Download MIDTERM EXAM NEW.docx PDF

TitleMIDTERM EXAM NEW.docx
File Size60.3 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 1

MOLDING FUTURE INNOVATORS (MFI) Foundion
INC.

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika ar Kulturang Pilipino
GRADE-11
2016-2017

Pangalan:__________________________________________________Iskor:__________
_____
Taon/Pangkat:______________________________________________Petsa:________
______

MGA PANUTO: Bilugan ang titik ng napiling sagot. Istriktong WALANG ERASURES.
Ang pagtatanong , pagtingin , pagtatayo, pagtingin sa cellphone sa
loob ng klase ay BAWAL.
Dalawang ulit sa pagsita lamang ay HUWAG NG ITULOY ANG EXAM.

1.Ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema ng mga tunog na isinaayos sa parang
arbitraryo
a. Finnochiaro b. Wardhaugh c. Gleason d. Bernales
2.Ang tawag sa pagkakaiba-iba sa loob ng isang wika na dulot ng punto (accent)
a.Register b. Idyolek c. Dayalekto d. Istilo
3. Siya ang Ama ng Wikang Pambansa____________________________
a.Dr.Jose Rizal b. Lope k. Santos c. Emilio Aguinaldo
d.Manuel L. Quezon
4.Antas ng wika na tinatawag din itong salitang pankalye o pangkanto, hindi dalisay
at pana- panahon kung sumulpot.
a.Panlalawigan b. Kolokyal c. Pambansa d. Balbal
5.Siya ang kilalang “Ama ng Balarilang Tagalog”.
a.Ponciano Pineda b. Lope Santos c. Pedro Bukaneg d. Sam Tan
6.Teorya ng Wika na nagsasabing ang wika ay nagsisimula sa panggagaya ng tunog
ng kalikasan.
a.Yo-he-ho b. Ding-dong c. Pooh-pooh d. Bow-wow
7.Ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng
komunikasyon ng mgaetnikong grupo.
a.Filipino b. Ilokano c. Bisaya d. Waray
8.Kailan binigyang bias ng batas komonwelt Blg 570 ang Tagalog ang Wikang
Pambansa.
a. Hulyo 4,1936 b. Hulyo 4,1940 c.Hulyo 4,1956
d.Hulyo 4,1946
9.Taon kung kalian inilimbag ang Tagalog-English
Dictionary___________________.
a. 1937 b. 1940 c. 1930 d.
1939
10.Ito’y gumagamit ng salita o wika sa pagpapahayag ng kaisipan, damdamin o
saloobin sa paraangsalita.
a.Di-Verbal b. Paguhit c. Verbal d. Pagpinta
11.Ang antas ng wika na ginagamit ng mga tao sa isang particular na pook.
a.Kolokyal b. Idyolek c. Panlalawigan d. Balbal

“Walang mangongopya kung walang mag-papakopya” Page 1

Similer Documents