Download Jules Verne - Eternul Adam PDF

TitleJules Verne - Eternul Adam
File Size3.7 MB
Total Pages54
Document Text Contents
Page 27

Simonat, care nu-şi dezlipea ochii de pe drum, spuse, la o
cotitur :ă

— Iat -ne la jum tatea pantei. Înc un ceas de urcuă ă ă ş.
Ne-am cutremurat: într-un ceas, vom fi în vârf şi va

trebui s coborâm, izgoni i, ajunşi din urm , oricare ne va fiă ţ ă
viteza, de masele lichide care se vor pr buşi dup noi!…ă ă

Ora se scurse f r ca nimic s se schimbe în situa iaă ă ă ţ
noastr . Distingeam punctul culminant al cotei, când,ă
zguduit violent, maşina se ab tu din drum, gata s seă ă ă
sf râme de taluz. În acelaşi timp, un val uriaş se umfl înă ă
urma noastr , urc la asaltul drumului, se arcui şi se sparseă ă
asupra maşinii, care fu înconjurat de spum … Aveam să ă ă
fim înghi i i?…ţ ţ

Nu, apa se retrase clocotind, în timp ce motorul,
precipitându-şi brusc gâfâiturile, f cea s creasc viteza.ă ă ă

C rui fapt i se datora aceast creă ă ştere? Un strigat al
Annei Raleigh ne f cu s în elegem; dup cum constataseă ă ţ ă
biata femeie, b rbatul ei nu mai era ag at de arcuri.ă ăţ
Desigur, valul îl smulsese pe nenorocit şi maşina, uşurat ,ă
urca mai repede panta.

Deodat , ne opriră ăm.
— Ce se întâmpl ? l-am întrebat pe ă şofer. O pan ?ă

Chiar şi în aceste împrejur ri tragice, orgoliul profesională
nu-şi pierduse drepturile. Simonat ridic din umeriă
dispre uitor, vrând s spun astfel c un şofer de talia luiţ ă ă ă
nu cunoştea penele şi îmi ar t drumul, în t cere. Amă ă ă
în eles de ce oprisem.ţ

Drumul era t iat la mai puă ţin de zece metri în fa .ţă
„T iat” este cuvântul potrivit: parc ar fi fost retezat cu ună ă
cu it. Dincolo de o creast ascu it era vidul, un abis deţ ă ţ ă
tenebre, în adâncul c ruia nu se putea z ri nimic.ă ă

Ne-am întors privirile, pierdu i, convinţ şi c ne sunaseă
ultimul ceas. Oceanul care ne urm rise pân pe aceste ă ă

27

Similer Documents