Download kosi_krov PDF

Titlekosi_krov
File Size1013.0 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

Septembar 2009

Izolacija potkrovlja
Kamena i staklena mineralna vuna

Page 2

Probajte i otkrijte bolji ose}aj! Nova prirodna mineralna vuna iz
Knauf Insulation-a sa ECOSE® Technology.

Lak{a za rukovanje: mek{a, manje se pra{i i bez mirisa

Prirodno braon umesto `uta: bez ve{ta~kih boja i pigmenata

Staklena mineralna vuna, proizvedena sa novom bio-tehnologijom

Zadr`ava vrhunske karakteristike na{e konvencionalne mineralne vune:

termi~ke, protivpo`arne i akusti~ke performanse

Pobolj{an kvalitet vazduha unutar prostorija kao i sveukupna odr`ivost zgrada,

u pore\enju sa konvencionalnom mineralnom vunom„Me\u nama –
probao sam novu
vunu. Ose}aj je
zaista sjajan.”

SAD
JE PRAVO

VREME!

Za vi{e informacija o ECOSE® Technology posetite www.knaufinsulation.rs

Page 6

• indirektno: letvisana krovna konstrukcija:
− krovni pokriva~ (crep)
− podužna letva (kontraletva) i letva
− preko rogova se postavlja paropropusna-vodoodbojna folija
Napomena: debljina Knauf Insulation mineralne vune je u punoj visini roga

• direktno: podaš~ana krovna konstrukcija:
− krovni pokriva~ (npr. šindra)
− hidroizolacija (bitumenske trake)
− preko rogova se postavlja daš~ana oplata
Napomena: debljina Knauf Insulation mineralne vune je za minimum 2
cm manja od pune visine roga (u svemu prema preporuci proizvođa~a krovnih
prekriva~a); na taj na~in smo formirali sloj vazduha za provetravanje uz omo-
gu}eno provetravanje svakog segmenta rastojanja izme\u rogova pojedina~no.

Letvisan krov - crep

Podaš~an krov - šindra

Pravilno provetravanje krova
postiže se pravilno izvedenim
konstrukcionim detaljima koji }e
obezbediti neometano strujanje
sloja vazduha iznad termoizo-
lacionog materijala:

- od najnižeg dela krova (u liniji
strehe ispod krovnog pokriva~a
obezbediti ulaz svežeg
vazduha - veli~ina otvora ≥200
cm2/m)

- do najvišeg dela (u liniji
slemena krova obezbediti
kontinualno ispuštanje zagre-
janog / vlažnog vazduha koje
može biti formirano specijalnim
elementima krovnog pokriva~a
ili posebnom konstrukcijom
slemena - veli~ina otvora ≥50
cm2/m po krovnim ravnima).

6

Page 7

Faza1

Faze 2 i 3

Faze 4 i 5

Nakon izvedene krovne konstrukcije, pristupa se ugradnji izolacionog materi-
jala kosog krova. Preporu~eni materijali:

• Knauf Insulation kamena mineralna vuna KR SK
• Knauf Insulation staklena mineralna vuna Unifit 035
• Knauf Insulation staklena mineralna vuna Unifit 039 ili
• Knauf Insulation staklena mineralna vuna Classic 040

Ugradnja po fazama:

1. Knauf Insulation mineralnu vunu postaviti izme\u rogova. Da bi se
obezbedila kvalitetna izolacija, mineralnu vunu polagati tesno jednu uz drugu,
uz popunjavanje celog prostora između rogova. Ukoliko se koriste plo~e, njih
treba se}i na trouglove da bi se smanjio otpad.

