Download SUDSKA PRAKSA 2 PDF

TitleSUDSKA PRAKSA 2
File Size4.1 MB
Total Pages897
Table of Contents
              1. Obvezna primjena blažeg zakona
2. PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA
POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINU
BRODU ILI ZRAKOPLOVU
3. PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA
POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
4. POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA
KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE
HRVATSKE
5. POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA
KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE
HRVATSKE
6. URAČUNAVANJE PRITVORA I KAZNE IZDRŽANE U STRANOJ
DRŽAVI
7. ZASTARA KAZNENOG PROGONA
8. TIJEK I PREKID ZASTARE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA
9. ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE
10. TIJEK I PREKID ZASTARE IZVRŠENJA KAZNI I SIGURNOSNIH
MJERA
11. NAČIN POČINJENJA KAZNENOG DJELA
12. VRIJEME POČINJENJA KAZNENOG DJELA
13. MJESTO POČINJENJA KAZNENOG DJELA
14. BEZNAČAJNO DJELO
15. NUŽNA OBRANA
	Sud prvog stupnja pravilno je utvrdio da optuženik nije postupao u nužnoj obrani, pa ni u prekoračenju njenih granica, jer je oštećenik prestao udarati M.LJ. koji ga je svojim ponašanjem isprvocirao, a optuženiku nije prijetila nikakva opasnost od oštećenika, jer se optuženik nalazio uz svoje prijatelje, fizički je dobro razvijen, udaljen je bio od oštećenika za oko dva metra, a upravo on nije pravio nered, pa, dakle, oštećenik ništa protiv njega i ne bi poduzeo, ali je unatoč toga optuženik potegao pištolj, usmjerio ga u oštećenika i pucao čim se je on okrenuo u pravcu gdje je bio optuženik.
16. KRAJNJA NUŽDA
17. SILA ILI PRIJETNJA
18. ZAKONITA UPORABA SREDSTAVA PRISILE
19. POKUŠAJ
20. DRAGOVOLJNI ODUSTANAK
21. POJEDINAČNI POČINITELJ KAZNENOG DJELA I SUDIONICI
22. KAŽNJAVANJE SUDIONIKA
23. POTICANJE
24. POMAGANJE
25. SADRŽAJ KRIVNJE
26. NEUBROJIVOST
27. SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST
28. SMANJENA UBROJIVOST
29. KAŽNJIVOST ZA POSTUPANJE S NAMJEROM I S NEHAJEM
30. NAMJERA
31. NEHAJ
32. ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI DJELA
33. ZABLUDA O BIĆU KAZNENOG DJELA I ZABLUDA
O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST
34. VRSTE KAZNI
35. SVRHA KAŽNJAVANJA
36. NOVČANA KAZNA
37. ZAMJENA NOVČANE KAZNE
38. KAZNA ZATVORA
39. OPĆE PRAVILO O IZBORU VRSTE I MJERE KAZNE
40. UBLAŽAVANJE KAZNE
41. OSLOBOĐENJE OD KAZNE
42. POSEBNI SLUČAJEVI OSLOBOĐENJA OD KAZNE ZA KAZNENA
DJELA POČINJENA IZ NEHAJA
43. STJECAJ KAZNENIH DJELA
44. PRODULJENO KAZNENO DJELO
45. IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI
46. URAČUNAVANJE PRITVORA U RANIJE KAZNE
47. VRSTE MJERA UPOZORENJA
48. SVRHE MJERA UPOZORENJA
49. UVJETNA OSUDA
50. OBVEZE UVJETNO OSUĐENE OSOBE
51. OPOZIV UVJETNE OSUDE
52. OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE
53. OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI
54. ZABRANA OBAVLJANJA ZVANJA, DJELATNOSTI ILI DUŽNOSTI
55. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
56. PROTJERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE
57. ODUZIMANJE PREDMETA
58. URAČUNAVANJE ZAŠTITNIH MJERA IZREČENIH ZA PREKRŠAJE
I GOSPODARSKE PRIJESTUPE
59. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM
DJELOM
60. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE
61. REHABILITACIJA
62. PODACI IZ KAZNENE EVIDENCIJE
63. AMNESTIJA
64. POMILOVANJE
65. ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU
66. UBOJSTVO
67. TEŠKO UBOJSTVO
68. UBOJSTVO NA MAH
69. ČEDOMORSTVO
70. PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA
71. SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU
72. PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE
73. TJELESNA OZLJEDA
74. TEŠKA TJELESNA OZLJEDA
75. TJELESNA OZLJEDA NA MAH
76. TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA
77. SUDJELOVANJE U TUČNJAVI
78. NEPRUŽANJE POMOĆI
79. NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE
80. POVREDA PRAVA NA RAD I DRUGIH PRAVA IZ RADA
81. POVREDA PRAVA NA ZDRAVSTVENU I INVALIDSKU ZAŠTITU
82. NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI DOMA
83. PROTUPRAVNO ODUZIMANJE SLOBODE
84. OTMICA
85. IZNUĐIVANJE ISKAZA
86. ZLOSTAVLJANJE U OBAVLJANJU SLUŽBE ILI JAVNE OVLASTI
87. PRISILA
Iz obrazloženja
88. PRIJETNJA
	Prema tome, kad je optuženik fizički napao suca porotnika zbog njegova sudjelovanja u donošenju određene odluke i tako ugrozio njegov fizički integritet, počinio je kvalificirani oblik krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti iz čl. 51. st. 2. KZRH.
	(Kao u odluci Okružnoga suda u Zagrebu, Kž-2616/90 od 15. siječnja 1991.)
89. POVREDA TAJNOSTI PISAMA I DRUGIH POŠILJAKA
90. NEOVLAŠTENO OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE
91. POVREDA MIRA POKOJNIKA
92. VELEIZDAJA
93. PROTUDRŽAVNI TERORIZAM
94. ORUŽANA POBUNA
95. ŠPIJUNAŽA
	Sud prvoga stupnja pravilno je utvrdio i odlučnu činjenicu da su inkriminirani podaci i dokumenti imali svojstvo tajnih podataka i dokumenata u smislu odredbe čl. 111. st. 6. OKZRH, za koje utvrđenje je iznio iscrpne, jasne i valjane razloge. Žalitelj protiv ovog utvrđenja iznosi jedino općenite i laički postavljene prigovore, kojima doista to utvrđenje nije dovedeno u pitanje. Naime, inkriminirani propisi rezervnih oficira i Izvješće odjela o popuni jedinica Hrvatske vojske tajni su po Zakonu o obrani (čl. 144. st. 3. i čl. 145. st. 1.), odnosno bili su označeni strogo povjerljivim dokumentom. A popis prezimena, imena i telefonskih brojeva osoba zaposlenih u Upravi za vojnu obvezu bio je dostupan samo određenom krugu osoba i taj se podatak zbog sadržaja i značenja poslova koje su te osobe obavljale u dometu sigurnosti i obrane zemlje, mora držati tajnim, jer bi njegovo davanje doista uzrokovalo teške štetne posljedice za sigurnost i obranu zemlje. Nije od značenja žalbeni navod da se navedeni podaci i dokumenti ne mogu ocijeniti u naznačenom smislu samo zato što oni nisu bili uneseni u zapisnik Uprave za obranu grada S. o primopredaji dokumenata i MTS od 20. kolovoza 1993. Naime, stvarno se radilo o podacima o kojima je optuženik napisao samo bilješku (popis rezervnih oficira te popis osoba i telefonskih brojeva u toj upravi), odnosno radilo se o dokumentu koji je optuženik samo prepisao i koji je do dana preuzimanja u svom originalu trebao već biti uništen. (Izvješće o popunu HV-a na dan 15. rujna 1992.). Stoga ti podaci nisu stvarno ni trebali, odnosno dokumenti nisu ni mogli biti predmetom primopredaje.» (Iz odluke VSRH, Kž-331/94 od 17. svibnja 1994.)
96. SLUŽBA U NEPRIJATELJSKOJ VOJSCI
