Download Điều Khiển Thiết Bị Qua Webserver PDF

TitleĐiều Khiển Thiết Bị Qua Webserver
File Size1.7 MB
Total Pages47
Table of Contents
              Lời Cảm ơn
Lời mở đầu
	Mục tiêu đề tài
	Nhiệm vụ của đề tài
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
	1.1 Đặt vấn đề
	1.2 Ý nghĩa của đề tài
	1.3 Giới hạn đề tài nghiên cứu
	1.4 Mục tiêu nghiên cứu
	1.5 Kết quả nghiên cứu của đề tài
	1.6 SƠ ĐỒ TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG
CHƯƠNG 2: ETHERNET
VÀ HỌ GIAO THỨC TCP/IP
	2.1 Tổng quan về Ethernet
		2.1.1 Cấu trúc khung tin Ethernet
		2.1.2 Cấu trúc địa chỉ Ethernet
		2.1.3 Các loại khung Ethernet
			2.1.3.1 Khung unicast
			2.1.3.2 Khung broadcast
			2.1.3.3 Khung multicast
		2.1.4 Truy nhập bus sử dụng phương pháp CSMA/CD
			Nguyên tắc làm việc phương pháp CSMA/CD:
	2.2 Họ giao thức TCP/IP
		2.2.1 Tầng Ứng Dụng (Application Layer)
		2.2.2 Tầng Giao Vận (Transport Layer)
		2.2.3 Tầng Internet (Internet Layer)
		2.2.4 Lớp giao tiếp mạng
	2.3 Microchip TCP/IP Stack
		2.3.1 Cấu trúc của Microchip TCP/IP Stack
		2.3.2 Hoạt động của TCP/IP Stack
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU KIT STM32F4 DISCOVERY
	3.1 Tổng quan về STM32F4
	3.2 Sơ đồ nguyên lý
CHƯƠNG 4:MODULE ETHERNET
	4.1 Tổng quan về module ethernet
	4.2 Sơ đồ nguyên lý
	4.3 Cách kết nối với STM32F4
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG WEBSERVER
	5.1 Phân tích yêu cầu điều khiển
	5.2 Lưu đồ giải thuật
	5.3 thiết kế giao điện điều khiển
		5.3.1 Thiết kế giao diện web
		5.3.2 Điều khiển trên Web
		5.3.3 Phương pháp truyền dữ liệu
	5.4 Cách đọc ADC
	5.5 Cách điều chế độ rộng xung PWM
	5.6 Cách bật tắt thiết bị
Chương 6: KẾT LUẬN
	6.1 Kết luận
	6.2 Hướng phát triển đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
            
Document Text Contents
Page 2

MỤC LỤC


Lời Cảm ơn ........................................................................................................................ 4

Lời mở đầu ........................................................................................................................ 5

Mục tiêu đề tài ................................................................................................................ 6

Nhiệm vụ của đề tài ........................................................................................................ 6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .................................................................................................... 7

1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................... 7

1.2 Ý nghĩa của đề tài ......................................................................................................... 8

1.3 Giới hạn đề tài nghiên cứu ............................................................................................. 9

1.4 Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................... 9

1.5 Kết quả nghiên cứu của đề tài ........................................................................................ 9

1.6 SƠ ĐỒ TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG ..................................................................... 10

CHƯƠNG 2: ETHERNET VÀ HỌ GIAO THỨC TCP/IP ..................................................... 12

2.1 Tổng quan về Ethernet ................................................................................................ 12

2.1.1 Cấu trúc khung tin Ethernet ................................................................................. 12

2.1.2 Cấu trúc địa chỉ Ethernet ...................................................................................... 12

2.1.3 Các loại khung Ethernet ........................................................................................ 13

2.1.4 Truy nhập bus sử dụng phương pháp CSMA/CD ................................................... 13

2.2 Họ giao thức TCP/IP ................................................................................................... 14

