Download Σεξ οι δρόμοι της απόλαυσης PDF

TitleΣεξ οι δρόμοι της απόλαυσης
File Size5.7 MB
Total Pages89
Document Text Contents
Page 1

ΤΙΜΗ 10,00 #

x Πώς να εφαρµόσετε τις τεχνικές
της σεξουαλικής ευδαιµονίας

x Πώς να κάνετε ταοϊστικό και ταντρικό σεξ

x Η ψυχολογία της σεξουαλικής ζωής

x Οι αφροδισιακές τροφές

xOι τεχνικές της Ανατολής
xΠώς να παρατείνετε την ηδονή

xΟι φαντασιώσεις, τα φετίχ
xΟι σεξοθεραπείες

����������
���
�����


x

����������
���
�����


?
@
@
@
@
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
@
@
@
6
?
2
@
@
?

?
3
@
@
@
@
@
@
5
?
e
?
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
?

?
V
'
@
@
@
@
@
H
?
f

?
@
@
@
(
M
?
@
@
@
@
?
f

W
2
@
?

N
@
@
@
@
@
g

?
@
@
@
H
?
?
3
@
@
5
?
f

7
@
@
?

?
3
@
@
@
@
L
?
f

J
@
@
@
e
?
V
4
0
Y
?
e
?
J
@
@
@
?

?
N
@
@
@
@
1
?
f

7
@
@
5
h

e
W
&
@
@
@
?
g

O
2
@
@
@
6
X
?
e

3
@
@
@
@
L
e
?
J
@
@
@
H
e
O
2
@
@
@
?
e
7
@
@
@
@
@
@
@
e
W
2
@
@
@
@
@
@
)
X
e

N
@
@
@
@
1
e
?
7
@
@
5
?
?
@
@
@
@
@
@
?
e
3
@
@
@
@
@
@
@
e
7
@
@
@
@
@
@
@
@
1
e

?
3
@
@
@
@
L
?
?
@
@
@
H
?
?
@
@
@
@
@
@
?
e
N
@
@
@
@
?
f

@
@
@
@
e
@
@
@
@
e

?
N
@
@
@
@
1
?
J
@
@
@
f

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
f

3
@
@
@
?
J
@
@
@
@
e

3
@
@
@
@
W
&
@
@
5
f

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
f

V
4
@
@
W
&
@
@
@
@
e

N
@
@
@
@
@
@
@
@
H
f

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
g

?
@
@
@
@
@
@
@
e

?
@
@
@
@
@
@
@
5
?
f

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
f

W
2
@
@
@
@
@
@
@
@
e

?
3
@
@
@
@
@
@
H
?
f

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
f

7
@
@
@
@
(
Y
@
@
@
e

?
N
@
@
@
@
@
@
g

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
f

@
@
@
@
@
H
?
@
@
@
e

3
@
@
@
@
5
g

?
@
@
@
@
?
e
?
@
@
@
@
?
O
@
e
@
@
@
@
@
?
?
@
@
@
e

N
@
@
@
@
H
g

?
@
@
@
@
L
e
?
@
@
@
@
@
@
@
e
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

?
3
@
@
5
?
g

?
@
@
@
@
)
X
?
?
3
@
@
@
@
@
5
e
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

?
N
@
@
H
?
f

?
@
@
@
@
@
@
@
1
?
?
V
'
@
@
@
(
Y
e
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
g

?
@
@
@
@
@
@
@
@
?
e
V
4
@
0
Y
?
e
?
I
4
@
0
M
?
I
4
0
M
?


��

������
��

��

VI_SEXOF_4x 28-05-08 14:32 ™ÂÏ›‰· 1

Page 2

OÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘

T˘ °È¿ÓÓ·˜ ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁË

∆ηµοσιογραφικός Oργανισµός Λαµπράκη A.E.

