Download IstoriaCulturiiRomaneModerne PDF

TitleIstoriaCulturiiRomaneModerne
File Size3.5 MB
Total Pages510
Document Text Contents
Page 2

CUPRINS
I. INTRODUCERE. PRINCIPII ŞI CRITERII DE INTERPRETARE A
CULTURII ROMÂNE MODERNE. TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE,
NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL ÎN EVOLUŢIA CULTURII ROMÂNE
MODERNE.........................................................................................................15

1. CULTURĂ ŞI ISTORIE ......................................................................................15
• Necesitatea unei reinterpretări a culturii române..............................15
• Obiective didactice............................................................................16
• Domenii, teme, personalităţi şi opere ...............................................17
• Tradiţie şi inovaţie în evoluţia culturii .............................................18

2. CRITERII METODOLOGICE ŞI TEORETICE PENTRU INTERPRETAREA ŞI
EVALUAREA CULTURII NAŢIONALE....................................................................20

• Respectarea adevărului istoric şi cunoaşterea operelor ....................20
• Criterii ce privesc analiza şi interpretarea ........................................22
• Criterii privind evaluarea şi judecăţile de valoare............................23

3. CAPITOL SUPLIMENTAR. CULTURA CA FACTOR CONSTITUTIV AL IDENTITĂŢII
NAŢIONALE .......................................................................................................28

• Ce este cultura? .................................................................................28
• Cultură şi naţiune ..............................................................................29
• Culturi şi civilizaţii............................................................................30
• Comunicarea dintre culturi................................................................31
• Cultură şi dezvoltare socială .............................................................32
• Culturi şi contexte sociale.................................................................33

II. EPOCI ŞI STRUCTURI CULTURALE PREMODERNE ÎN SPAŢIUL
ROMÂNESC. CULTURA MEDIEVALĂ ROMÂNEASCĂ ÎNTRE
BIZANŢ ŞI RENAŞTERE. MIŞCAREA UMANISTĂ ŞI FORMAREA
CONŞTIINŢEI NAŢIONALE. DE LA NEAGOE BASARAB LA
DIMITRIE CANTEMIR. .................................................................................35

1. EPOCI ŞI STRUCTURI CULTURALE PREMODERNE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ........35
• Problema periodizării culturii române ..............................................35
• Epoci şi tipuri de culturi premoderne ...............................................36

2. CARACTERISTICI ALE CULTURII MEDIEVALE ROMÂNEŞTI ..............................44
3. OPERA LUI NEAGOE BASARAB - O SINTEZĂ A CULTURII MEDIEVALE
ROMÂNEŞTI .......................................................................................................47

Page 509

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu – Istoria culturii române moderne
509

11. Evoluţia gândirii sociale şi economice în perioada interbelică. Sistemul sociologic al lui
Dimitrie Gusti
• Dimitrie Gusti, Principiile unui sistem de sociologie, etică şi politică; Problema

sociologiei; Sociologie românească, în: Opere, vol I. Bucureşti, Editura Academiei RSR,
1968, pp 233-368, 461-513

• Ştefan Zeletin, Burghezia română; Neoliberalismul, Bucureşti, Editura Nemira, 1998
• Virgil Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism. Contribuţii la studiul evoluţiei

sociale româneşti, Bucureşti, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999
• Mihail Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, Bucureşti, Editura Athena,

1997

12. Confruntări de idei cu privire la evoluţia culturii române moderne. Eugen Lovinescu şi
teoria sincronismului. Nichifor Crainic şi ortodoxismul gândirist. Concepţiile lui Nae Ionescu
şi Emil Cioran
• Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, Editura Minerva, 1997
• Nae Ionescu, Teoria cunoştinţei, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996; Nae Ionescu - Roza

vânturilor, Bucureşti, Editura "Roza Vânturilor", 1990
• Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990
• Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p 59-92

(sau: Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie, Bucureşti, Editura Albatros, 1998)
• Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreapta românească, Bucureşti, Editura Fundaţiei

Culturale Române, 1995
• Marta Petreu, Un trecut deocheat sau “Schimbarea la faţă a României”, Cluj-Napoca,

Biblioteca Apostrof, 1999.

13. Personalităţi şi curente de idei în filosofia şi sociologia culturii. Tudor Vianu, Mihai Ralea,
Petre Andrei, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, ş.a.
• Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor; Filosofia culturii, în Opere, vol. 8,

Bucureşti, Editura Minerva 1979, pp 51-137, 145-152, 287-345
• Mihai Ralea, Explicarea omului, în Scrieri, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, pp 9-

42, 60-91, 268-281; Mihai Ralea, Fenomenul românesc, Bucureşti, Editura Albatros, 1997
• Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, în Eseuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991,

pp 11-118; Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1980, pp 223- 250

• Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1991, pp 85-151

• Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978;
Constantin Noica, Modelul cultural european, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993

Page 510

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu – Istoria culturii române moderne
510

14. Cultura română în perioada regimului comunist. De la dogmatismul stalinist la “rezistenţa
prin cultură". Dezbateri cu privire la sincronism şi protocronism. Tranziţia postcomunistă şi
reconstrucţia culturii române. Poziţii actuale privind identitatea naţională şi procesul integrării
europene
• Lucreţiu Pătrăşcanu, Curente şi tendinţe în filosofia românească, Bucureşti, Editura

Politică, 1971
• M. Niţescu, Sub zodia proletcultismului. Dialectica puterii, Bucureşti, Editura Humanitas,

1996
• Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997
• Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983

(sau noua ediţie la Editura Humanitas, 1996)
• x x x Epistolar, prezentat şi îngrijit de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Cartea

Românească, 1987
• Mihai Ungheanu, Exactitatea admiraţiei, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, pp

387-477\
• Stelian Tănase, Revoluţia ca eşec, Iaşi, Editura Polirom, 1996
• Katherine Verdery, Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Bucureşti,

Editura Humanitas, 1994
• C. Stănescu, Interviuri în tranziţie, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996
• Adrian Marino, Politică şi cultură, Pentru o nouă cultură română, Iaşi, Editura Polirom,

1996
• Gabriel Andreescu, Naţionalişti, antinaţionalişti…, Iaşi, Editura Polirom, 1996
• Dumitru Sandu, Sociologia tranziţiei, Bucureşti, Editura Staff, 1996.

NOTĂ:
Recomandăm studenţilor să-şi achiziţioneze, pentru biblioteca personală, ediţiile
recente din lucrările autorilor români (filosofi, istorici, sociologi, scriitori, critici etc.), precum
şi lucrările de sinteză (monografii, analize etc.) care privesc personalităţi şi curente de idei din
istoria culturii române moderne (mai ales cele din perioada interbelică). Recomandăm
studenţilor să-şi achiziţioneze toate volumele care apar în colecţia “Cărţi fundamentale ale
culturii române”.

Similer Documents