Download Sesat Antara Dunia Akhirat PDF

TitleSesat Antara Dunia Akhirat
File Size156.3 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 2

GOLONGAN YANG SESAT ANTARA DUNIA DAN AKHIRATGOLONGAN YANG SESAT ANTARA DUNIA DAN AKHIRAT

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu:Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu:

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda piwanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pi lihan, binatang-lihan, binatang-

 binatang ternak dan sawah ladang binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidu. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lahp di dunia, dan di sisi Allah-lah

tempat kembali yang baik tempat kembali yang baik (syurg(syurga).a).

Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dKatakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?".ari yang demikian itu?".

untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka adauntuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yangsyurga yang

mengalir dibawahnya sungai-sungaimengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai); mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai)

isteri-isteri yang disucikan serta isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Akeridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-llah. dan Allah Maha melihat akan hamba-

hamba-Nya.hamba-Nya. (Ali Imran: 14-15)(Ali Imran: 14-15)

BBentuk-bentukentuk-bentuk
keduniaankeduniaan

PilihanPilihan terbterbaik,aik, ddijaminijamin oolleehh
AAllah«llah«SyurgSyurgaa

Similer Documents