�������� �
�����
���������������
��������
�������


�������������

��
�� �������������
���!�"�#$��%#&�’()$*!&�+,

Page 44

™Ù· ¯¤ÚÈ· K¿ÓÙ ̷ۿ˙ Ì ̷ÎÚfiÛ˘ÚÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ̤-

¯ÚÈ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡. M›ÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·, Ù· ÔÔ›·

ÙÚ·‚¿Ù ··Ï¿ ¤Ó·-¤Ó· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ˆÊ¤ÏÈÌÔ, fiÙ·Ó

˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ‡Ú·ÛË ‹ ıÏ›„Ë.

™ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ K¿ÓÙ ̷ۿ˙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-

ÏÈÔ‡, ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ, ÛÙÔ˘˜ ÎÚÔÙ¿ÊÔ˘˜, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·,

ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ̇Ù˘, ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿Óˆ ¯Â›-

ÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ̇Ù˘. TÔ Ì·Û¿˙ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ

Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ıÂÚ·¢ÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ›

Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο fiÚÁ·Ó·.

™ÙËÓ Ï¿ÙË °ÔÓ·Ù›ÛÙ Ï¿È ‹ ηı›ÛÙ È·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÁÏÔ˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘

Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. K¿ÓÙ ¿ÓÙ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ηÈ

¤Íˆ, ÎÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜.

™ÙÔ˘˜ ÁÏÔ˘ÙÔ‡˜ OÈ ÁÏÔ˘ÙÔ› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ó¢ÚÈΤ˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ, ÂÔ̤-

Óˆ˜ ÙÔ Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. B¿ÏÙ ÙȘ

¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ Û·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ Î·È ÎÈÓ›Ù ÚÔ˜ Ù·

οو ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜, Ì·Ï¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ·Ï¿Ì˜ Û·˜. K¿ÓÙ ̷ۿ˙

ÛÙȘ ¤Íˆ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ ÎÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÚÔ˜ Ù· οو

̤¯ÚÈ ÔÈ Î·ÚÔ› Û·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ. KÈÓËı›ÙÂ

¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ Ì ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË.

... µε ένα υπέροχο γεύµα
OÈ ÁÈÔÁÎÈΤ˜ ‰È‰·Ûηϛ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë „˘¯È΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·Ùfi-

ÌÔ˘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· Ôχ ·‰ÈfiÚ·ÙÔ

ÙÚfiÔ. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ ÁÈfiÁÎÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂΛÓÔ˘

Ô˘ Ì·Á›Ú„ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÙÚÒÁÔÓÙ¿˜ ÙËÓ. °È’ ·˘Ùfi ÌËÓ

›ÛÙÂ Ï˘Ë̤ÓÔÈ ‹ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ fiÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙÂ. TÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙÂ, ÛÎÂ-

ÊÙ›ÙÂ, ·Ó·ÔÏ‹ÛÙÂ, ‰È·ÏÔÁÈÛÙ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ¤¯ÂÙ ¿Û¯ËÌË ‰È¿ıÂÛË.

ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Á‡̷ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Ê¿Ù ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. E›Ó·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂÚˆÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Û·˜ ·Â-

Ï¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Û·˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ŒÓ· ÌÔÏ Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ó· ›ӷÈ

¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜ Ì·˙› Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙÛÂÙԇϘ! ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ

ÙÔ Á‡̷ Û·˜; H T¿ÓÙÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ °ÈfiÁη.

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙÚÔÊ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜

ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÛÙÔ ÓÔ˘.

Tροφές Σάτβικ: Τρέφουν τη δηµιουργική ενέργεια

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ Ì¤ÏÈ, ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚-

fiÓÙ·, Ù· ηڇ‰È·, Ù· ‰ËÌËÙÚȷο, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È fiÏ· Ù·

Ï·¯·ÓÈο. Œ¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË Î·È ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÂÚˆ-

ÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. TÔ Û¤ÚÌ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È ¿ÔÛÌÔ.

