Download Geotehnica mediului inconjurator (Sanda Manea, Laurentiu Jianu).pdf PDF

TitleGeotehnica mediului inconjurator (Sanda Manea, Laurentiu Jianu).pdf
File Size12.1 MB
Total Pages182
Document Text Contents
Page 1

Sanda MANEA Laurenfiu JIANU

Protectia terenurilor de fundare
qi depoluarea lor.

Solu#ii de depozitare a degeurilor

h

EDITURA CONSPRESS

2009

Page 2

EDITURA CONSPRESS
este acreditatH de

Consiliul National al Cercetiirii Stiintifice din ~nvHtHmlntul Superior

Tehnoredactare computerizata: Alina Rancea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romflniei

1 MANEA, SANDA ; JIANU, LAURENW
Geotehnica rnediului inconjurator : protecfia terenurilor de

fundare gi depoluarea lor. Solutii de depozitare a degeurilor I
Sanda Manea, Laurentiu Jianu - Editia a 2-a. - Bucure~ti :
Conspress, 2009

Bibliogr.
ISBN 978-973-100-075-6

Colectia Carte universitarfi

CONSPRESS
B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2,

cod 020396, Bucureyti
Tel.: (021) 242 27191 169; Fax: (021) 242 0781

Page 91

in timpul punerii lor in operi. In plus, ele sunt sudate (lipire) in-situ ~i
deci susceptibile a prezenta defecte (reduse insi la minimum prim-uc
control foarte strict al calitztii la amplasare);

- argilele $i bentonitele sunt sensibil'mai permeabile decat geornem-
branele (k = 1 o - ~ - 1 0-lo d s j ;

- argilele se pot depune in straturi groase ~i nu sunt susceptibile Ia giurir!
(striipungeri) in timpul punerii in operi;,

- argilele in straturi subtiri sunt sensibile la variatii ale gaduiul lor de
saturatie, prin uscare puandu-se fisura;

- bentonitele pot prezenta umfliri in conditii de umiditate croscut?i si se
pot autocolmata in conditii corecte de confinare;

- argilele sunt cvasi-impermeabile la pitrunderea compu~ilor nepoiari, 2n
timp ce prezinti permeabilitate la produsele polare (apa);

- ecranele realizate din palplan~e pentru a asigura etanprea necesara
rezulti supradimensionate. Pentru a evita acest lucru se pot proteja cu
diverse [email protected] impermeabilizante;

- combinatiile geomembrani - argili sau geomembrani - bentonit5 pot
asigura o sporire a sigurantei in functionare a e t an~b i i depozitelor de
de~euri.

in figurile 3.4 - 3.6 sunt prezentate exemple de sisteme de etanSare mai des
folosite pe plan international:

sistem compozit argilg geomembranz in contact, suprapus pe un covor
drenant folosit pentru etansarea fundului depozitului. (adoptat ki
Germania - Fig. 3.4):

I - teren natural

2 - strat de fundatie (in caz dc ranhleu)

3 - strat de etanSare

4 - geomembrani

5 - strat de protectie
6 - acoperire drenant5

7 - strat de tranzitie (dac8 este canul)
2

8 - de~euri

Figura 3.4. Sistem de etayare de bnzd folosit in Germania.

9 1

Page 92

o sistem compozit cn dubli etayare - drenare adoptat in SUA (Fig. 3 4 ,
functionand astfel:
- sistemul drenant in contact cu de~eurile diminueazi? gradientul

hidraulic existind o prima etanqare din compozit geomembrani -
argili;

- eventualele pierderi (scspiri) prin acest compozit sunt colectate de
un dren intermediar, mineral sau sintetic, chiar daci sarcina
hidraulici la cea de a doua etan$are, realizati tot din compozit, este
foarte redus2

~ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.. . . . . . '

; .......... , , . . , . . , ; . .... . .. ....... .,:,FIL~:Ru ,::: 8 . . . . . .
5 . . . . . . . . ..... . ::::: :':: :...:. ..'..'.'..'.::'.'.:..'..~~..'.;.:.'::'.:.':.~>':. ..: ,...:;
::: ::: :. : ::: ..::.;.--:
::'.:::::::::::.:, 1: . . . . PIETRIS I TUB . . . . . . . . . . . . PERFORAT
- - - 1 - - . - - - - : - L L - - - - '_ . GeomcmbranH primari ............................ ------------ - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - A R G ~ L ~ ~ :-------------------: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - ---- -- --- - - - - Gcotcntil - - - - - - - ..Vvv (, itVirir "C~i"v";~~.T.~.7.~.T.T..5.7.ii.~.~.7.nm."~

- - - v v v v y v V V Y Y V V V V - G C O ~ C ~ W ---------------------------- ~ - I - - x ------ ----- --'--- - - -- \ Geomcmbranisccur~dad ----------- ------------ - - - - - - - - - - - - -------- - - - ARGlLAI-X-I-I-I-I-I-I-Z-Z--- - - - - - - - - - - - - ----------------------------;

TEREN NATURAI.

Figura 3.5. Sisten~ compozit cu dub13 etanqure - drenare adoprur in SUA.

o sistem sandwich alcituit din argilg - membrani - argili suprapus pe un
strat drenant (Fig. 3.6). Acest sistem se recomandi a fi folosit cand
riscurile de deformare sunt mai mari, prezentind avantajul unei etanqBri
mai sigure, prin auto-colmatare in cazul unor deformatii rezultate prin
solicitari de compresiune sau intindere.

Pe taluzuri cu pante mari, instalarea sistemelor de etanqare - drenare din
compozite de tip geomembrani - argilZ este mai dificils ca urmare a posibilitatii
de alunecare a stratului de argili pe geomembrani.

Se poate recurge la geocompozite (geomembrani - bentoniti de contact) sau
la structuri cu dubla etan~eitate (geomembrani - geomembrani? cu sistem
drenant intermediar), sau la folosirea de ecrane de etanqare verticale.

In cazul c8nd geornembrana se g i se~ te pe stratul de argilk ea va trebui
protejati contra perforirilor de catre materialele granulare ale stratului de

Similer Documents