Download PRIVREDNO PRAVO PDF

TitlePRIVREDNO PRAVO
File Size286.6 KB
Total Pages42
Document Text Contents
Page 21

4. Čuvanje poslovne tajne
5. Vođenje poslovnih knjiga odnosno zastupničkog dnevnika uz šta ide i sastavljanje zaključnica
6. Polaganje računa o svom poslovanju
7. Vraćanje stvari, modela, uzoraka, reklamnog materijala i slično nakon prestanka ugovora o

trgovačkom zastupanju.

Obaveze nalogodavca su:

1. Predaja modela, uzoraka zastupniku kao i potrebnih dokumenata
2. Saradnja sa zastupnikom u funkciji ostvarenja zaključenog ugovora
3. Obavještavanje zastupnika o prihvatanju odnosno neprihvatanju pripremljenog ugovora, o

tome da li povećava ili smanjuje obim svog poslovanja, da li insistira na određenoj klijenteli a
sve to radi ravnanja zastupnika prema takvim obavještenjima

4. Plaćanje naknade odnosno provizije uključujući i slučaj (del credere) provizije kao i inkaso
provizije. Inkaso provizija pripada zastupniku onda kada izvrši i naplatu potraživanja za svog
nalogodavca.

5. Naknada troškova koji su neuobičajeni odnosno vanredni i koji proisteknu zbog zaštite
interesa nalogodavca kao i onih troškova koji proizađu iz naknadnih naloga. Nalogodavac će
platiti i troškove koji nastanu njegovom krivicom a mora trpjeti i zastupnička prava, zaloge
pridržaja i prvenstva naplata.

Ugovor o komisionu
Ugovor o komisionu je ugovor u privredi kojim se jedno lice tj komisionar obavezuje da će na osnovu
naloga drugog lica (komintenta) u svoje ime a za njegov račun obaviti jedan ili više pravnih poslova
koje mu komisionar odnosno nalogodavac povjeri a zašta se obavezuje da će mu platiti određenu
naknadu odnosno proviziju.
Predmet ovog ugovora može biti kupovina ili prodaja pa se po osnovu toga razlikuje kupovni i
prodajni ugovor. I ovaj se ugovor zasniva na međusobnom povjerenju stranaka. Radi se o
imenovanom (nominantnom), dvostranom, teretnom a spada u grupu neformalnih ugovora. Iz ovog
ugovora proističu tri vrste pravnih obaveza i to :

1. komintent – komisionar što se označava kao interni odnos
2. komisionar – treće lice tzv eksterni odnos
3. treće lice – komintent što je završni odnos

Komision se može javiti u unutrašnjem i spoljno trgovinskom prometu ali u svakom slučaju djelatnost
komisionara mora biti registrovana. Ugovor o komisionu se smatra zaključenim ako komisionar
odmah po dobijanju ne odbije nalog lica pri čemu je takav nalog u pravilu u pismenoj formi.

Obaveze komisionara su :

1. Izvršenje naloga sa pažnjom urednog privrednika što čini lično ili izuzetno preko drugog lica
(podkomisionara) ako ima za to ovlaštenje i ako je to u interesu komintenta. Nalog može biti
fakultativan odnosno «savjetodavan» kada se komisionaru daje veća sloboda izbora odnosno
kretanja u okviru povjerenog mu posla. Može biti
 imperativni
 potpuno određen ili limitativan što znači da nema mogućnosti slobodnog izbora

odnosno ima formu naređujućeg, striktnog postupanja po nalogu.

Similer Documents