Tροφές Pατζάσικ: ∆ιεγείρουν το φλογερό συναίσθηµα

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·˘ÙÂÚ¤˜ Î·È ÂÚÂıÈÛÙÈΤ˜,

fiˆ˜ Ù· ‚ÔÏ‚Ò‰Ë Ï·¯·ÓÈο, Ù· Ì·¯·ÚÈο, Ù· ·ÏÌ˘Ú¿, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

Ú· „¿ÚÈ·, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. OÈ ÙÚÔʤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÁ›-

ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó η˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηÈ

Â›Ó·È ‰‡ÛÂÙ˜. TÔ Û¤ÚÌ· Á›ÓÂÙ·È ˘ÎÓfi Î·È ÁÏÔÈ҉˜, ·ÏÌ˘Úfi ηÈ

‰‡ÛÔÛÌÔ. OÈ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

Tροφές Tαµάσικ: Προκαλούν βίαια συναισθήµατα

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ‹ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó ÙȘ

·ÈÛı‹ÛÂȘ ›Ù ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο η˘ÙÂÚ‹, ÈÎÚ‹ ‹ ÛÙ˘Ê‹ Á‡ÛË

ÙÔ˘˜, ›Ù ̤۷ ·fi ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ. ™ÎfiÚ‰·, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎfiÎ-

ÎÈÓ˜ ÈÂÚȤ˜, ÙÚÔʤ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤Ó˜ ‹ ÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ Ì ‚·ÚÈ¿ Ï¿‰È·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ

ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÁÓÒÛË. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÔʤ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘

Á˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó ‚ϤÓÓ·, Ï›Ô˜ ηÈ

ۈ̷ÙÈ΋ ‰˘ÛÎÈÓËÛ›·. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ۯ‰ȿ˙ÂÙ ¤Ó· ·ÈÛıËÛÈ·Îfi Á‡̷,

Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÚÔʤ˜ Ô˘

¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·, fiˆ˜ ÔÈ Û·Ù‚ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜.

84

ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
85

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙ∆Ι

x ŸÙ·Ó οÓÂÙÂ
‹ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙

x Mην κάνετε υποδείξεις

(«Αχ, ξύσε µε λίγο αριστε-

ρά!»). Eξασθενίζετε το

ερωτικό αποτέλεσµα.

Προτιµήστε έναν άναρθρο

ήχο µε νόηµα.

x Mην κάνετε µασάζ µόνο

στο ένα χέρι ή στο ένα

πόδι. ∆ηµιουργήστε

ισοδύναµη ισορροπία

σε όλο το σώµα.

x Έχετε οδηγό τη διαίσθησή

σας, αν δεν ξέρετε τίποτα

από µασάζ. Kαι αν δεν

έχετε διαίσθηση, λειτουρ-

γήστε αυθόρµητα.

x Mη φοβάστε να αφήσετε

τα συναισθήµατα να

ξεχυθούν από τα ακρο-

δάχτυλά σας.

x Συγκεντρωθείτε στο σώµα

του συντρόφου σας.

Mην ξεχνάτε ότι εκπέ-

µπετε ηλεκτρικό φορτίο

από τα χέρια σας που

επηρεάζει τη ζωτική ενέρ-

γεια του συντρόφου σας.

x Mην ξεχνάτε να χρησιµο-

ποιείτε λάδια!

º·ÓÙ·ÛȈı›ÙÂ

Oι φαντασιώσεις, όποιες και αν είναι, αποτελούν ζωντανή έκφραση της δηµιουργικότητας και

παράλληλα παρουσιάζουν πτυχές της προσωπικότητάς σας, που ίσως δεν τις είχατε καν φα-

νταστεί. H Tάντρα όπως και το Tαό δεν δέχονται τη φαντασίωση, όπου τη θέση του πραγµατι-

κού συντρόφου την παίρνει κάποιος φανταστικός. Oι φαντασιώσεις κινούνται στο πλαίσιο της

πραγµατικής επαφής µε το σύντροφο, µε τον οποίο απλά αλλάζετε διάφορα ερωτικά σκηνικά.

Mπορεί να είστε γκέισα και αυτός ένας πελάτης ή µια χανούµισσα στο χαρέµι του πασά ή ό,τι

άλλο θέλετε αρκεί να είστε παρόντες και αφοσιωµένοι ο ένας στον άλλον.

