Download Panduan Doa 4 Bulan Kehamilan PDF

TitlePanduan Doa 4 Bulan Kehamilan
File Size2.2 MB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 2

- i - - 1 -


Surat Al Iklas (112) ayat 1 - 4 Surat Al Falaq (113) ayat 1 – 5

Page 10

Surat Maryam (19) ayat 1 - 24 Surat Maryam (19) ayat 1 - 24





Yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waaj'alhu rabbi radhii-yan





Yaa zakarii-yaa innaa nubasy-syiruka bighulaamin asmuhu yahya lam

naj'al lahu min qablu samii-yan






Qaala rabbi anna yakuunu lii ghulaamun wakaanatiimraatii 'aaqiran

waqad balaghtu minal kibari 'itii-yan













Qaala kadzalika qaala rabbuka huwa 'alai-ya hai-yinun waqad khalaqtuka min

qablu walam taku syai-an






Qaala rabbiij'al lii aayatan qaala aayatuka alaa tukallimannaasa tsalaatsa layaalin

sawii-yan






Fakharaja 'ala qaumihi minal mihraabi fa-auha ilaihim an sabbihuu bukratan

wa'asyii-yan







- 14 - - 15 -

Page 11

Surat Maryam (19) ayat 1 - 24 Surat Maryam (19) ayat 1 - 24




Yaa yahya khudzil kitaaba biquu-watin waaatainaahul hukma

shabii-yan






Wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqii-yan





Wabarran biwaalidaihi walam yakun jabbaaran 'ashii-yan





Wasalaamun 'alaihi yauma wulida wayauma yamuutu

wayauma yub'atsu hai-yan






Waadzkur fiil kitaabi maryama idziintabadzat min ahlihaa

makaanan syarqii-yan






Fa-attakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilaihaa

ruuhanaa fatamats-tsala lahaa basyaran sawii-yan







Qaalat innii a'uudzu bir-rahmani minka in kunta taqii-yan






Qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki ahaba laki ghulaaman

zakii-yan






Qaalat anna yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii

basyarun walam aku baghii-yan

Similer Documents