Download KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I MENADŽMENT, Emin Hatunić- Harun Kuč PDF

TitleKORPORATIVNO UPRAVLJANJE I MENADŽMENT, Emin Hatunić- Harun Kuč
File Size2.5 MB
Total Pages62
Table of Contents
              Pages from prelom sa cipom KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Pages from prelom sa cipom KORPORATIVNO UPRAVLJANJE-2
            
Document Text Contents
Page 1

Emin Hatunić
Harun Kuč

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I
MENADŽMENT

OSNOVNI PRIRUČNIK ZA MENADŽERE

OFF-SET


Tuzla, 2009.

Page 31

225

CASE STADY

POSLOVNO PLANIRANJE,
ORGANIZIRANJE I MARKETING ...

zahtijevaju novu perspektivu strategijskog menadžmenta. Vrijednost za kompaniju stvara
se interaktivnošću unutar podvrsta intelektualnog kapitala, što zahtijeva kontinuirano
unaprijeđenje performansi svake pojedinačne kategorije intelektualnog kapitala, kao i načina
njihovog među dijelovanja.
Konvergencija, koja je potakla razvoj intelektualnog kapitala, i nove ekonomije, snažno utiče
na uvođenje novih tehnologija u mrežu telekomunikacija. Osamdesetih godina dvadesetog
vijeka mreže u telekomunikacijama bile su vertikalne orijentacije duboke hijerarhije.
Početkom novog milenijuma, mreže u telekomunikacijama sve više poprimaju slojevitu
strukturu horizontalne orijentacije�2.
U telekom kompanijama tehnologije su osnovni generički faktor i predstavljaju osnovnu
mobilizirajuću snagu u regrutiranju novih korisnika. Kako se telekom kompanije razvijaju
u informacijski orijentiranom ekonomskom društvu, stepen raznovrsnosti njihove podrške
kod pružanja usluga omogućava da se izvrši kategoriziranje kompanija prema ograničenom
skupu modela ponašanja��. Ovi modeli su korisni kod analize telekom kompanija zato što
jedinstvena kombinacija upravljačke nezavisnosti i dostignute vrijednosti pokazuje prirodu
same telekom kompanije, usluga koje pruža i skup korisnika kojima su one namjenjene.
Kada se jednom razumju proces konvergencije telekom kompanija je u stanju da razvije
strategiju koja će joj pomoći da predvidi šta će svaki korisnik tražiti u budućnosti. To vodi
ka naprednijem odnosu između telekom kompanije i njenih korisnika, zato što ona više
nije u poziciji reakcije na korisnikove zahtjeve već, ustvari, može prdvidjeti šta će korisnik
tražiti u budućnosti. Ovo predstavlja upravljanje odnosom prema korisniku CRM (Customer
Relationship) Kada se razumije i razvije odnos sa korisnicima i sazna šta glavni dio korisnika
traži u pogledu teleusluga, telekom kompanija može razviti tehnologijski (tehnički) plan koji
će pomoći osiguranju posjedovanja prave tehnologije na pravom mjestu u pravo vrijeme da
bi bili u mogućnosti zadovoljiti zahtjeve za uslugom kad se pojave.Tako telekom kompanija
povećava svoje tehnologijske mogućnosti kako bi zadovoljila korisnika.
Konvergencijski proces se završava sa konvergencijom usluga. Konačno rješenje ovog
procesa su usluge po zahtjevu korisnika. Stoga, konvergencija tehnologija predstavlja
sredstvo, konvergencija kompanija mehanizam za konačno rješenje a to su konvergencijske
usluge. Kako bi bile inovativane i konkurentne telekom kompanije moraju gledati na usluge
očima svojih korisnika. Tehnologije su potpuno je nevidljive za korisnika, konvergencija
kompanija obezbjeđuje ubrzanje i konkurentno poslovanje, dok su usluge krajnje rješenje
kojim telekom kompanije mogu biti senzibilnije i odgovornije prema korisniku.

�2 Hatunić Emin, Nova generacija telekomunikacijskih usluga i mreža, Sarajevo: BHTEL, 200�.
33 Telekomunikacije i biznis, Tuzla: Off-set, Homing-mb, 2006.