‘‘°È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹-
ÛÂÙ ÙÔ ¤Ô˜ ÙfiÛÔ
ÛÎÏËÚfi, ÒÛÙÂ
Ó· ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜
‰ÂÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ
ÔÙ¤ ÛÂ ¯·Ï·Ú‹
ηٿÛÙ·ÛË,
Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ·˘Á¿
Ì ̇ÚÔ, ηӤϷ
Î·È È¤ÚÈ ‹ ·Ô-
Ï·‡ÛÙÂ ¤Ó· Û˘ÓË-
ıÈṲ̂ÓÔ ÔÙfi ·fi
Á¿Ï· η̋Ϸ˜,
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙÂ
ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ì¤ÏÈ

’’K¿Ì· ™Ô‡ÙÚ·

Πόσο ηδονιστές είστε;www‰È·‚¿ÛÙ ·ÎfiÌ·ÛÙÔ www.vita.gr

http://www.vita.gr/html/ent/119/ent.5119.asp

Page 45

MËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙÂ
ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

{

)

H ·ÚÌÔÓÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÒÌ·

ıˆÚÂ›Ù·È ıÂÌÂÏȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ È·ÙÚÈ΋

Î·È Ë ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ Ù˘ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ›

Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹. M ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ηÈ

ÙÔ˘ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

H ÂÚˆÙÈ΋ Â·Ê‹ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹

΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ›ӷÈ

ÛÊȯٷÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÔÈ ÏÂÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È

·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ T¿ÓÙÚ·, ÔÈ ˙ˆÙÈΤ˜

·˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘˜

ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹

̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Î·È Ú¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ.

12

vita
Typewritten Text

vita
Text Box
περιεχόμενα

Page 88

173

ΧΡΗΣΙΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ
172

Aθήνα

AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜,
·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˜-
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, H›ÚÔ˘ 1, Aı‹Ó·,
ÙËÏ.: 210-82.23.666
Î·È 210-82.24.103
B·˝ÙÛ˘ AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜,
ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜,
AÎÙ‹ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 9,
¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210-41.13.033
Î·È 210-41.34.337
EÏÏËÓÈÎfi ™ÂÍÔÏÔÁÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ,
‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
∑‹Û˘, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î. B˘Ó¿ÎÔ˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜, ÎÏÈÓÈÎfi˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ -
ÛÂÍÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜,
Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 58 IÏ›ÛÛÈ·,
ÙËÏ.: 210-72.33.102
IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ æ˘¯È΋˜
Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ YÁ›·˜,
‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. AÛÎËÙ‹˜ £¿ÓÔ˜,
£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,
ÙËÏ.: 210-61.04.590

K·ÛÛÈÌ¿Ù˘ B·Ï¤ÚÈÔ˜,
‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜-
·ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏfiÁÔ˜,
MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 8, Aı‹Ó·,
ÙËÏ.: 210-38.40.383
TÛÈÙ·Ì¿Ó˘ MËÓ¿˜,
ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜,
KËÊÈÛ›·˜ 60, Aı‹Ó·,
ÙËÏ.: 210-69.14.604
ºˆÙ¿ÎË ¶·Ú·Û΢‹,
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ -
Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, ‚ÂÏÔÓ›ÛÙÚÈ·
Θεσσαλονίκη

Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ §Ô˘Î¿˜,
ÙËÏ.: 2310-221.286
K¤ÓÙÚÔ ™ÂÍÔÏÔÁ›·˜ Î·È AÓ··-
Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙËÏ.: 2310-999.099
Kρήτη

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ KÚ‹Ù˘, TÌ‹Ì·
™ÂÍÔıÂÚ·›·˜, ÙËÏ.: 2810-392.111

