Download familia crestina claudiu dumea PDF

Titlefamilia crestina claudiu dumea
File Size729.9 KB
Total Pages122
Document Text Contents
Page 121

Dumnezeu Creatorul e stãpânul absolut al vieþii ºi al
morþii. El i-a chemat pe soþi la un parteneriat, i-a
chemat sã fie colaboratorii sãi la opera de creaþie,
împreunã cu el creatori ºi dãtãtori de viaþã. Este drep -
tul exclusiv al lui Dumnezeu de a da legile morale cu
privire la viaþa care se concepe ºi se naºte, de a stabili
ce este bine ºi ce este rãu în sfera sexualitãþii. Când
primesc sugestiile Satanei ºi se lasã seduºi de glasul
lui, soþii nu mai acceptã statutul lor de creaturã, nu
acceptã sã fie partenerii, colaboratorii lui Dumnezeu,
ci îi iau locul Creatorului, se declarã stãpânii vieþii
copilului, o suprimã dupã bunul plac; îºi fac ei legea în
domeniul sexualitãþii, stabilesc ei ce este bine ºi ce
este rãu. Avortul, metodele de contracepþie, fecunda -
rea artificialã, clonarea, manipulãrile genetice sunt
tot atâtea semne cã omul, creatura, a luat locul Crea -
torului, cã se considerã stãpânul absolut al vieþii, cã l-a
eliminat complet pe Dumnezeu.

Postul Mare e timpul forte când Dumnezeu ne cheamã
la convertire, la pocãinþã. În aceste patruzeci de zile
de post, textele liturgice care se proclamã în bisericã
ne invitã la convertire de o mie ºi ceva de ori. Am
început Postul Mare cu punerea cenuºii pe cap ºi cu
cuvintele care ni s-au spus: „Adu-þi aminte, omule, cã
eºti þãrânã ºi în þãrânã te vei întoarce”. Dar nu gân -
dul cã într-o zi vom muri ºi ne vom întoarce în þãrânã
trebuie sã ne sperie – sunt situaþii în viaþã când ne
întrebãm dacã n-ar fi mai bine dacã am muri decât am
trãi –, ci trebuie sã ne sperie gândul cã, în ziua în care
trupul se va întoarce în þãrânã, sufletul se va pre -
zenta în faþa Creatorului pentru judecatã.

Sfântul Augustin îºi imagineazã acest dialog între Isus
ºi sufletul ce se prezintã spre a fi primit în paradis:

ÎNCHEIERE 121

Similer Documents