Download Sumarski Fakultet Pejzazna Arhitektura i Hortikultura-Informacija o Prijemnom Ispitu Sa Primerima Testova PDF

TitleSumarski Fakultet Pejzazna Arhitektura i Hortikultura-Informacija o Prijemnom Ispitu Sa Primerima Testova
File Size3.2 MB
Total Pages18
Table of Contents
              01-PAiH-opsta informacija
02-PAiH-TEST sklonosti-primer testa
03-PAiH-Biologija-primer testa
04-PAiH-Crtanje-primeri crteza
            
Document Text Contents
Page 1

Универзитет у Београду

Ш УМА Р С КИ Ф А К У Л Т Е ТИНФОРМАЦИЈА О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ


за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Page 2

1Ранг листа кандидата за студијски програм ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА утврђује се на основу
општих услова Конкурса, који подразумевају вредновање успеха из средње школе (до 40 бодова) и успеха на

пријемном испиту (до 60 бодова).


Пријемни испити за студије пејзажне архитектуре и хортикултуре су класификационог карактера и обухватају
Биологију и Испит склоности за поље пејзажне архитектуре (цртање и тест). Циљ пријемних испита је да на
одговарајући начин процени квалитет кандидата за студијски програм и да се у оквиру одобрене квоте упишу најбољи

кандидати. Кроз пријемне испите се оцењује предзнање кандидата стечено на претходним нивоима образовања, али и
склоност за ову врсту студија, односно таленат кандидата за поједине стручне области које се изучавају у оквиру

студијског програма Пејзажна архитектура и хортикултура.

Однос могућих бодова који се вреднују за ранг листу кандидата дат је у табели:

Вредновање могућ број бодова

Успех из
средње школе

вреднује се према општим условима Конкурса
(збир просечних оцена за сва четири разреда средње школе помножен са два)

16 до 40

БИОЛОГИЈА 0 до 30

ЦРТАЊЕ 0 до 15
Пријемни
испити

ТЕСТ СКЛОНОСТИ ЗА ПОЉЕ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 0 до 15


Све укупно:

до 100Напомена:


Кандидати који су остварили успех на републичким такмичењима (прво, друго и треће место) из биологије и ликовних и

сродних уметничких области, уз одговарајући доказ, могу бити ослобођени дела пријемног испита и то:
- остварене награде из биологије ослобађају кандидата дела пријемног испита који се односи на испит из Биологије;
- остварене награде из ликовних и сродних уметничких области ослобађају кандидата дела пријемног испита који се

односи на пријемни испит из Цртања;


Наведеним кандидатима се признаје максималан број поена које је могуће остварити за део испита од кога су

ослобођени, али су у обавези да полажу онај део пријемног испита од кога нису ослобођени. Кандидати могу према
сопственом избору да полажу цео пријемни испит без обзира на то што су у могућности да им се призна неки део.

Page 9

7

8

4

Na skicama su prikazana 4 detaqa topografske karte. Na osnovu rasporeda izohipsi
ozna~ite onu skicu ( ili ) na kojoj ta~ke 1 i 2 imaju istu nadmorsku visinu,
ta~ka 3 se za 10 m razlikuje od wih, a vodotok je ucrtan tako da je realno mogu} u prirodi.

A, B, C D

1 2

3

1

2
312

3

1 2

3

C DBA

Na slici je prikazan jedan ravni~arski predeo posmatran iz vazduha. Ta~no je podne. Vide se ku}e, drve}e i jedna raskrsnica.
Na osnovu prikazane slike odrediti na koju stranu sveta vodi put ozna~en strelicom ( ili .A, B, C D?)

A)

B)

C)

D

Ka severozapadu

Ka jugozapadu

Ka severoistoku

) Ka jugoistoku

Page 10

9

10

Na crte`ima dole je prikazan jedan osvetqen predmet koji baca senku na ravnu podlogu, kosinu i
vertikalne povr{ine u ~etiri razli~ite situacije ( ). Sa desne strane je dat i crte` koji
prikazuje bo~ni izgled tog predmeta i wegov polo`aj u odnosu na podloge na koje baca senku.
Na kojoj situaciji ( , ili je senka ispravno nacrtana?

(Napomena: kao {to se mo`e primetiti, izvor svetlosti je razli~it kod razli~itih situacija).

A, B, C, D

A B, C D)

Semiramidini vise}i vrtovi su postojali u:

A) B) C)Mesopotamiji Starom Egiptu Anti~koj Gr~koj D) Renesansnoj Italiji

5

BO^NI IZGLED:

CBA D

Similer Documents