Ã∏™πª√™ √¢∏°√™{ )
Kέντρα Σεξοθεραπείας
Σεξολόγοι - Γυναικολόγοι

Eταιρείες Eναλλακτικών
Θεραπειών

Aθήνα

AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢.,
£Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 42, ÕÏÈÌÔ˜,
ÙËÏ.: 210-98.13.644
TÔ ‚fiÙ·ÓÔ, NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 20,
N. EÚ˘ıÚ·›·, ÙËÏ.: 210-62.03.097
°Ë Î·È ‡‰ˆÚ,
AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 67,
ÙËÏ.: 210-68.00.652
EÏÈÍ‹ÚÈÔ, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 41,
ÙËÏ.: 210-32.15.141

MÂÏ›ÚÚ˘ÙÔ, OÌ‹ÚÔ˘ 57,
N. ™Ì‡ÚÓË, ÙËÏ.: 210-93.70.434
™ÙÔ¿ BÔÙ¿ÓˆÓ, °·Ì‚¤ÙÙ· 6,
ÙËÏ.: 210-38.44.445
™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ N., §ËÙÔ‡˜ 3,
B‡ÚˆÓ·˜, ÙËÏ.: 210-76.64.293
¢.°. æ·Ï›‰·˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22,
Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210-52.26.779

Bότανα

Kινεζικός βελονισµός

Aθήνα

Aη‰ËÌ›· AÚ¯. EÏÏËÓÈ΋˜ ηÈ
¶·Ú·‰. KÈÓÂ˙È΋˜ I·ÙÚÈ΋˜,
ÙËÏ.: 210-80.10.111
EÏÏËÓÈ΋ I·ÙÚÈ΋ EÙ·ÈÚ›·
BÂÏÔÓÈÛÌÔ‡, ÙËÏ.: 210-72.20.542
Natural Health Science,
ÙËÏ.: 210-98.37.344, 210-98.49.276
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· I·ÙÚÈ΋ EÙ·ÈÚ›·
BÂÏÔÓÈÛÌÔ‡, ÙËÏ.: 210-36.37.064
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô HÏÂÎÙÚÔ-
‚ÂÏÔÓÈÛÌÔ‡, ÙËÏ.: 210-98.37.344
Θεσσαλονίκη

I·ÙÚÈ΋ EÙ·ÈÚ›· BÂÏÔÓÈÛÌÔ‡
B. EÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÏ.: 2310-221.150

Iνδική αγιουρβέδα

Aθήνα

K¤ÓÙÚÔ AÁÈÔ˘Ú‚¤‰·˜ AıËÓÒÓ,
ÙËÏ.: 210-36.32.350
Natural Health Science,
ÙËÏ.: 210-98.37.344

Σιάτσου

Aθήνα

EÏÏËÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ™È¿ÙÛÔ˘,
ÙËÏ.: 210-69.80.168

Aρωµατοθεραπεία

Aθήνα

™‡ÏÏÔÁÔ˜ EÏÏ‹ÓˆÓ Aڈ̷ÙÔ-
ıÂÚ·¢ÙÒÓ, ÙËÏ.: 210-93.43.861

Mέθοδος Bίλχελµ Pάιχ

Aθήνα

K¤ÓÙÚÔ MÂÏÂÙÒÓ Î·È æ˘¯ÔıÂÚ·-
›·˜ P¿È¯, ÙËÏ.: 210-88.12.104

Tάι Tσι - Tσι Γκονγκ

Aθήνα

EÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Wu shu-
Kung Fu, ÙËÏ.: 210-72.99.138
EÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù¤¯Ó˜ - ¢. ¶ÈÙÈ·ÓÔ‡-
‰Ë˜, ÙËÏ.: 210-92.12.617
European Institute of Oriental
Medicine, ÙËÏ.: 210-64.40.023
T¿È-TÛÈ K·ÏÏÈı¤·˜, ¶. KÔÓÙ·Í¿Î˘,
ÙËÏ.: 210-93.18.607

