Download Erih Fromm Autoritet i Porodica PDF

TitleErih Fromm Autoritet i Porodica
File Size424.1 KB
Total Pages63
Document Text Contents
Page 63

buntovnici, autoritarci ili politički oportunisti. Vjerujem da
psiholozi imaju važnu funkciju u proučavanju karakteroloških
razlika kod raznih tipova političkih ideologa. Ali da bi to uči¬
nili kako treba moraju, bojim se, imati neke od kvaliteta koje
sam pokušao opisati u ovom eseju: oni sami moraju biti re¬
volucionarni karakteri.

BILJEŠKE

1. Vodio sam istraživanje uz pomoć velikog broja suradnika, uklju¬
čujući dr. E. Schachtela. Dr P. Lazarsfeld obavljao je funkciju
savjetnika za statistiku na Institutu za socijalna istraživanja ko¬
jim je tada upravljao dr M. Horkheimer, pri Frankfurtskom sve¬
učilištu.

2. Primjenjivana je slijedeća metoda: ispitivali smo individualno for¬
mulirane odgovore na upitnik s neograničenim brojem odgovora,
interpretirajući nehotično, nesvjesno značenje a ne očiti odgovor.
Ako je, na primjer, netko na pitanje »Kojim se historijskim lično¬
stima najviše divite?« odgovorio »Aleksandru Velikom, Cezaru, Na-
poleonu, Marxu i Lenjinu« mi smo taj odgovor interpretirali kao
»autoritaran« jer kombinacija pokazuje da se divi diktatorima i
vojskovođama. Ako je odgovor bio »Sokratu, Pasteuru, Kantu, Mar-
xu i Lenjinu«, klasificirali smo ga kao demokratski, jer se divi
dobrotvorima čovječanstva a ne moćnicima.

3. Kasnije u djelu Autoritarna ličnost (New York: Harper and Row,
1950) T. W. Adorna i drugih, upotrijebljena je suptilnija metoda za
ispitivanje istog problema, nego u prvobitnom istraživanju.

4. Time sam se detaljnije bavio u svojem ranijem djelu, Bekstvo od
slobode (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1941; 2. svezak
ovog izdanja).

5. Propovijed XVII, Meister Eckhart, Uvod u proučavanje njegovih
djela, s antologijom Propovijedi, po izboru James A. Clarka (New
York: Thomas Nelson and Sons, 1957), str. 235.

6. Ibid., str. 189. Vrlo sličan stav o nezavisnosti od boga, Buddhe i
drugih autoriteta može se naći u Zen-budizmu.

7. Karl Marx, Ekonomsko-filozofski rukopisi, preveo Stanko Bošnjak,
1961.

8. Detaljnija rasprava o tome kod E. Fromma, S onu stranu okova
iluzije, (Beyond the chains of Illusion) New York: Simon and
Schuster, Inc., 1962; 7. svezak ovog izdanja.

126

Similer Documents