Download Pilipinas Noong Panahon Ni Rizal PDF

TitlePilipinas Noong Panahon Ni Rizal
File Size1.6 MB
Total Pages45
Document Text Contents
Page 2

Kaharian ng Espanyol saKaharian ng Espanyol sa

PilipinasPilipinas
 MAGULO ang katapusanMAGULO ang katapusan ng ng panahon ngpanahon ng

EspañolEspañol, sinimulan ng aklasan ng mga taga-, sinimulan ng aklasan ng mga taga-
IlocosIlocos dahildahil sinarilisinarili ng pamahalaan sa ng pamahalaan sa ManilaManila ang ang
paggawa at kalakal ng kanilang giliw napaggawa at kalakal ng kanilang giliw na
inumin,inumin, basibasi, at natapos sa pagpasok ng mga, at natapos sa pagpasok ng mga
Amerkano.Amerkano.

 SaSa Bohol,Bohol, tumagal pa ng 27 taon ang tumagal pa ng 27 taon ang
himagsikang sinimulan nihimagsikang sinimulan ni DagohoyDagohoy nuon pang nuon pang
1744.1744.

 Nuong 1841, naghimagsik angNuong 1841, naghimagsik ang
mgamga TagalogTagalog sa sa LagunaLaguna at atTayabasTayabas dahil sa dahil sa
pagsupil sa matimtimangpagsupil sa matimtimang ‘‘Ka PuleKa Pule’’ ApolinarioApolinario
dela Cruzdela Cruz

Similer Documents