Γιόγκα

Aθήνα

K¤ÓÙÚÔ °ÈfiÁη «™·Ù˘·Ó¿ÓÙ·»,
ÙËÏ.: 210-66.44.189, 210-60.29.995
¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
«Shantom», ÙËÏ.: 210-67.17.529
K¤ÓÙÚÔ °ÈfiÁη «AIøN»,
ÙËÏ.: 210-22.34.393
«¢›Ô‰Ô˜», ÙËÏ.: 210-36.20.020
™¯ÔÏ‹ °ÈfiÁη N¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘,
ÙËÏ.: 210-93.37.980
K¤ÓÙÚÔ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜
K›ÓËÛ˘, ÙËÏ.: 210-93.39.653
°ÈfiÁη ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜,
ÙËÏ.: 6934-345.894
Θεσσαλονίκη

K¤ÓÙÚÔ AÁÈÔ˘Ú‚¤‰·˜ £ÂÛÛ·-
ÏÔӛ΢, ÙËÏ.: 2310-887.679

Oστεοπαθητική

Aθήνα

EÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
EÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ OÛÙÂÔ·ıËÙÈÎÒÓ
D.O., ÙËÏ.: 210-63.91.991

vita
Typewritten Text

vita
Text Box
περιεχόμενα

Page 89

E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ‡˜:+

�� ��h)��7 Â›ÎÔ˘ÚÔ
ηıËÁËÙ‹ °̆ Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜,
‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡
™ÂÍÔÏÔÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

����� �,�W
�� 7 ÎÏÈÓÈÎfi „˘¯ÔÏfiÁÔ -
ÛÂÍÔıÂÚ·Â˘Ù‹, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÂÍÔÏÔÁÈÎÔ‡
IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

6$������

����)7 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi,
Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú· - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ,
‚ÂÏÔÓ›ÛÙÚÈ·

5�

��"��������7 Úfi‰ÚÔ
PÂÊÏÂÍÔÏfiÁˆÓ EÏÏ¿‰·˜" � �� ��� ’�
7 ¯ËÌÈÎfi
ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÛÙÔ «Himalayan
Institute»

S�&���"!���&��� �� �����7 Ô˘
Ì·˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
ÙˆÓ ÛΛÙÛˆÓ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜
«™ÂÍÔ˘·ÏÈο M˘ÛÙÈο. H Ù¤¯ÓË
Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·»

BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

c��Q �
������������.����%����
��&�%���
��&��� ��%
$�
d,
ÙˆÓ NÈÎ NÙ¿ÁÎÏ·˜ Î·È ¶¤ÓÓ˘
™Ï›ÓÁÎÂÚ. EΉfiÛÂȘ MÔ˘ÎÔ˘Ì¿ÓË

cS2C0>1�9;A4;1>�C:�LC/;.�P=?10/210H3
�2?;�9;i=2?��H;43Ed, ÙˆÓ Mantak
Chia Î·È Micahel Winn.
EΉfiÛÂȘ Aurora Press

c�2/0H3�1B;��;>1�9;i��/;4d, Ù˘ Nitya
Lacroix. EΉfiÛÂȘ Lorenz books

cj
!&������
� �.�^��Q%��Q��
��&�
�+
W����&���Q �
���!���
&d,
ÙˆÓ Lynn Margulis Î·È Dorian
Sagan. EΉfiÛÂȘ NIKKAN

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ A.E.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VITA

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

¡π∫√™ ∞ª∞¡π∆∏™

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

∞°°∂§∞ ∆™πµƒ∂¡∏

ART DIRECTOR

Ãπ™∆π¡∞ ∫∞∆™πÃ∆∏

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

§√Àπ∑∞ µ√°π∞∆∑∏

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

ªÀƒ∆ø §∞∑∞ƒπ¢√À

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

µ∞™π§π∫∏ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

DEDF/CORBIS - ∞PEIRON

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

PICTURE PRESS - PHOTOBOX

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MΟΝΤΑΖ

MULTIMEDIA ∞.∂.

EΚΤΥΠΩΣΗ - BΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ

IRIS AEBE

Copyright © 2006 ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ¢O§ A.E.
M ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··-
Ú·ÁˆÁ‹ ηı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.

Similer Documents