα­
τεστημένου Μύιέι ο αρθρογράφος Μεράλ Ταμέρ, αποτυπώνο­
ντας το αίσθημα ανασφάλειας των ελίτ.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως το ισλαμικό κόμμα του Ερντο­
γάν μεταλλάσσεται καθώς ασκεί την εξουσία και διευρύνει τις
κοινωνικές του συμμαχίες. Πρώτο θύμα των εκκαθαρίσεο>ν στις
γραμμές του πέφτουν οι... ισλαμιστές! Όσο και αν ακούγεται πα­
ράδοξο, αυτή είναι όντως η πραγματικότητα. Αθόρυβα και απα-

Page 163

172 Τ Ο ΤΕΛΟΣ Τ Ω Ν ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ροχτήρητα για εμάς, ο Ερνχογάν «καρατόμησε» πολιτικά περίπου
τους μίσους (!) βουλευτές του κόμματος του, στην πλειονότητά
τους ιδεολόγους ισλαμιστές, και τους αντικατέστησε με άλλους,
πολΰ πιο κοσμοπολίτες υποψήφιους, απολύτως αποδεκτούς από
το κατεστημένο.

'Γωρα πια το κόμμα του Ερντογάν είναι πολύ περισσότερο έ­
να κόμμα δεξιό, συντηρητικό, κόμμα του κατεστημένου, παρά
ένα κόμμα των πληβειακών μαζών της τουρκικής κοινωνίας με
ριζοσπαστικό κοινωνικό πρόγραμμα. Ένα κόμμα δεξιού εκσυγ­
χρονισμού, αναλογικοί κάτι σαν τη ΝΔ του Κθ)νοταντίνου Καρα­
μανλή το 1974-1980. Εξακολουθούν όμως να ψηφίζουν υπέρ αυ­
τού οι μάζες των φτωχών ή και εξαθλιωμένοι κοινωνικών στρω-
μάτιον που είχαν πιστέψει στις αρχικές του εξαγγελίες.

Έτσι κι αλλιο')ς, ο Ερντογάν προωθεί μεταρρυθμίσεις αστικού
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας, οι οποίες περιλαμβάνουν και δι­
εύρυνση των ελευθεριών σε πολλούς τομείς, που γίνονται ευνοϊκά
αποδεκτές από πλατιά στρώματα του τουρκικού λαού. Είναι πο­
λύ νωρίς ακόμη για να εκδηλωθούν έντονα σημάδια απογοήτευ­
σης από την πολιτική του Ερντογάν.

Ακριβώς επειδή το κόμμα του Ερντογάν μετατρέπεται στα­
διακά μεν, αλλά με γοργά βήματα, στο κυρίαρχο κεντροδεξιό
κόμμα του τουρκικού κατεστημένου, παρατηρούμε πλέον απο­
σύνθεση της κεμαλικής κεντροδεξιάς.

Απέτυχε να ενοποιηθεί για να εξασφαλίσει τουλάχιστον την
κοινοβουλευτική της επιβίο>ση, συναισθανόμενη πιθανότατοι το
μάταιο του εγχειρήματος, έχοντας ίσως συνειδητοποιήσει ότι
δεν υπάρχει πλέον πολιτικός χώρος και ρόλος γι' αυτή.

Η εκλογή του Αμπντουλάχ Γκιουλ στην Προεδρία της Δημο­
κρατίας θα ενισχύσει την ενσοομάτωση το>ν ισλαμισιών στο κα­
τεστημένο. Είναι χαρακτηριστικός ο ενθουσιασμός με τον οποίο
αντιμετοοπιζε μια τέτοια περίπτωση ο Εχυνομιστ, το βρετανικό

Page 323

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 335

107. Πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό ειδικά ως προς την πορεία του
αλβανικού στοιχείου της πρώην Γιουγκοσλαβίας είναι το βιβλίο
του Michel Roux: Us Albanais en Yougoslavie.

108. Έθνος της 19.11.2007, Βήμα και Καθημερινή της 20.11.2007.
109. Έθνος, 19.11.2007.
\\0. Καθημερινή, 20.11.2007.

Page 324

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Κ α ν έ ν α ς σ χ ε δ ό ν 6 ε θ ε Λ ε ι πια ν α ο ν ο μ ο ζ ε ι α ι Β ο ή κ ά ν ι ο ς .
Κ α μ ί α « ώ ρ α ι η ς π ε ρ ι ο χ ή ς 6 ε ν α ν ι α η ο κ ρ ί ν ε ι α ι ο ι ι ς κ ρ ο ύ ­
σ ε ι ς ι η ς Α θ ή ν α ς γ ι ο ι η σ υ γ κ ρ ό ι η σ η ε ν ό ς « Β α λ κ α ν ι κ ο ύ
μ ε ι ώ π ο υ » μ έ σ α ο ι π ν EE και σ τ ο NATO.

