Download maja mandić - ključevi arkana.pdf PDF

Titlemaja mandić - ključevi arkana.pdf
File Size44.6 MB
Total Pages256
Document Text Contents
Page 2

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

133.3
MANDIĆ, Maja
Ključevi Arkana: praktični priručnik za Kroulijev Tarot /
Maja Mandić. - (l.izd.). - Beograd: EsoUleria, 1994
(Beograd: Galeb). - 512 str. ; 21 cm. - (Lux Hermeticum:
edicija zapadnog oku1tizma

Str. 13-14: Predgovor / Vladimir Madić
Bibliografija
ISBN 86-81585-34-7
a) Tarot
10=29195020I

I

\

• •

M�a MandićPage 128

I

I

Ključevi Arkana

različita od takozvane "glavne ulice" koja se razgleda ovom metodom.
Najvažnija iskustva se stiču tek kasnije, kada je novak odlučio da sam
krene u istraži vanje nepoznate, mistične i drevne zemlje.

Ono što se od vas očekuje pri izvođenju ove tehnike je da sledite
uputstva i da pamtite iskustva, simbole i detalje na koje naidete. Pratite
opise u pričama i pokušajte da ih dočara te u imaginacij i . Te slike će u
vama pokrenuti nesvesne sadržaje i probuditi potisnuta iskustva, tako
da možete da proživljavate osećanja i stičete uvide kQji su korespon­
denini prirodi Arkane.

Za početak je najboUe da "Put" snimite Ila kasetu, ostavljajući
dovoljno vremena izmedu slika, da možete da ih formirate u im-•
aginacij i . Kasnije, kada napamet upamtite osnovnu šemu puta, glavne
stapice ili dogadaje, možete da preduzimate male samostalne izlete
između promene "kadra " i da malo istražluete za svoj raČIm, uvek se
vraća,jllći na polaznu tačku i nastavljajući odatle dalje po ustaljenom
redu.

MEDITACIJA "PUT"
,

I , Naučite hebrejsko slovo
2 . Zaštita
3 . Relaksacija
4. NetrQrl\ice gledajte u kartu 5 minuta bez treptanja
5 . "Put" . Kreni te od 32. staze Univerzuma i pratite uspon zmije sve

do l l . staze Lude. Svaki dan radite po jednu kartu, (Meditacija "Put"
se nalazi u Dodatku A).

.

6. Zapišite rezultate.

PQOCNOZA
OTVARANJE "PIRAMIDA "

Naveden način otvaranja daje sažet pregled na aktuelnu ličnost. On
vam pl1lža podatke o tome šta se osobi događa, kakav je njen odnos sa
ljudima, koje je oblasti privlače i kakva vrsta duhovnog uticaja preov­
lađuje u qjenom životu.Vl! Kočije - Dete Vodenih Snaga

Karte presecite, promešajte i poređajte na sledeći način .
.
Otvarajte

ih redom od na,jniženg nivoa i karte broj 16. Piramidu tumačile od baze
ka vrhu, nivo ponovo.

Duhovni uticaj

1
Ambicije

2 3 4
Meduljudski odnosi

5 6 7 8 9
Materijalna realnost

1 2
,

1 1 1 0 1 6 1 3 1 4 1 5

Otvaranje "Piranlida"

Baza piramide predstavlja vašu materijalnu realnost . Karte 15 i 16

pokazuju prošlost, 12, 13 i 14 sadašnjost, a 10 i 11 budućn�st.
Dmgi red piramide odslikava vaše odnose sa dmglm ljuduna. K

arta

broj 9 pokazuje odnose sa porodicom, 8 ljubavne veze, 7 kontakt sa

prijateljima, 6 ponašanje prema poslovnim saradnicima i 5 stav prema
dmštvu.

Treći nivo piramide ukazuje na vaša težnje i ambicije. Karta broj
4

predstavlja svetovne ambicije, 3 ideje vodilje i 2 duhovne težl1J� . . .
Karta broj 1 , na vrhu piramide, otkriva dominanttli duhoVlll utIcaj

na vaš život, rad i razvoj .

255Page 129

,

• •VIII UQL\ VNOTEŽENJE -

KeI C06POOAQL\ 16TINE ,
ONA . KOJA VLt\DA QL\VNOTEŽOM

Mesto na Drvetu života: 22. staza
Hebrejsko slovo: Lamed
Zodijački znak: Vaga

Objašnjenje simbola:

Centralna figura na karti je žena kqja stoj i na vrhovima prstiju. Njen
položaj sam ukazuje na savršenu ravnotežu i vrhtUlsku koncentraciJu.

Na glavi ima nojevo pero dvostruke istine boginje Maat. Značenje
Iuenog imena je "ono šIO je pravo" i ova bogiI\iaje bila personifikacija
fizičkog i moralnog zakona, reda i istine. Dvorana u kqjoj je vršeno • • • • • . mereJue srca nazvana JC nJemm Imenom, a srce pravednog nije smelo
da bude teže od ovog pera. Maat takođe oličava i red kojije uspostavljen
tokom stvaranja sveta, kosmički zakon.

Boginja na čelu ima ureus, simbol kraljevskog dostojanstva i moći
vladalua nad životom i smrti. Maska na licu ove gospodarice sudbine

256

Vili Uravnoteženje - Kći Gospodara [stine

prcdstavlja skrivcnost jasnog kosmičkog zakona, božanskih principa,
iza i luzija pojavnog sveta ili Maje u hinduističkorn smislu.

Boginja prosuduje pomoću dva tasa precizne vage. Na jednom tasu

se nalazi grčko slovo Alfa, a na dnlgom Omega. Ova dva slova
simbolizuju sveukupnost, početak i kr� koj i su u ravnoteži.