Page 32

226

Organizacijski aspekt ukazuje na organizacijski koncept kojim se može efikasno
implementirati poslovni plan. On je važan za implementaciju poslovnog plana, jer uključuje
organizacijsku strukturu kojom je moguće dostići postavljene ciljeve.
Ovo govori da se tehnologije koje treba ugraditi u mrežu mogu se efikasno implementirati
uz pomoć dobro postavljene organizacijske strukture kojom se uređuju odgovornosti
pomoću kompetencija, ovlašćenje (autoritet) pomoću sposobnosti moći i uticaja, kao izvora
menadžerske energije, i odnosi između zaposlenih pomoću humanag kapitala.
Organizacijskim aspektom u poslovnom planu se definiraju uslovi za postavljanje
menadžerske i izvršne strukture koja će upravljati telekom kompanijom.
Dosadašnja praksa organiziranja u telekom kompanijama, imala puno nedostataka. Uzroci
ovih nedostaka su posljedica nerazvijenosti menadžmenta, a posebno stratetegijskog, koji ne
dopušta da se čine propusti u implementaciji strategije. Tako su pravljene organizijske strukture
koje nisu bile u funkciji implementacije poslovnog plana, što je bio razlog neizvršavanja
planiranih aktivnosti sa očekivanim performansama i u predviđenim rokovima.
U organizacijskoj strukturi treba da budu jasno definirane funkcije odlučivanja, komunikacije
koordinacije, motivacije, i jasno definirane odgovornosti vezane za implementaciju
poslovnog plana.
Odgovornost ne treba vezati samo za ovlaštenja, odnosno autoritet, koji se delegira kao
pravo koje se stiče putem pravilnika u skladu sa očekivanim rezultatima, već i za druga
dva izvora menadžerske energije moć i uticaj, koji predstavljaju menadžersku sposobnosti
u obavljanju planiranih aktivnosti u poslovnom planu. Menadžeri koji posjeduju sjedinjeno
ova tri izvora menadžerske energije su u stanju da u potpunosti ispune obaveze za koje su
odgovorni, jer imaju punu kontrolu u izvršavanju svih aktivnosti iz poslovnog plana.
Strategijski menadžment telekom kompanija treba dizajnirati organizacijsku strukturu,
tako da omogući operativnom menadžmentu, koordinaciju koja stvara predpostavke za
ispoljavanje na najbolji način vještina i sposobnosti izvršnih kadrova (zaposlenih, osoblja) u
izvršavanju planiranih poslovnih aktivnosti.
Sačinjavanju organizacijskog plana, koje je veoma složen zbog značajnog uticaja vanjskog
okruženja, odnosno oštre konkurencije i velike zahtjevnosti korisnika, treba pristupiti krajnje
ozbiljno.
Organizacijom se omogućuje potpuna kontrola nad izvršavanjem zadataka u cilju njihovog
odgovornog izvršavanja. Ona treba da omogući zaposlenim da koriste svoje sposobnosti i
vještine, kako bi povećali produktivnost, sveli na najmanju mjeru konfuzije i sukob između
poslovnih funkcija, olakšali komunikaciju između raznih organizacijskih djelova, pomogli
telekom kompaniji da ostvari planirani profit.

Page 61

255KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
I MENADŽMENT

LITERATURA

LITERATURA

1. Dibb, S., Simkin, L., Pride, W.M. and Ferrell
O.C. (1991), Marketing:concepts and
strategies, Boston: Houghton Mifflin.

Hatunić Emin Nova generacija telekomunikacijskih usluga i mreža, Sarajevo: BHTEL, 2003.

2. Hatunić Emin Telekomunikacije i biznis, Tuzla: Off-set, Homing-mb, 2006.

3. Hatunić Emin
Strateškim planiranjem u strateški
menadžment, Tuzla: Off-set, Homing-mb,
2007.

4. Hatunić Emin Mreže telekomunikacija i projekti kablovskih sistema, Tuzla: Off-set, 2009.

5. Robert Heller&Tim Hindle Essential Manager’s Manual, 1998.

6. Shepard Steven Telecommunications Convergence, McGraw-Hill, 2000.

7. Šehić Dževad Strateški menadžment, Slovo, Mostar, 2002.

8. Tihi Boris
Istraživanje marketinga-5 izmjenjeno i
dopunjeno izdanje, Zenica: Dom štampe,
2003.

9. Willson & Gilligan C (1992), Strategic Marketing Management, Butterworth Heinemann

Similer Documents