97. POMAGANJE NEPRIJATELJU
98. POVREDA UGLEDA REPUBLIKE HRVATSKE
99. PRIPREMANJE KAZNENIH DJELA PROTIV REPUBLIKE
HRVATSKE
100. NAKNADNA POMOĆ POČINITELJU KAZNENOG DJELA PROTIV
REPUBLIKE HRVATSKE
101. KAŽNJAVANJE ZA NAJTEŽE OBLIKE KAZNENIH DJELA PROTIV
REPUBLIKE HRVATSKE
	Optuženicima se stavlja na teret da su ubojstvo jedne civilne osobe i ranjavanje druge počinili upravo kao pripadnici nelegalnih formacija tzv. SAO Krajine, kojima su dobrovoljno pristupili i to u cilju podrivanja i rušenja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, dakle, u oružanoj pobuni kao osobe koje su u njoj sudjelovale, a oružana je pobuna specifičan oružani uskog internog karaktera.
102. GENOCID
103. RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG PUČANSTVA
104. RATNI ZLOČIN PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA
105. PROTUPRAVNO UBIJANJE I RANJAVANJE NEPRIJATELJA
106. GRUBO POSTUPANJE S RANJENICIMA, BOLESNICIMA I
RATNIM ZAROBLJENICIMA
107. ZLOUPORABA OPOJNIH DROGA
108. PROTUZAKONITO PREBACIVANJE OSOBA PREKO DRŽAVNE
GRANICE
109. MEĐUNARODNA PROSTITUCIJA
110. UGROŽAVANJE SIGURNOSTI MEĐUNARODNOG ZRAČNOG
PROMETA I MEĐUNARODNE PLOVIDBE
111. SILOVANJE
112. SPOLNI ODNOŠAJ S NEMOĆNOM OSOBOM
113. PRISILA NA SPOLNI ODNOŠAJ
114. SPOLNI ODNOŠAJ ZLOUPORABOM POLOŽAJA
115. SPOLNI ODNOŠAJ S DJETETOM
116. BLUDNE RADNJE
117. ZADOVOLJENJE POHOTE PRED DJETETOM ILI MALOLJETNOM
OSOBOM
118. PODVOĐENJE
119. UPOZNAVANJE DJECE S PORNOGRAFIJOM
120. RODOSKVRNUĆE
121. UVREDA
122. KLEVETA
123. IZNOŠENJE OSOBNIH ILI OBITELJSKIH PRILIKA
124. PREDBACIVANJE KAZNENOG DJELA
125. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PROTUPRAVNOSTI KAZNENIH DJELA
PROTIV ČASTI I UGLEDA
126. POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA
PROTIV ČASTI I UGLEDA
127. JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE ZA KAZNENA DJELA PROTIV
ČASTI I UGLEDA
128. DVOBRAČNOST
129. OMOGUĆAVANJE SKLAPANJA NEDOZVOLJENOG BRAKA
130. KRŠENJE OBITELJSKIH OBVEZA
131. POVREDA DUŽNOSTI UZDRŽAVANJA
132. ODUZIMANJE DJETETA ILI MALOLJETNE OSOBE
133. PROMJENA OBITELJSKOG STANJA
134. ZAPUŠTENJE I ZLOSTAVLJANJE DJETETA ILI MALOLJETNE
OSOBE
135. IZVANBRAČNI ŽIVOT S MALOLJETNOM OSOBOM
136. SPRJEČAVANJE I NEIZVRŠAVANJE MJERA ZA ZAŠTITU DJETETA I MALOLJETNE OSOBE
137. KRAĐA
138. TEŠKA KRAĐA
	Trojica počinitelja koji su dvjema ženama otrgnuli torbice i podijelili njihov sadržaj počinili su kazneno djelo teške krađe, oni su se udružili da počine krađu i na osobito drazak način oduzli su tuđe pokretne stvari. (Kao u VSRH, Kž-123/92 od 19. svibnja 1992.)
139. RAZBOJNIŠTVO
140. RAZBOJNIČKA KRAĐA
141. UTAJA
142. ODUZIMANJE TUĐE POKRETNE STVARI
143. UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI
144. PRIJEVARA
Činjenično stanje
145. ZLOUPORABA ČEKA I KREDITNE KARTICE
146. ZLOUPORABA POVJERENJA
147. POVREDA TUĐIH PRAVA
148. NEDOZVOLJENA UPORABA AUTORSKOG DJELA ILI IZVEDBE
UMJETNIKA IZVOĐAČA
149. LIHVARSKI UGOVOR
150. IZNUDA
151. PRIKRIVANJE
152. NESAVJESNO LIJEČNJE
153. NADRILIJEČNIŠTVO
154. TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
155. UGROŽAVANJE OKOLIŠA OTPADOM
156. NESAVJESNO PRUŽANJE VETERINARSKE POMOĆI
157. PROTUZAKONITI LOV
158. PROTUZAKONITI RIBOLOV
159. MUČENJE ŽIVOTINJE
160. PUSTOŠENJE ŠUMA
161. DOVOĐENJE U OPASNOST ŽIVOTA I IMOVINE OPĆEOPASNOM
RADNJOM ILI SREDSTVOM
162. UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE JAVNIH NAPRAVA
163. OŠTEĆENJE ZAŠTITNIH NAPRAVA NA RADU
164. OPASNO IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
165. NEOTKLANJANJE OPASNOSTI
166. TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI
167. IZAZIVANJE PROMETNE NESREĆE
Činjenično stanje
168. NEPRUŽANJE POMOĆI OSOBI KOJA JE TEŠKO TJELESNO
OZLIJEĐENA U PROMETNOJ NESREĆI
169. KRIVOTVORENJE NOVCA
170. KRIVOTVORENJE ZNAKOVA ZA VRIJEDNOST
171. PRIKRIVANJE PROTUZAKONITO DOBIVENOG NOVCA
172. POGODOVANJE VJEROVNIKA
173. POVREDA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA I NEOVLAŠTENA
UPORABA TUĐE TVRTKE
174. UTAJA POREZA I DRUGIH DAVANJA
175. NEDOZVOLJENA TRGOVINA ZLATOM
176. NESAVJESNO GOSPODARSKO POSLOVANJE
177. ZLOUPORABA OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU
178. PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU
179. SKLAPANJE ŠTETNOG UGOVORA
180. IZDAVANJE I NEOVLAŠTENO PRIBAVLJANJE POSLOVNE TAJNE
181. NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA
182. NEDOZVOLJENA TRGOVINA
183. IZBJEGAVANJE CARINSKOG NADZORA
184. NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KAZNENOG DJELA
185. NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KAZNENOG DJELA
186. POMOĆ POČINITELJU NAKON POČINJENJA KAZNENOG DJELA
187. LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KAZNENOG DJELA
188. DAVANJE LAŽNOG ISKAZA
189. SPRJEČAVANJE DOKAZIVANJA
190. POVREDA TAJNOSTI POSTUPKA
191. POBUNA OSOBA KOJIMA JE ODUZETA SLOBODA
192. BIJEG OSOBE KOJOJ JE ODUZETA SLOBODA
193. NADRIPISARSTVO
194. KRIVOTVORENJE ISPRAVE
195. KRIVOTVORENJE SLUŽBENE ISPRAVE
196. POSEBNI SLUČAJEVI KRIVOTVORENJA ISPRAVE
197. OVJEROVLJAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA
198. SPRJEČAVANJE SLUŽBENE OSOBE U OBAVLJANJU SLUŽBENE
DUŽNOSTI
199. NAPAD NA SLUŽBENU OSOBU
200. SUDJELOVANJE U GRUPI KOJA SPRJEČAVA ILI NAPADA
SLUŽBENU OSOBU
201. ŠIRENJE LAŽNIH I UZNEMIRUJUĆIH GLASINA
202. SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA I ZNAKA
203. ODUZIMANJE ILI UNIŠTENJE SLUŽBENOG PEČATA
ILI SLUŽBENOG SPISA
204. UNIŠTAVANJE ILI PRIKRIVANJE ARHIVSKE GRAĐE
205. LAŽNO PREDSTAVLJANJE
206. SAMOVLAST
207. PROTUPRAVNA NAPLATA
208. NASILNIČKO PONAŠANJE
209. DOGOVOR ZA POČINJENJE KAZNENOG DJELA
210. UDRUŽIVANJE ZA POČINJENJE KAZNENOG DJELA
211. IZRADBA I NABAVLJANJE ORUŽJA I SREDSTAVA
NAMIJENJENIH POČINJENJU KAZNENOG DJELA
212. NEDOZVOLJENO POSJEDOVANJE ORUŽJA I ESKPLOZIVNIH TVARI
213. SUDJELOVANJE U GRUPI KOJA POČINI KAZNENO DJELO
214. ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI
215. NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI
216. PROTUZAKONITO POSREDOVANJE
217. PRIJEVARA U SLUŽBI
218. PRONEVJERA
219. NEOVLAŠTENA UPORABA
220. PRIMANJE MITA
221. DAVANJE MITA
222. PROTUPRAVNO PRISVAJANJE STVARI PRIGODOM PREGLEDA,
PRETRAGE ILI IZVRŠENJA
223. PROTUZAKONITA NAPLATA I ISPLATA
224. ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE
225. NAPAD NA VOJNU OSOBU U OBAVLJANJU SLUŽBENE
DUŽNOSTI
226. NEODAZIVANJE POZIVU I IZBJEGAVANJE VOJNE SLUŽBE
227. SAMOVOLJNO UDALJENJE I BIJEG IZ VOJNE POSTROJBE ILI
SLUŽBE
228. ODGOVORNOST ZA KAZNENO DJELO POČINJENO PO
ZAPOVJEDI NADREĐENOG
ZAKON O OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I PROMETU ZLATA
ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ
            