Sa obc ruke boginja Maat drži čarobnjakov mač, ŠIO ukaznje na
činjenicu da kada donese odluku ona energično i presudi .

U tradicionalnim špiIovima ova Arkanaje imala naziv "Pravda" , ali
po Kroulijcvim rečima "Priroda nije pravedna, sudeći po bilo kojoj
teološkoj ili etičkoj idej i , ona je tačna. " I l i kako to odreduje karmički
zakon, "svaka naša misao, osećanje, delo, proizvode poslcdice koje
zahtevaj u da budu uravnoteženc, odnosno akcija proizvodi reakciju,uzrok posled icu " .
Sama figura U ravnotežCl\ja kao da je zatvorena u nekoj vrsti dija­

manta. On o!ičava svctlost, neuništivost i čistotu. Oko njcnog prestola
su četiri pirami.de, kao i manje i veće kugle kqje naglašavaju ideju
ravnoteže. Piramida je simbol iskonskc svete planine i središta sveta,
što naglašava idej u zakona i suda. ,

Beli, sivi i crni rombovi u vrhu karte ističu ideju da samo mali broj
izuzetnih dela zahvata dosezanje krqjnosti, dok je vcćina lIa području
nijansi sive boje, što znači da sadrži i poziti vne i negati vlle komponente.
I l i konkretnije rečeno, retko ćemo se u životu susresti sa situacijama
koje sujasno dobre ili loše, one uglavnom sadrže u odredenoj srazmeri
i jedne i druge osobenosti .

U praktičnom smislu, ova karta savetuje pažljivo pristupanje i
razmatranje situacije, da bi se izbegla greška ili neuravnotcženo delo
zbog koga bismo se naknadno kajali. Kako naš narod kaže, " tri puta
meri jedanput seci " , da ne bi imao razloga za kqjanje.

Značenje:
(+) Pažlj ivo i ispravno prosudivanje. Razunll1a odluka. Pametno

ulaganje novca. PrilagodavaJ\jc životnim prilikama. Disciplina. Posve­
ćenost učenju ili obrazovanju. Legalne akcije. Ugovori. Pravednost.
Poštenje. Selidba. Spor. SlldcIUc. Razvod. Arbitraža i dogovori. Brak
iz obaveze. Privlačnost i odbojnost. Karmičke dužnosti.

(--) OdvajaJlje. Legalne komplikacije. Sukob za zakonom. Skupo i

dugotrajno pamičenje. Iskorišćava vas advokat. Odugovlačenje zbog

257

Page 255

,Literatura

Peach Emily: The Tarot Workbook, The Aquarian Press, 1984
Pietri Jerome: Reinkarnacija i nadtivljavanje duše, Arion, Beograd,
1987
Pulj o Jasmina: Joga - h0l1l!0nija duha i tela, Sportska knjiga, Beograd,
1 983Regardie Israel: Ceremoniai Magic, The Aquarian Press, Wel­
lingborough, Northamptonshire, 1980
Regardie Israel: The Tree of Life, Samuel Weiser, New York, 1978

Sadim Mouni: The Tarot -A Contemporary Course of the Quintessence
of Hermetic Occultism, George Allen & Unwin, Great Britain, 1962
SaIlj Sesil: Sveti erotizam, Dečije novine, Gomji Milanovac , 1988
Shavick NaIICY: The Tarot Reader, A Berkley Book, U.S.A. , 199 1
Sveto pismo, Novi zavet Gospoda našeg Isusa Hrista, Sveti Arhijerejski
Sinod srpske Pravoslavne crkve, Beograd, 1984
Swami SatYaIlaIlda Saraswati: Joga Nidra, �PRO PartiZaIl, Beograd,
1984

Talović Marina i Željko Arsenijević: AstroloAe meditacije, Biblioteka.
"Arelena " , Beograd, 1990
TaIlasijević Miroslav: Rečnik egipatske civilizacije, Opus, Beograd,
1 989

Uedek Hari, Vejd Baskin: Rečnik paganskih religija, Novo delo,
Beograd, 1988

Varemle leaIl-Michel: Tano'izam, Deč\je novine, Gon\ii Milanovac,
1 987
Vasiljević Petar: Tahutijeve tajne - prikaz Tarola AlisIera Kroulija,
Beograd, 1982

Zolar: The Encyclopaedia of Ancient & Forbidden Konowledge,
Abacus, Great Britain, London, 1970
Zev ben Shimon Halevi: Kabbalah - Tradilion of hidden knowledge,
Thames aIld Hudson, Great BritaIl, London, 1988

508

,

&EMIN

Maja Mandić vodi seminare iz različitih oblasti duhov­

nog samorazvoja: Kurseve Tarota u više nivoa (Početni,
Viši , Permanentni itd), Kurseve Astraine projekcije, Re­
gresiju i mnoge druge seminare zasnovane na jedi­
nstvenom okultnom sistemu zapadne Staze samospoznaje.

Takođe, Maja Mandić supervizira individualni rad sa
Tarotom svima koj i to žele, ako zadovolje preduslove koje
takav rad zahteva.

Sve informacije možete dobiti na našem stalnom tele­
fonu iIi ako se obratite pismom na navedenu adresu.

:
p. fah 199

1 1070 Beograd

TOT Tarot Karte

Najpoznatij i špil Tarot karata, koji je Krouli stvorio sa
slikarkom Fridom Haris predstavlja srž Telemitskog i
Magijskog učenja. Tot Tarot Karte su nezaobilazni instru­
ment za sve one koji odluče da ovladaju veštinama Divi­
nacije, Astraine projekcije i Magijskim ritualima.

Sve informacije možete dobiti na našem stalnom tele­
fonu ili ako se obratite pismom na navedenu adresu.Similer Documents