Download maturski rad, svjetla na vozilu PDF

Titlematurski rad, svjetla na vozilu
File Size901.4 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

0Sadržaj:
1. UVOD.........................................................................................................1
2. Elementi svjetlosne signalizacije................................................................2

2.1 Svjetla za maglu................................................................................3
2.2 Farovi i oborena svjetla....................................................................3
2.3 Svjetla za voznju unazad,svjetla registracione tablice zadnja

poziciona svjetla...............................................................................6

2.4 Pokazivaci smjera i sigurnosna svjetla.............................................6
2.5 Svjetla ..............................................................................................7

3. VRSTE SIJALICA ZA OSVJETLJENJE NA AUTOMOBILU................8
3.1 Klasiĉne sijalice (inkandescentna)....................................................8
3.2 Halogene sijalice...............................................................................8
3.3 Ksenonska svjetla............................................................................10
3.4 LED sijalice....................................................................................13

4. ODRŢAVANJE I OPRAVAK UREĐAJA ZA OSVJETLJENJE...........15
5. ZAKLJUĈAK...........................................................................................18
6. LITERATURA..........................................................................................20

Page 10

9Halogene sijalice su takoĊer sijalice sa ţarnom niti, te koriste princip

termiĉkog zraĉenja pri generisanju svjetla. Dodatak halogenida (brom, hlor,

fluor i jod) plinskom punjenju gotovo potpuno sprijĉava crnjenje balona sijalice,

ĉime se odrţava gotovo konstantan svjetlosni tok kroz cijeli vijek trajanja. Zbog

toga je moguće napraviti balon puno manjih dimenzija, s višim pritiskom

plinskog punjenja, ĉime se dodatno povećava iskoristivost inertnih plinova u

punjenju – kriptona i ksenona. TakoĊer, moguće je ţarnu nit zagrijati na puno

višu temperaturu, ĉime se podiţe svjetlosna iskoristivost (ovo nije bilo moguće

kod standardne sijalice zbog pojaĉanog isparavanja volframa pri višim

temperaturama. Glavna karakteristika halogenih sijalica je halogeni kruţni

proces. Volfram koji isparava sa ţarne niti odlazi prema stjenci balona, gdje se

pri temperaturi < 1400 K spaja s halogenidima. Termiĉko strujanje odvodi ovaj

spoj bliţe prema ţarnoj niti, gdje se pri temperaturi > 1400 K razgraĊuje, a atom

Wolframa se ponovno vraća na ţarnu nit. Pri tome on ne dolazi na staro mjesto,

tako da ipak dolazi do pucanja ţarne niti na kraju vijeka trajanja. Pri ovom

procesu temperatura ţarne niti doseţe 3.000 K, a stakla i do 250ºC. Zbog toga se

mora koristiti balon od kvarcnog stakla, koje je specijalno dotirano tako da

ujedno i zadrţava štetno UV zraĉenje. Halogene sijalice daju mnogo jaĉu

svjetlost, jer im je stupanj svjetlosne iskorištenosti 100% veći od obiĉnih. Prve

halogene sijalice (H1, H2 i H3) imale su jednu ţarnu nit i upotrebljavaju se

uglavnom samo za duge farove i dodatna svjetla. Sada postoje halogene sijalice

(H4), primjerene za kombinirane farove s oborenim i dugim svjetlom. Prednost

halogenih ţarulja je u tome da njihova staklena kruške ni nakon duge upotrebe

ne potamni (obiĉne sijalice potamne i smanji se jaĉina svjetlosti).Sl.3.2 Halogene sijalice

Similer Documents