Download Ilokano MTB Gr 2 TG PDF

TitleIlokano MTB Gr 2 TG
TagsReading Comprehension Reading (Process) Plural Ellipsis Paragraph
File Size6.3 MB
Total Pages530
Document Text Contents
Page 2

iiMother Tongue-Based Multi-lingual Education – Ikalawang Baitang

Patnubay ng Guro sa Ilokano

Unang Edisyon, 2013

ISBN


Paunawa hingil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas

Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng

Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o

tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan a ng

nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang

patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda/materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng

produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa

nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang

pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin

ng kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon.Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon

Kalihim: Br. Armin A. Luistro, FSC

Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D.Inilimbag sa Pilipinas ng

Department of Education- Instructional Materials Council Secretariat

(DepEd-IMCS)

Office Address: 2
nd

Floor Dorm G, Philsports Complex, Meralco Avenue,

Pasig City, Philippine 1600

Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072

E-mail Address: [email protected]Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro
Consultant: Rowena T. Nefangui

Mga Manunulat: : Marcelli G. Macob, Perlita P. Quinto

Aidena L. Nuesca, at Vilma Alcayaga

Tagarepaso: Lourdes M. Baldos.

Dibuhista .Lorie Ann P. Pugad

Layout Artist: Maria Luisa D. Naval at Aileen Tumalip-Espinasmailto:[email protected]

Page 265

261
Ask few questions about the article.


B. Development of the Lesson

Have the pupils read the prepositional phrases

taken from the article.


ditoy kapitolio

uneg ti auditorium

igid ti kalsada

ditoy Plasa Salcedo


What do these phrases tell us?

Explain what a prepositional phrase means.

Ask: ”What are prepositional phrases?”


2. Present a picture.

Say: Ania ti makitayo iti ladawan? Mangbukel ti maysa a

pakaammo maipapan iti ladawan.


Write the answers on the board.

Let pupils identify the prepositional phrases used in the

sentences.


C. Evaluation

Post pictures on the board. Ask the pupils to make sentences

about the pictures using prepositional phrases.

Naragsak a Panagselebrar

Daytoy nga aldaw ti panagselebrar dagiti tattao ti Aldaw ti
Ilocos Sur. Adu ti naisagana a mabuya. Adu pay ti nadumaduma

a produkto a magatang iti probinsia.

Adu ti naisagana a pagraragsakan dagiti umili agraman

dagiti bisita a naggapu iti nadumaduma a nasion. Adda mabuya

a sala, pasalip iti kanta ken dadduma pay. Adda pay mabuya iti
uneg ti auditorium. Adu ti tattao iti igid ti kalsada ti agbuybuya ti

pasalip ti marching band.

Pudno nga ti amin a pamilia ket nagtitimpuyog a napan

nakiselebrar ti Aldaw ti Ilocos Sur. Adu kadakuada ti nangan

diay Plaza Salcedo. Anian a ragsak ti Aldaw ti Ilocos Sur!

Page 529

http://planetmagazine.com/pm3/the%20bell.htm
http://planetmagazine.com/pm3/thebell.htm
http://www.imdb.com/title/tt0097757/
http://saluyot.wordpress.com/2009/06/02/da-angalo-ken-aran/
http://saluyot.wordpress.com/2009/06/02/da-angalo-ken-aran/
http://leftysalute.wordpress.com/2012/05/03/the-legend-of-the-mango-tree/
http://leftysalute.wordpress.com/2012/05/03/the-legend-of-the-mango-tree/

Similer Documents