Download Tổng hợp các ký hiệu và công thức kinh tế vĩ mô PDF

TitleTổng hợp các ký hiệu và công thức kinh tế vĩ mô
File Size55.1 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 1

c������������
����
�������������� �������������� �

���������������� ��

���
�������� �

���������������������������������������� �������!��"�#�$%�&��� ��'(��)���#*���+��,�������+��-����.��

$+������ ����/��0� ���1%�

`�����������`
��

�����`�

2��3��(�� ����4���55���/��$�((���6�����7��8���9���:��%�

������4��0���;������������4���

<�����/��5:����

=>�������4��=>[email protected]���

@���/��5:���@[email protected] [email protected]�EF5��

B�G4������

C�@�����/����H����� ��

D��D�I��J�K��#L���D�?DMN��

D�D�I��J�K���

N�O�P��J�K��N?N AN�EF��

N �O�P��J�K���Q��R����

N��O�P��J�K����/���

F5�������P��J�S�5T���F5?FM�A�#?FM��[email protected]��

F�US���������

�����.��

�#��#���I���

������.�#L�����?�M�#��

<�����.��J�����

U���.��J����[email protected]��

[email protected] AV
[email protected]��

<������.��

�����.��?� A��EF��

� ����.��Q��R����

������.���/���

�#���I���

�#��#���I���#?�# ��

�# ��#���I���Q��R����

���.�#L����

������.�#L�����?�M�#��

?� �A��EFM�# ?V� �M�# WA��EF��

?�� A��EF��

G4������

B�G4�����B?B AB��EFAB��E���

B �G4������Q��R����

B���G4�������/����( �������P��F��

Page 6

� �(��B����B���Y?���

@�����/���

C�@�����/����H����� �C?C ��

C �@�����/���Q��R����

O �(��@4����Z���������[��C�0���#�C�����J� S�������+��9��7��V������+��5R���

0TW���#����J� S������J�6����9��7��V������H�����\���]W��

">��N���0^�J�H��C���#���I�����_�����` ��#��

D�I��J�K��#L����

D��D�I��J�K��#L���D�?DMN��

D �D�I��J�K���Q��R���D?D ��

N�O�P��J�K��N?N AN�EF��

� �(��N�Y���

@Z���a����b��J�����.��

F�US��������F?��E�� A�E=5 ��

���U9���Z�����.�#L����Q�������

��U9���Z��������4���Q��R����

=5 �������4���Q��R����

C����c���$9���Z���b��J�����.��?

[email protected]�EV
M��WMB��AN���

@����/��5:�����/���

@;���6�����7���H���C>d���;���c���

C>d��C>d�5�������e��C>d���c���?�����Vd�Ef�W�� ���I���S�������+���5R���

0T���9���:����H�����( ���;��S���g��c����

C>d#�C>d���Q��C>d#��c���?����Vd Ef�W�� ���I���S�������+���5R���0T���9��

�:����H�����( ���;��S���g��c����

C>d5�C>d5��c��V�
��W?VC>d���c����W�VC>d#��c���W� �

@dB�@�h���;���/��5:���@dB��c��V�
��W?����Vd�Ef W�����Vd Ef W�� ��0���

�#c��������+����/��)�����.����/��5:���0���H�����( ���;��;���g�

B�3��i�����!����;��B�3��c���[email protected]�h�$9���;��c������h�$9���;��c��V�M
WlM
��

�C>d#��H����c����#�8���� ��C>d#��C>d#��c���VjW?kC>d#��c����C>d#��c��

V�M
WlM
��

N6��-���BU��

F�F?��E�� A�A=5 M�EB��E���

N6��-���2N��

���?V>� MU�W�>���A�V>���>���WEF��

@������b���

<���b���!���<[email protected]�Am��

@����b���n���# ���������6���U�[email protected]�A>?oE<��

m���b��5Q��#[��

U��2�������b���

>���b���8���# �����Z��������

o�U9���Z��o?V>[email protected]��>A
WW�V>[email protected]��>Am�>WW?V
[email protected]��>W�Vm�>[email protected]��>W��

Similer Documents