Download molekularna-kineticka teorija PDF

Titlemolekularna-kineticka teorija
File Size732.0 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 2

Sadržaj
Uvod ................................................................................................... 1

-Historijat ................................................................................... 2

-Avogadrova konstanta .............................................................. 3

Unutrašnja energija ........................................................................... 4

Idealni gas. Pritisak idealnog gasa. .................................................. 5

Izoprocesi ........................................................................................... 6

-Boyle-Mariotteov zakon ........................................................... 6

-Gay-Lussacov zakon ................................................................. 7

-Charlesov zakon ....................................................................... 8

Opšta jednačina gasnog stanja za idealne gasove ............................ 9

Literatura: ........................................................................................ 11

Page 6

4


Unutrašnja energijaOsnovne postavke molekularno-kinetičke teorije glase:

 Molekule svih tijela se kreću

 IzmeĎu molekula djeluju meĎumolekularne sile (sile privlačenja i odbijanja)

Sve molekule se neprestano kreću, ali posmatrajući meĎjusobni odnos putanja, uočićemo

dva načina kretanja molekula:Haotično kretanje molekula opažamo kao toplotu, a organizovano kretanje kao rad.

Ovakvu vrstu kretanja nazivamo još i termičko kretanje jer zavisi od temperature. Koliko

će haotično kretanje biti zavisi od meĎumolekularnog prostora. Kod čvrstih tijela

meĎumolekularni prostor je veoma mali te se kretanje čestica svodi na osciliranje oko

jednog položaja. Kod fluida taj prostor je veći te je prema tome i samo kretanje izraženije.

Zbog tih sila koje djeluju izmeĎu njih javlja se potencijalna energija. Kao i svako drugo

tijelo koje se kreće, molekule posjeduju odreĎenu kinetičku energiju. U slučaju haotičnog

kretanja, molekule tu energiju predaju prilikom sudara sa zidom posude u kojoj se nalaze

ili u meĎusobnim sudarima. Kinetička i potencijalna energija svih molekula nekog tijela

označavamo kao unutrašnju energiju (U). Pod pojmom unutrašnje energije tijela ili nekog

sistema podrazumijevamo zbir kinetičke energije haotičnog kretanja molekula i

potencijalne energije njihovog meĎusobnog djelovanja.Organizovano kretanje molekula sa druge strane ima jednu značajnu razliku u odnosu na

haotično. Energija kretanja je u ovom slučaju usmjerena i može se iskoristiti za obavljanje

nekog rada.

Page 7

5


Idealni gas. Pritisak idealnog gasa.Gasovita tijela se sastoje od molekula koji su povezani slabim meĎumolekulskim silama.

Zbog toga se u proučavanju gasova uvodi pojam idealnog gasa. Kod ideanog gasa

molekule gasa smatraju se materijalnim tačkama, odnosno njihova veličina se zanemaruje.

TakoĎer, izmeĎu njih ne postoje meĎumolekularne Van der Waalsove sile, pa se idealni

gas (plin) ne može prevesti u tekuće ili čvrsto stanje. Može se smatrati skupom elastičnih

kuglica koje se neprestano elastično sudaraju, bez gubitka energije. U prirodi ne postoji

idealni gas.

Kod realnih gasova meĎumolekulske sile u gasu su zanemarljive, ako je gas male gustine.

Zbog toga se vazduh, azot, kiseonik, mogu smatrati bliskim idealnim gasovima na sobnim

temperaturama (t~20
0
C) i na normalnom atmosferskom pritisku. Posebno su pod tim

uslovima vodonik i helijum bliski idealnim gasovima.

Stanje neke mase gasa odreĎeno je sa 3 parametra odnosno tri meĎusobno zavisne veličine

i to: pritiskom p, apsolutnom temperaturom T i zapreminom V. Ovi parametri su

meĎusobno zavisni. Ove tri veličine koje opisuju stanje gasa nazivaju se veličine stanja

gasa. Ako se jedna od njih mijenja, npr. temperatura, onda će ona uticati na promjenu i

ostale dvije veličine.

Prilikom izvoĎenja izraza za pritisak smatra se da je pritisak gasa rezultat djelovanja svih

molekula. Zbog toga što za pritisak vežemo zakonitosti koje ne vrijede za jednu molekulu

nego za mnoštvo, za pritisak kažemo da je statistička veličina i računa se po formuli


̅̅ ̅
gdje je:

p-pritisak gasa, -gustina gasa, ̅-srednja brzina kretanja molekula

Page 13

11


Literatura:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_theory

 Dr. Ahmet Čolić,“Fizika za 1. Razred srednjih škola“, Tuzla, 2001

 http://nedeljko-begovic.com/teorija/td_3.html

 http://physicsbysillent.blogger.ba/arhiva/2010/02/18/2437199

 http://fizikaa5.blogger.ba/arhiva/2010/03/07/2448939

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_theory
http://nedeljko-begovic.com/teorija/td_3.html
http://physicsbysillent.blogger.ba/arhiva/2010/02/18/2437199
http://fizikaa5.blogger.ba/arhiva/2010/03/07/2448939

Similer Documents