Download Gazeta Matematica nr. 1-2014 + supliment PDF

TitleGazeta Matematica nr. 1-2014 + supliment
File Size5.3 MB
Total Pages73
Document Text Contents
Page 36

36 Dm vnle socrer.Llrr

I
f
l r f ( r ) :s.

J
0

26870.
Clasa a XII-a

Fie / : [0,1] -+ IR o funclie continud cu proprietatea cd,

Sd se arate cE exist6 c e (0,1) astfel incd,t

f(") :

Florin Std,nes cu, Gd€qti
26871. Fie (G,.) un grup ctt 2n.p elemente, und.e n € N* qi p > B

este un numdr prim. Presupunem cE G are un element de ordin 2n. SX, se
determine numdrul tuturor elementelor de ordin 2'.

Mari,an Andronache, Bucuregti

26872. Fie / e R[X], f : Xa *aX\ +bX2 [email protected]+b)X *Ba_ _9. a'and
2'

r5ddcinile ftr,r2,r1,fr4 € C*. Sd, se determine a qi b qtiind cd polinomul
derivat f' *" rSddcina tripld -r1.

Benedict G. Niculescu. Bucuregti

DIN VIATA SOCIETATTT

Programul activitdtilor
Filialelor S.S.M.R. qi Inspectoratelor $colare Judelene

in perioada ianuarie - iunie 2014
(activit5ti comunicate pAnX la data public5rii revistei)

Ianuarie 2014

11 ianuarie - Concursul Simion Petra - C.N. (Jnirea T6rsu Mureq, iud.
Mureg
15 ianuarie - Cercul profesoral Gazeta Maternaticd,, Anul XI - $.g. nr. 6
Iacob Muregianu Brqov, jud. Braqov
18 ianuarie - Concursul .4,S al elevilor din Centrul de Excelenld al Colegiilor
Tehnice - C. Tehnic A. Saligny Baia Mare, jud. Maramureq
25 ianuarie - Concursd Viitorii matematicieni - $.g. Mih;i Eminescu Alba
Iulia, jud. Alba
25 ianuarie - Concursul interjudetean Prin Labirintul Matematicii, ed. a
IX-a - C.N. y. Lucaciu Baia Mare, jud. Ma,ramureq
25 ianuarie - Concursul internalional TMMATE - L. C.D. Loga qi Univ.
de Vest din Timiqoara, jud. Timig
25-26 ianuarie - Concursul interjudelean al $cotii b6 - $.C. nr. b6 Bucureqti

Similer Documents