Document Text Contents
Page 1

A-94/2005

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI
II DIO

(za internu uporabu)

S a d r ž a j:

1. Obvezna primjena blažeg zakona
2. Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena na

području Republike Hrvatske, njezinu brodu ili zrakoplovu
3. Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena izvan

područja Republike Hrvatske
4. Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela

počinjena na području Republike Hrvatske
5. Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela

počinjena izvan područja Republike Hrvatske
6. Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u stranoj državi
7. Zastara kaznenog progona
8. Tijek i prekid zastare pokretanja kaznenog postupka
9. Zastara izvršenja kazne
10. Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera
11. Način počinjenja kaznenog djela
12. Vrijeme počinjenja kaznenog djela
13. Mjesto počinjenja kaznenog djela
14. Beznačajno djelo
15. Nužna obrana
16. Krajnja nužda
17. Sila ili prijetnja
18. Zakonita uporaba sredstava prisile
19. Pokušaj
20. Dragovoljni odustanak
21. Pojedinačni počinitelj kaznenog djela i sudionici
22. Kažnjavanje sudionika
23. Poticanje
24. Pomaganje
25. Sadržaj krivnje
26. Neubrojivost
27. Samoskrivljena neubrojivost
28. Smanjena ubrojivost
29. Kažnjivost za postupanje s namjerom i s nehajem
30. Namjera
31. Nehaj
32. Zabluda o protupravnosti djela
33. Zabluda o biću kaznenog djela i zabluda o okolnostima koje isključuju

protupravnost
34. Vrste kazni
35. Svrha kažnjavanja
36. Novčana kazna
37. Zamjena novčane kazne
38. Kazna zatvora
39. Opće pravilo o izboru vrste i mjere kazne
40. Ublažavanje kazne

1

Page 2

41. Oslobođenje od kazne
42. Posebni slučajevi oslobođenja od kazne za kaznena djela počinjena iz

nehaja
43. Stjecaj kaznenih djela
44. Produljeno kazneno djelo
45. Izbor vrste i mjere kazne osuđenoj osobi
46. Uračunavanje pritvora i ranije kazne
47. Vrste mjera upozorenja
48. Svrhe i mjera upozorenja
49. Uvjetna osuda
50. Obveze uvjetno osuđene osobe
51. Opoziv uvjetne osude
52. Obvezno psihijatrijsko liječenje
53. Obvezno liječenje od ovisnosti
54. Zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti
55. Zabrana upravljanja motornim vozilom
56. Protjerivanje stranca iz zemlje
57. Oduzimanje predmeta
58. Uračunavanje zaštitnih mjera izrečenih za prekršaje i gospodarske