2.2.1 Tầng Ứng Dụng (Application Layer) ..................................................................... 15

2.2.2 Tầng Giao Vận (Transport Layer) ......................................................................... 17

2.2.3 Tầng Internet (Internet Layer) .............................................................................. 21

2.2.4 Lớp giao tiếp mạng ............................................................................................... 26

2.3 Microchip TCP/IP Stack ............................................................................................ 26

2.3.1 Cấu trúc của Microchip TCP/IP Stack ................................................................... 26

2.3.2 Hoạt động của TCP/IP Stack ................................................................................. 27

CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU KIT STM32F4 DISCOVERY ...................................................... 29

3.1 Tổng quan về STM32F4 .............................................................................................. 29

3.2 Sơ đồ nguyên lý ........................................................................................................... 31

CHƯƠNG 4:MODULE ETHERNET ................................................................................... 33

4.1 Tổng quan về module ethernet ..................................................................................... 33

4.2 Sơ đồ nguyên lý ........................................................................................................... 34

4.3 Cách kết nối với STM32F4 .......................................................................................... 35

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG WEBSERVER ...................................................... 36

5.1 Phân tích yêu cầu điều khiển .................................................................................. 36

5.2 Lưu đồ giải thuật ..................................................................................................... 38

Page 23

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA WEBSERVER – LÊ VĂN HÙNG 1214155323


- TTL (Time to Live) (8 bit): thời gian tồn tại trên mạng hoặc số chặng trên

mạng mà gói đi qua trước khi bị hủy bỏ.

- Protocol (8 bit): nhận diện Protocol trên lớp IP.

- Header checksum (16 bit): sửa sai cho phần Header.

- Các vùng địa chỉ nguồn, địa chỉ đích: địa chỉ IP 32 bit.

- Option: các tùy chọn dùng cho việc kiểm tra: Loose source routing, Strict

source routing, Record route và Timestamp.

- Padding: Gồm các số zero được thêm vào sao cho chiều dài của vùng

Header là bội số của 32 bit.

Cách thức mà dữ liệu được gửi qua giao thức IP được tiến hành như sau:

- Khi nhận được một segment dữ liệu (từ giao thức lớp trên là TCP) cần gửi

đến đích nào đó, địa chỉ đích này phải được xác định bằng địa chỉ IP (tức

là địa chỉ mạng hay địa chỉ luận lý). Lớp giao thức IP sẽ gắn thêm vào đầu

segment dữ liệu một header IP để tạo thành gói IP hoàn chỉnh. Trong

header IP này có chứa 2 thông tin quan trọng, đó là địa chỉ host gửi (source

IP address) và địa chỉ host nhận (destination IP address). Địa chỉ source

đương nhiên là địa chỉ của bản thân nó, còn địa chỉ đích phải được cung

cấp cho lớp IP khi muốn gửi dữ liệu qua giao thức này.

- Gói tin IP này sau đó được chuyển đến lớp giao thức ethernet để thêm phần

header ethernet vào và gửi đi.

Nhưng giao thức ethernet lại gửi các khung dữ liệu đi dựa vào một loại địa

chỉ khác là địa chỉ MAC (hay còn gọi là địa chỉ vật lý). Tại sao lại cần đến 2 địa

chỉ như vậy? Lý do là địa chỉ vật lý chỉ có giá trị trong phạm vi mạng LAN, nó

sẽ không thể giúp xác định vị trí host ở bên ngoài phạm vi mạng LAN. Khi gửi

dữ liệu ra ngoài mạng LAN, các router sẽ chuyển dữ liệu đi dựa và địa chỉ IP.

Như vậy trong phần địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích trong header của

khung ethernet, ta sẽ điền các địa chỉ nào? Đối với địa chỉ MAC nguồn, đương

nhiên ta sẽ điền địa chỉ MAC của chính DP83848 đã được xác lập. Nhưng còn

địa chỉ MAC đích, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Similer Documents