Download Π.Ι. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PDF

TitleΠ.Ι. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
File Size2.6 MB
Total Pages185
Document Text Contents
Page 1

� � � � � � � � � �
� � �
� � � � � � �
� � � � �
� � � � � � �


� � � � � � � � � � � �

� � � � � � �

� �
� 2 0 0 8

µ

!
"
ISBN: 978-960-407-185-2

3o �.�.
. \ 2o �.�.�.�.�.�. \ �.�. �2 ����� 2.1 \ �
������ 2.1.1.\
��������� ���#��
2.1.1.�� «�$�µ�%&’��
��!��(� ���)*���� ��� �*$+),�����»


�/�%�µ+��,���)�+� +$� �� ��%’$+;*� ����’��*� �+µ�)� <75=> *+� +$� �� �!!���*� ��µ���� <25=>

Book_7_EXOFYL:Layout 1 9/25/08 1:24 PM Page 1

Page 2

À ¶ √ À ƒ ° ∂ π √ ∂ £ ¡ π ∫ ∏ ™ ¶ ∞ π ¢ ∂ π ∞ ™ ∫ ∞ π £ ƒ ∏ ™ ∫ ∂ À ª ∞ ∆ ø ¡

¶ ∞ π ¢ ∞ ° ø ° π ∫ √ π ¡ ™ ∆ π ∆ √ À ∆ √

ˆ̂������������ ����.. ����··������
�•�¸`¸Ù�� ¶•Ó´�¨ÛÙ�̨Ô� ��¸ÓÒÓ

�� ¢¢¨̈´́������ÓÓÙÙ���� ÛÛÙÙÔÔ ¢¢¸̧ÌÌ��ÛÛ¨̈ÔÔ ��flflÔÔˇ̌´́��ÔÔ

�� ££ �� ¡¡ �� 22 00 00 88

Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

Page 92

√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË ̃ıËÙ›· ̃ÙÔ˘ ̃‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ̃ ÔÚÁ·ÓÈΤ ̃ı¤ÛÂÈ̃ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·fi ÙÈ̃ Ôԛ ̃ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È, Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Û ·˘Ù¤ ̃Û‡Ìʈӷ Ì ÙÈ̃ ÈÛ¯‡Ô˘Û ̃‰È·Ù¿ÍÂÈ̃ .

ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ:

■ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ™.∂.∫., ÔÈ ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿-
‰ˆÓ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ̤ˆÓ ÙˆÓ ™.∂.∫. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È Â›‰ÔÌ· ı¤Û˘ (Ó. 2986/ 2002, ¿ÚıÚÔ 9).

■ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ Û οÔÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ·fi-
Ê·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡
˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ¿ÛÎËÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ù·
··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· (¿ÚıÚÔ 17, Ù˘ ·ÚÈı. 105657/ 16-10-2002 ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ).
∏ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ‡ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ı¤Û˘.

■ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜/ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˘Ô-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘.
∆Ô ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·˘Ùfi ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Ó¿Ï˄˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Î·ıËÎfi-
ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ‹ °Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘Û˘.

3.4. ∆‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ

Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·-
ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙËÚ› Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¿ÓÙ· ÂÓËÌÂڈ̤ӷ Ù·
˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· ηıÒ˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

3.5. ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ η-
ÙËÁÔڛ˜: ÛÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ, ÙȘ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÙȘ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ.

ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ‰È-
η›ˆÌ· ηٷٷÎÙËÚ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó (¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ 201/ 1998,
º∂∫ 161, Ù.∞ã) fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜:

■ ¢ÂÓ ÊÔ›ÙËÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ‹ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó «Î·Ù’
Ô›ÎÔÓ» ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ «ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜»
ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÏfiÁˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯Â-
ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘-
Û˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË.

■ ¢ÂÓ ÊÔ›ÙËÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË Î·È ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó «Î·Ù? Ô›ÎÔÓ» ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜
ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ Ô ÎˉÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ıÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·‰˘Ó·Ì›·
ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÊÔÈÙ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

91

Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

Page 93

√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜

■ ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ Û ٿÍË
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó.

■ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ì ͤÓË ˘ËÎÔfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ Ô ÎˉÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ
‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ›Ԣ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶·È‰Â›·˜ √ÌÔÁÂÓÒÓ Î·È ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∂Î-
·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ‹ ÚÔÍÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‹ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

■ ∞ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏfiÁˆ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈ-
ο, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÓfiÌÈÌË ËÏÈΛ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ
·fi ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘
˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÊÔ›ÙËÛ˘, Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÛÂ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿Ù·ÍË, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÛÂ
Ù¿ÍË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›‰Ô, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ¯ÚÔ-
ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜.

∏ ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ηٷٷÎÙ‹ÚÈ· ÂͤٷÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È-
‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ
ÎÚ›ÛË Ù˘, ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Û ÁÚ·Ù‹ ‹ ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË,
ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ηٷٷ¯ı›. ∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË Î·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ
¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ.

™Ù· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙÚÈı¤ÛÈ· Î·È ¿Óˆ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™Ù· ÌÔÓÔı¤ÛÈ· Î·È ‰Èı¤ÛÈ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ë ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÏË-
ÚÒÓÂÙ·È ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹
ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ °Ú·Ê›Ԣ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

¶·Ú·ÔÌ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ηٷٷÎÙ‹ÚÈ·
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁÈ΋ ‹ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈ· ÂͤٷÛË, ÔfiÙÂ, ·Ó Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ٛÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ
ÌËÙÚÒÔ˘ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∞Í›˙ÂÈ
Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‹ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù¿ÍË.

∏ ηٷٷÎÙ‹ÚÈ· ÂͤٷÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ÊÔÈÙ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒ-
ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ∏ ÚÔ·ÁˆÁÈ΋ ‹ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈ· ÂͤٷÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi 1 ¤ˆ˜ 10 πÔ˘-
Ó›Ô˘ Î·È ·fi 1 ¤ˆ˜ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ÂÁÁÚ·Ê› Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÚÈÓ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË
ÊÔ›ÙËÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÂÁÁÚ·Ê‹ Û ηӤӷ Û¯ÔÏ›Ô, Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ì·˙› ÌÂÙ¿ ˘fiÏÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È Ë Âͤ-
Ù·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ÌÂ-
Ù¿ ·fi ·›ÙËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

∆ÂÏÂ˘Ù·›·, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÊÔ›-
ÙËÛ˘ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ˘Ô‚¿Ï-

92

Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

Similer Documents