Download Electrician Constructor PDF

TitleElectrician Constructor
File Size3.3 MB
Total Pages212
Document Text Contents
Page 1

1

SUPORT DE CURS

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII

CONSTANTA

2014

Page 2

2

CUPRINS

1. PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT 1

2. INSRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII 9

3. ELECTICITATE 44

4. ELECTROMAGNETISM 66

5. CURENTUL ALTERNATIV 76

6. SISTEM ENERGETIC 83

7. DETERMINAREA SCȚIUNII CONDUCTORILOR ELECTRICI 93

8. RETELE ELECTRICE 97

9. EXECUŢIA LINIILOR ELECTRICE ÎN CABLU 140

Page 106

106

Dacă rețeaua electrică este traversată de o șosea , cablul electric se montează la o adâncime
de cel puțin 1,20m ,iar la traversarea unei căi ferate la o adâncime de cel puțin 1,50m. În ambele
cazuri se introduc tuburi de oțel sau beton , iar la ieșirea din tub cablul se va sprijini pe un prag
de pământ bătut pentru a nu deteriora armătura cablului.

Desfășurarea cablului de pe tambur și pozarea se face dacă în decurs de 24h înaintea
desfășurării temperatura nu a scăzut sub

0℃ pentru cabluri cu izolație de hârtie
+4℃ pentru cabluri cu izolație și mantă de PVC
Înainte de derularea cablului de pe tambur se verifică izolația cablului magaohmetru de

1000V. Una din operațiile importante la cablurile subterane este aceea de îmbinare. Pentru
realizarea unei legături electrice și mecanice între 2 porțiuni de cablu se folosesc manșoanele
de cablu care pot fi de întărire sau derivație. Manșoanele de legătură pentru cablurile de joasă
tensiune se execută în mai multe mărimi marcate în funcție de diametrul gâtului de intrare a
cablului în manșon(ML-45,ML-55,ML-60etc.). Manșonul se execută din fontă , din 2 jumătăți și
un capac având 2 brățări de prindere și șuruburi din bronz pentru punerea la pământ.

La locul insatlării manșonului se sapă o groapă, care are sub locul de montare cu secțiunea
pătrată, cu latura de 25-30cm. Indiferent de locul unde sunt amplasate cablurile, la locul de
înnădire ,capetele de cablu trebuie să fie petrecute, încă de la pozarea lor unul peste altul pe o
lungime de 1-1,5m. Înainte de începerea operației de înnădire , se verifică dacă capetele cablului
sunt închise ermetic,. Dacă se observă o degradareaa izolației de capăt , se îndepărtează cablul pe
o lungime de 40-50cm. Se așază cele două capete de cablu pe 2 suporturi metalice sau de lemn,
pentru a putea fi mai ușor prelucrate. Se taie capetele cablurilor cu fierăstrăul, în așa fel încât să
poată fi așezate cap la cap. Apoi se așază pe fundul șanțului jumătatea inferioară a manșonului și
se introduc provizoriu capetele cablului, însemnându-se locul până unde urmează să se
îndepărteze învelișurile izolatoare . Se scot capetele cablurilor din manșon și se leagă bine cu
sârmă învelișul exterior al cablurilor imediat sub locul însemnat . Se dezizolează apoi cablul ,
eliberându-se astfel conductoarele cablului. Se îndepărtează astfel conductoarele cablului una de
alta prin curbare lentă și se introduc în niște distanțiere (șabloane) , confecționate din porțelan
sau din lemn fiert în ulei de in, pentru a menține o distanță egală între capetele vinelor
conductoare. Fasonarea conductoarelor poate fi făcută manual.

8.5.2.Înnădirea cablurilor se realizează cu ajutorul clemelor de legătură cu prelungire
CLP. Sunt din țeavă de alamă cositorită. Capetele conductorilor se introduc în aceste CLP și se
presează și apoi se izolează.

La cablurile de Al se folosește sudarea sau îmbinarea la rece. Conductoarele se intoduc în
cleme speciale de Al și se străng cu ajutorul unor clești speciali(hidraulici,mecanici).

Derivațiile din cablurile subterane se realizează prin intermediul manșoanelor de derivație,
acestea fiind executate din fontă. La cablurile de joată tensiune se folosesc cleme în formă de T.
Cablul principal se dezizolează și apoi se distanțează conductoarele astfel încât ele să formeze
colțurile unui pătrat. Conductorul de nul trebuie să fie plasat în colțul de jos al pătratului.