Η Σ ή Ό β ε ν ί α , η Κ ρ ο α ι ί α και η Βοσνία ι ο χ υ ρ ί ζ ο ν ι α ι ό ι ι
α ν ή κ ο υ ν σ ι η ν Κ ε ν ι ρ ι κ π Ε υ ρ ώ π η . Τ ο ί δ ι ο και η Ρ ο υ μ α ν ί α .
Ε π ι π ρ ο α θ ε ι ω ς , π Ρ ο υ μ α ν ί α κοι η Β ο υ ή γ ο ρ ί α μ ε ι α ι ρ έ η ο -
ντοι ο ε ο ρ μ η τ ή ρ ι ο ι η ς Ο υ ά ο ι ν γ κ ι ο ν γ ι α κ ο ι ο κ ι η ι ι κ ο ύ ς n o -
rtépouc σ ι η Μ ε ο η A v o i o r t ñ , otov Κ ο ύ κ σ σ ο και σ ι η ν Κ ε ­
ν τ ρ ι κ ή Α σ ί ο . Α η ο Μ ο ύ ν η ή η θ ώ ρ ο ο μ ε ρ ι κ α ν ι κ ώ ν β ά σ ε ω ν
και κ α θ iota ν ι α ι ο η ε ι π ή γ ι α tn Ρ ω σ ί α . Τ α Τ ί ρ α ν α θ ε ω ρ ο ύ ν
(ην α ν ε ξ α ρ ι η ι ο η ο ί η σ η ι ο υ Κ ο σ ό β ο υ ω ς σ π ο φ ο σ ι σ ι ι κ ό Β ή ­
μα γ ι ο ι η ν α ν α β ί ω σ η ι η ς « Μ ε γ ό Λ η ς Α Λ β α ν ί α ς » , η ο π ο ί ο
υ π ή ρ ξ ε ε π ί φ ο ο ι ο ΐ ΐ κ ή ς κ α ι ο χ ή ς . Σ ο ν ν α μ η ν έ φ ι α ν α ν ό ·
Λα auto, η ι α υ ρ κ ι κ ή ε π ι ρ ρ ο ή σ ι ο B a r t x á v r a α ν ο π ι ύ σ ο ε ι ο ι
ο ρ μ π υ κ σ . ε υ ν ο ο ύ μ ε ν η α π ό ι ι ς ν ε ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ,

Η Ε τ ί ή ά δ α α κ ά ν ε ι a t a m ó to « η ο ή ι ι ι κ ό ν α ρ κ ο π έ δ ι ο »
ί ω ν Β σ ή κ σ ν ί ω ν ί ο υ 2 1 ο υ αιώνα; Π ώ ς ο ν ι ι σ ι έ κ ε ι α ι και π ο ι ε ς
σ υ μ μ ο χ ί ε ς σ φ υ ρ η ή α ι ε ί ; Π ρ έ π ε ι ή ό χ ι να η ρ ο β ό ή ε ι peto
ot/iv É v t a t n tnq ΠΓΔΜ o t o NATO και σ ι η ν EE; θ α ε π ί φ ο π ε ί
otov ε ή ή π ν ι κ ό ή α ό ν α α π ο φ α σ ί σ ε ι υ ε δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α α ν ε ­
π ι θ υ μ ε ί ή ό χ ι ι η ν Γ .νωξη ι η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς σ ι η ν EE; Σ υ ν ι σ τ ά ή
ό χ ι α π ε ι Μ γ ι α ι η ν EflflaSa ι ι « Μ ε γ ό ό η Α ή β α ν ί α » ;

Τ ο β ι β ή ί ο t o u Γ ι ώ ρ γ ο υ Δ ε ά α σ ι ί κ φ ω ι ί ζ ε ι ι η σ η μ ε ρ ι ν ή
β ο ι ϊ κ α ν ι κ ή η ρ ο γ μ α ι ι κ ό ι η ι ο κοι ε ν ι ά ο ο ε ι o t o δ ι ε θ ν έ ς η ή α ί -
ο ι ο ί ο π ρ ο β ή ή μ α ι ο π ο υ α ν π μ ε ι υ π ί ζ ε ι π ε Α π π ν ι κ ή ε ξ ω -
Τ ΐ ρ ι κ ή π ο Α ι ι ι κ π . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

h t t p://w w w. ι Ivan ι s.g r IIMH ia,ooe

Similer Documents