Download Necip Alsan - Eylem Ve Düşünce Açısından Çağımız PDF

TitleNecip Alsan - Eylem Ve Düşünce Açısından Çağımız
File Size33.7 MB
Total Pages167
Document Text Contents
Page 83

YÜZYILIMIZIN ORTASI

İKİ SAVAŞ ARASINDA

I

Bunalım, boğulurcasma sıkıntı felsefesi olduğunu
belirtiyordu Heidegger'in düşüncesi. O, Husserl'in öğren-
cisiydi. 1929'da yazdığı, Metafizik Nedir? adlı kitabında
Heidegger, özü yoketmek (Nichtung) olan Yokluk'un
fenomenolojik yöntemle anlaşılması, boğulurcasma du-
yulan temel bir sıkıntıya (ursprüngliche Angst) bağlı-
dır ki diyordu; ölümü, böylesine boğucu bir sıkıntıyla de-
rinden duymak, Varlık'm anlaşılmasında yardımcıdır.
Öleceğini bilen tek hayvan insandır diyecekti Bergson
da (Les Deux Sources de la morale et de la religion, 1932).
Ve bilim yapan da insan değil miydi? Ölüm karşısında
boğulurcasma sıkılan insanın bunalımı, Varlık sorunu
üzerinde yapılan araştırmalara fenomenolojik temeldir
diyordu Heidegger. Niçin fenomenolojik temel?

Husserl'in öğrencisi olarak Heidegger, fenomenolo-
jik yöntemle giriyordu araştırmalarına. Ve doğruca Var-
lık'm incelenmesini konu edinerek Varoluşçuluğa girdi-
ğinden, fenomenoloji ile varoluşçuluk birleşiyordu Hei-
degger'de.

1926'da Heidegger'in Varlık ile Zaman (Sein und
Zeit) incelemesinin düzeltmelerini gözden geçiren ve
1928'de kürsüsünü ona bırakan Husseri, en değerli öğ-
rencisinin ihanetinden üzüntü duyduğunu belirtecekti;
çünkü fenomenolojiyle yola çıkan öğrenci, sonunda hoca-
dan ayrılıyordu. Bununla birlikte, Heidegger açısından
sonuç olağandı, doğaldı; fenomenolojik yöntemle ancak
öznelciliğe (sübjektivizm) varılabilirdi. Oysa Husseri,

Page 167

r

11"
İ Ç İ N D E K İ L E R

B ü y ü k Ç a t ı ş m a

BARIŞ İÇİNDE SAVAŞ
I — Tatlı Çağ - Sosyalist sorunlar . . . . 5

II — Einstein 15
III — Bergson - Husserl 23
IV — Emperyalizm, antiemperyalizmi doğururken 35
V — Ekonomi Politik 45

VI — Atom bilimi 55
BUNALIM

I — Savaş - Rusya'da devrim . . v , 75
II — Ateşkes 89

III — Evrensel ilişkinlik 98
IV — Antiemperyalizm 115
V — Dada . 1 3 0

VI — Bilimsel belirsizlik 145
VII — Keynes 153

Y ü z y ı l ı m ı z ı n O r t a s ı

İKİ SAVAŞ ARASINDA
I — Heidegger . 166

II — Us'un serüveni 181
III — Çağımızın eğilimleri - . 205
IV — Geçit 220
V — "Kim kalacak?" . 2 3 8

VI — Diyalektik fizik 251

İKİNCİ SAVAŞ
I — Kişilikcilik 268

II — Sisyphe'in çilesi 289
III — Sartre 297
IV — Tartışmalar 316

ÖZET BİBLİYOGRAFYA 3 3 1

Similer Documents