Download Poslovna_statistika[1] PDF

TitlePoslovna_statistika[1]
File Size2.4 MB
Total Pages298
Document Text Contents
Page 1

Prof. dr Dušan Joksimović rođen je 1966. godine
u Beogradu.
Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u
Beogradu 1991. godine.
Na istom fakultetu je magistrirao 1995. godine i
doktorirao 2001. godine.
Učesnik je više domaćih i inostranih kongresa i
konferencija i ima preko trideset objavljenih ra-
dova u domaćim i međunarodnim stručnim pub-
likacijama.

Naučni je saradnik Instituta za fiziku i vanredni profesor na Fakulte-
tu za poslovne studije Megatrend univerziteta primenjenih nauka za
predmete Poslovna matematika i Poslovna statistika.

cyan magenta yellow black

POSLOVNA
STATISTIKA

Prof. dr Dušan Joksimović

ISBN 86-7747-205-3 Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2006.

P
ro

f.
d

r
D

u
ša

n
J

o
k

si
m

o
v
P
O

S
LO

V
N

A
S

TA
T

IS
T

IK
A

Page 2

Prof. dr Dušan Joksimović

POSLOVNA
STATISTIKA

Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2006.

Page 149

Poslovna statistika

149

Primer 4.2.3.1.

a) Poznato je da je u zdravstvu 65% zaposlenih ženskog pola. Na
slu ajan na in je izabrano 50 osoba koje su zaposlene u zdravstvu.
Kolika je verovatno a da je me u njima više od 35 žena?

b) U grupi od 800 osoba zaposlenih u zdravstvu 520 su ženskog pola. Iz
te grupe na slu ajan na in je izabrano 50 osoba. Kolika je verovatno a
da je me u njima više od 35 žena?

Rešenje:

a) Kako se podatak o proporciji žena u zdravstvu =0,65 odnosi na

beskona nu populaciju, i kako je 55.3265,050n i

55.1735,0501n , to slu ajna promenljiva proporcija žena u

uzorku Pr ima približno
n

N
1

, raspodelu, pa važi

.2296,07704,01)74,0(174,0

50

35,065,0

65,0
50

35

150

35

FZP

n

P
PPP r

r

b) Kako se podatak o proporciji žena u zdravstvu 65,0
800

520

odnosi na kona nu populaciju N=800 i kako je 55.3265,050n i

55.1735,0501n i 05,00625,0
800

50

N

n
to slu ajna

promenljiva proporcija žena u uzorku Pr ima približno

1

1
,

N

nN

n
N raspodelu, pa važi

Page 150

Poslovna statistika

150

.2236,07764,01)76,0(176,0

1800

50800

50

35,065,0

65,0
50

35

1

150

35

FZP

N

nN

n

P
PPP r

r

4.2.4. Raspodela varijanse uzoraka, 2S - poznato, 2
c

S - nepoznato

Ukoliko se slu ajna promenljiva X u populaciji raspodeljuje po zakonu N( , 2)
onda u slu aju kada je:

- poznato

za slu ajnu promenljivu varijansa uzorka 2S važi:

- ako su uzorci sa ponavljanjem (ili N , ili uzorci bez

ponavljanja kod kojih je 05.0
N

n
), onda

2
2

2

~
n

Sn
;

- ako su uzorci bez ponavljanja kod kojih je 05.0
N

n
, onda

aproksimativno važi:

ako je n 30 i
2

N
n , tada

2
2

2

~
n

Sn
;

Page 298

Prof. dr Dušan Joksimović rođen je 1966. godine
u Beogradu.
Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u
Beogradu 1991. godine.
Na istom fakultetu je magistrirao 1995. godine i
doktorirao 2001. godine.
Učesnik je više domaćih i inostranih kongresa i
konferencija i ima preko trideset objavljenih ra-
dova u domaćim i međunarodnim stručnim pub-
likacijama.

Naučni je saradnik Instituta za fiziku i vanredni profesor na Fakulte-
tu za poslovne studije Megatrend univerziteta primenjenih nauka za
predmete Poslovna matematika i Poslovna statistika.

cyan magenta yellow black

POSLOVNA
STATISTIKA

Prof. dr Dušan Joksimović

ISBN 86-7747-205-3 Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2006.

P
ro

f.
d

r
D

u
ša

n
J

o
k

si
m

o
v
P
O

S
LO

V
N

A
S

TA
T

IS
T

IK
A

Similer Documents