Page 107

107

Conductoarele cablului derivat se dezizolează pe o lungime de 25-30mm , se curăță și apoi
se introduc într-un papuc de cupru, respectiv aluminiu, și apoi se strâng cu ajutorul
cleștilor.Acești papuci se prind cu șuruburi în clemele de derivație fixate pe conductoarele
cablului principal. Apoi racordurile și conductorii dezizolați se izolează cu polietilenă. Se toarnă
masa de umplutură la capătul unui cablu de izolație de hărtie care alimentează un abonat sau
bornele unui tablou de distribuție trebuie să se monteze un manșon terninal.Aceste manșoane
sunt de interior(executate din fontă) sau de exterior(executate din fontă sau tablă de oțel sudată).
Se scot capetele vinelor din cablu, pe o porțiune de 30mm se scoate izolația astfel încât capătul
superior al locului dezizolat să fie la 15-20mm față de capacul manșonului, încât masa izolantă
ce se va turna să pătrundă între fire și să împiedice intrarea umezelii în interiorul cablului.

Se intoduce cablul în manșonul terminal și se toarnă masa izolantă, apoi se scot vinele
cablului prin manșonul, se dezizolează și se montează pe ele papuci. Capacul cutiei se execută
din bachelită prevăzut cu 2 sau 4 orificii pentru ieșirea vinelor cablului.

8.6 Branșamente

Page 211

211

exploatarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune din gestiunea persoanelor juridice sau
fizice.

60 Protecţie integrată - modalitatea de prevenire a acidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, constând în prevederea tuturor măsurilor de protecţie a muncii în
exclusivitate din faza de concepţie a unei tehnologii, instalaţii, maşini etc..

61 Protecţie intrinsecă — modalitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale prin principiul de funcţionare, construcţia sau modul de exploatare a unei
instalaţii, maşini, aparat, dispozitiv etc. lără a se adăuga elemente concepute special
pentru realizarea securităţii muncii.

62 Protecţie principală - mijloacele tehnice care asigură protecţia împotriva electrocutărilor în
orice condiţii, în afara cazurilor când acestea s-au deteriorat.

63 Protecţie suplimentară - mijloacale tehnice care asigură protecţia împotriva electrocutărilor
în cazul deteriorării protecţiei principale.

64 Raport de încercare - document care prezintă rezultatele încercării şi alte informaţii
relevante despre starea tehnică a instalaţiei, utilajului, aparatului, aparatajului de încercat.

65 Subunitate de exploatare - forma organizatorică în cadrul unităţii de exploatare, care
execută lucrări si/sau exploateaza instalaţii electrice (secţie, atelier, centru, laborator,
punct, district etc).

66 Şef de lucrare - persoana desemnată de către emitent pentru executarea unei lucrări, care
conduce, controlează si supraveghează formaţia de lucru şi care asigură măsurile tehnice
şi organizatorice de protecţie a muncii în zona de lucru.

67 Tensiune foarte joasă - tensiune de lucru a echipamentelor electrice care nu depăşesc 50 V
în curent alternativ şi 120 V în curent continuu.-

68 Unitate de exploatare - forma organizatorică (organul de stat, instituţia publică, asociaţia de
orice fel, societatea comercială, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala şi alte asemenea)
căreia îi revine obligaţia prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare sau prin
statut să execute lucrări în instalaţiile electrice, să exploateze, să întreţină şi să repare
instalaţiile electrice pe care le gestionează sau le-a preluat prin convenţie.

69 Unitate de construcţii-montaj — forma organizatorică a societăţii comerciale (trust,
antrepriză, şantier, sucursală şi alte asemenea) care, conform regulamentului de
organizare şi funcţionare sau statutului, execută lucrări de construcţii-montaj sau/şi
reparaţii ale instalaţiilor specifice din domeniul electric.

70 Utilizator - persoană juridică sau persoană fizică care gestionează instalaţii electrice de
utilizare (Ex. - unitatea care achiziţionează prin contract economic, energie electrică de
înaltă tensiune şi o prelucrează sau distribuie, după caz, prin propriile instalaţii, propriilor
consumatori; propriior consumatori: unităţile care produc energie electrică de înaltă
tensiune sau joasă tensiune devin utilizatori pentru partea din instalaţie prin care
prelucrează şi distribuie energia electrică propriilor consumatori).

71 Verificare periodică — acţiunea unei persoane specializate de a confirma sau infirma
calităţile tehnologice şi de protecţie ale unei instalaţii, unelte sau ale unui uitilaj, aparat.
EIP sau ET.

72 Zonă de lucru - partea din instalaţia electrică în care au fost luate măsurile tehnice de
protecţie a muncii prevăzute în prezentele norme specifice şi în care se execută o lucrare
la un moment dat. în mod particular, zona de lucru la cablurile electrice are două
componente:

a) partea instalaţiei (capetele cablului) unde s-au luat măsurile tehnice;
b) locul unde se execută lucrarea la un moment dat (strada, subsolul, podul de cable, canalul,

rastele. etc.)
73 Zonă de manipulare (sinonim: volum de accesibilitate) - spaţiul în care staţionează sau
circulă oameni şi care este limitat de către suprafaţa pe care omul o poate atinge fără mijlocirea
unui obiect. Zona are următoarele dimensiuni minime: 2.5 m pe înălţime. 1,25 m pe lăţime şi 0.5
m în jos sub suprafaţa pe care stă omul

Page 212

212

Similer Documents