2. Montirati nosa~e potkonstrukcije gipskartonskih plo~a u svemu
prema uputstvu proizvo\a~a.

3. Postaviti dodatni sloj Knauf Insulation mineralne vune ispod rogova
a izme\u nosa~a potkonstukcije.

4. Parnu prepreku postaviti lepljenjem za obostrano lepljivu traku koja
je prethodno mestimi~no postavljena duž potkonstrukcije gipskartonskih plo~a (u
slu~aju kada je pravilno izveden sloj vazduha za provetravanje; u suprotnom,
postaviti parnu branu – u svemu prema preporukama proizvo\a~a krovnih
folija).
Napomena: obavezno sve spojeve folija uraditi sa preklopom i
zalepiti, kao i proboje i završetke folija na vezama sa drugim konstruktivnim
elemetima; važi za sve folije: paropropusnu-vodoodbojnu, parnu prepreku i
parnu branu.

5. Krovnu kosinu obložiti gipskartonskim plo~ama. Završnu obradu
odraditi u skladu sa namenom prostorije i u svemu prema uputstvu proizvo\a-
~a gipskartonskih plo~a.

www.knaufinsulation.rs 7

Page 11

Knauf Insulation staklena
mineralna vuna sa
ECOSE® Technology je
naprednija od
konvencionalne vune:
• Ima prirodnu braon boju
• Ekološki je prihvatljivija
• U providnom je pakovanju
• Ima istu cenu

100
Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) m2 / paleta m3 / paletam2 / rolna rolna / paleta

120

140

160

180

200

220

Unifit 039 (TI 140 U)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

7000

6000

5000

4500

4000

3500

3300

8.40

7.20

6.00

5.40

4.80

4.20

3.96

24

24

24

24

24

24

24

201.60

172.80

144.00

129.60

115.20

100.80

95.04

20.16

20.74

20.16

20.74

20.74

20.16

20.91

240 1200 3000 3.60 24 86.40 20.74

50
Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) m2 / paleta m3 / paletam2 / rolna rolna / paleta

60

80

100

120

140

160

Classic 044

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

2 x 10000

2 x 8000

13000

10500

9000

7500

6500

24.00

19.20

15.60

12.60

10.80

9.00

7.80

24

24

24

24

24

24

24

576.00

460.80

374.40

302.40

259.20

216.00

187.20

28.80

27.65

29.95

30.24

31.10

30.24

29.95

180

200

1200

1200

6000

5300

7.20

6.36

24

18

172.80

152.64

31.10

30.53

50
Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) m2 / paleta m3 / paletam2 / rolna rolna / paleta

60

80

100

120

140

160

Classic 040

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

2 x 10000

2 x 7500

12500

11000

9000

7000

6000

24.00

18.00

15.00

13.20

10.80

8.40

7.20

24

24

24

24

24

24

24

576.00

432.00

360.00

316.80

259.20

201.60

187.20

28.80

25.92

28.80

31.68

31.10

28.22

27.65

180

200

1200

1200

6500

5000

6.60

6.00

24

18

158.40

144.00

28.51

28.80

www.knaufinsulation.rs 11

NOV
O!

NOV
O!

NOV
O!

Page 12

Ref: IP_SRP0909

Sva prava zadržana, uklju~uju}i i fo-
tomehani~ku reprodukciju i skladište-
nje na elektronskim medijima. Komer-
cijalna upotreba procesa i radnih akti-
vnosti prikazanih u ovom materijalu
nije dozvoljena. Puno pažnje je ulože-
no u sastavljanje ovog dokumenta pri
sakupljanju informacija, tekstova i ilu-
stracija. Mala margina greške ipak
postoji. Izdava~ i urednici ne mogu
preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu
odgovornost za neta~ne informacije i
mogu}e posledice istih. Izdava~ i ure-
dnici su unapred zahvalni za predlo-
ge, sugestije i ukazane greške u cilju
daljeg poboljšanja.

www.knaufinsulation.rs

email: [email protected]

Knauf Insulation d.o.o.

Naselje Belo Polje bb17530 Surdulica, Srbija

Milutina Milankovi}a 25b
11070 Novi Beograd

Telefon: + 381 (0)11 311 3369
Faks: + 381 (0)11 313 9912

Similer Documents