prijestupe
59. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
60. Pravne posljedice osude
61. Rehabilitacija
62. Podaci iz kaznene evidencije
63. Amnestija
64. Pomilovanje
65. Značenje izraza u ovom zakonu
66. Ubojstvo
67. Teško ubojstvo
68. Ubojstvo na mah
69. Čedomorstvo
70. Prouzročenje smrti iz nehaja
71. Sudjelovanje u samoubojstvu
72. Protupravni prekid trudnoće
73. Tjelesna ozljeda
74. Teška tjelesna ozljeda
75. Tjelesna ozljeda na mah
76. Tjelesna ozljeda iz nehaja
77. Sudjelovanje u tučnjavi
78. Nepružanje pomoći
79. Napuštanje nemoćne osobe
80. Povreda prava na rad i drugih prava iz rada
81. Povreda prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu
82. Narušavanje nepovredivosti doma
83. Protupravno oduzimanje slobode
84. Otmica
85. Iznuđivanje iskaza
86. Zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti
87. Prisila
88. Prijetnja
89. Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka
90. Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne
91. Povreda mira pokojnika
92. Veleizdaja

2

Page 448

obrazovanju - uopće ne samo što nisu bitne, već ni podobne da dovedu u pitanje
očigledni faktični odnos zavisnosti i podređenosti oštećene prema optuženom.

VSH, I Kž 620/73 od 12. VI 1973.
(Pregled sudske prakse u godini 1973., Zagreb 1974.g.)

Kad optuženi u svojstvu nastavnika predloži njemu povjerenoj učenici ljubav i
spolne odnose s prijetnjom da ako mu to ne dopusti da će joj dati slabu ocjenu,
napadnut objekt djela nije služba nego dostojanstvo ličnosti i morala, pa zato takvo
djelovanje optuženog ne predstavlja krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili
ovlaštenja, već neko od krivičnih djela protiv dostojanstva ličnosti i morala.

VSM-Kž-798/63 od 23.I.1963.

Za postojanje krivičnog djela zloupotrebe položaja iz čl. 182. st. 1. KZ (čl. 86.
st. 1. KZH) potrebno je, da između učinioca djela i oštećene postoji odnos
podređenosti ili zavisnosti, koji je zasnovan na zakonu, uredbi, pravilniku, ugovoru ili
sličnom.

VSH-Kž-310/60 od 28.IV.1960.

Za vrijeme vođenja izviđaja (i.e. istrage) između osobe protiv koje izviđajni
organ vodi izviđaj, i tog organa postoji odnos podređenosti i zavisnosti u onom smislu
kako je to predviđeno u čl. 182. st. 1. KZ ( čl. 86. st. 1. KZH). Prema tome, ako
izviđajni organ za vrijeme vođenja izviđaja zloupotrebom svog položaja navede na
obljubu žensku osobu protiv koje vodi izviđaj, čini time krivično djelo iz čl. 182. st. 1.
KZ.

VSH-Kž-2422/57 od 7. XII. 1957.

Krivično djelo iz čl. 182. st. 1. KZ može učiniti i poslodavac u privatno-
privrednom sektoru, ako zloupotrebom svog položaja zasnovanog na ugovoru o službi
navede na obljubu žensku osobu, koja se kod njega nalazila u radnom odnosu, a taj
odnos je takve prirode da ostvaruje elemente ekonomske zavisnosti.

VSH-Kž-2802/57 od 30. XII.1957.

Za krivično djelo obljube zlouptrebom položaja potrebno je, da izvršilac upravo
zloupotrijebi svoj položaj i da tim sredstvom navede na obljubu žensku osobu, koja se
prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti.

VSH-Kzz-54/53

Poslodavac koji zloupotrebom položaja navede na obljubu maloljetnu osobu
stariju od 14 godina s kojom je u radnom (najamnom) odnosu, ne čini krivično djelo iz
stava 2. čl. 182. KZ već iz stava 1. čl. 182. KZ (st. 2. i 1. čl. 86. KZH).

VSBiH-Kž-1712/56 od 19. IV.1957.

Nije osnovano stajalište prema kojem se ne bi radilo o odnosu podređenosti i
zavisnosti u slučaju oštećene koja je kod optuženog poslodavca radila kao kućna
pomoćnica, i to samo zato što takav radni odnos nije nigdje bio evidentiran i što je
oštećena lako takav odnos mogla raskinuti i potražiti drugog poslodavca jer je vladala
velika potražnja za kućnim pomoćnicama. Naime, ove okolnosti, pa uz činjenicu da je
oštećena maloljetna i da je između nje i optuženog bila velika razlika u godinama i

448

Similer Documents