Download כתב התחייבות בנושא שימושי במחשבי המעסיק תיבת דואל PDF

Titleכתב התחייבות בנושא שימושי במחשבי המעסיק תיבת דואל
File Size216.2 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

לכבוד

______________,נ.ג.א .

ל"דוא תיבתו המעסיק מחשביב שימוש: הנדון

:כדלקמן ומתחייב מצהיר"( העובד)" מ"הח אני

לפגוע כדי םבה שיש המעסיק במחשבי שימוש או/ו פעולה מכל להימנע מתחייב אני .1
ושלמות בתקינות, המעסיק של המחשוב במערכות הקיים המידע באבטחת
, העבודה וסדרי העבודה של התקין במהלך, בה המצוי מידעהו וכנהבת, החומרה

.המעסיק בנהלי או/ו בחוק

םהינ, בהם המצויים הדואר ותיבת התכנים, התוכנה, המעסיק מחשבי כי מוסכם .2

לשימוש ולא בלבד המעסיק צורכי לשימוש נועדו הםו, בלבד המעסיק של הרכוש
.אחר או כלשהו פרטי

מעבודתי דעת מסיחי אתרים או מזיקים באתרים שימוש לעשות שלא מתחייב אני .3

.וצרכיה

שמטרתן בטכנולוגיות להשתמש, דעתו לשיקול בהתאם, רשאי המעסיק כי, לי נהיר .4

סוגי ולקבוע, חשבבמ העובדים שעושים, אינטרנט אתרי מלכתחילה לחסום
אסור לשימוש בקשר העובדים אחר למעקב העבודה במקום שישמשו הטכנולוגיות

ממחשבי השימוש את לחסום עשויה המעסיק כי לי ידוע כן. המעסיק במחשבי

.הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, שונות מיידיים מסרים בתוכנות המעסיק

תיבת: "להלן) מקצועית ינאלקטרו דואר יבתת ילרשות יעמיד שהמעסיק וככל אם .5

, דואר אצל תיעבוד לצורכי ורק אך שימוש בה לעשות רשאי אהיה שאני הרי"(
ספק הסר למען. שהוא וסוג מין מכל, אחר או/ו אישי שימוש כל לשם ולא המעסיק

.שלי הפרטי יעניינ אינו הדואר תיבת של תוכנה כי, מובהר

לצורך הדואר בתיבת שימוש עשותל שלא מתחייב אני, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .6
ישיר באופן קשורים שאינם, שהוא וסוג מן מכל, קבצים קבלת או/ו העברת

הודעות לפתוח שלא מתחייב אני. שהוא וסוג מן מכל פרטיים קבצים או/ו לעבודתי
העלול לתוכן מחשש וזאת ,מזוהה שאינו ממקור הדואר בתיבת תתקבלנה אשר

ישיר באופן קשורים שאינם תכנים לקיום מחשש או/ו המעסיק במחשבי לפגוע
.פסול תוכן בעלי הינם או/ו לעבודה

התקשורת נתוני אחר ומעקב ניטור פעולות לקיים אישר יהיה המעסיק כי, לי נהיר .7

או/ו מסמכים אחרי או, מייל תכתובת לרבות, דואר בתיבת תוכן לנתוני וחדירה
מחשבי גבי על המצויים שהוא וסוג ןמי מכל קבצים או/ו וידאו קבצי או/ו תמונות

של הבלעדי רכושו והם פרטי שימוש כל בהם לעשות איסור חל, שכאמור, המעסיק
.המעסיק

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Similer Documents