Download Từ Điển Phiên Âm Tiếng Quảng Đông Cho Người Việt Version 3 PDF

TitleTừ Điển Phiên Âm Tiếng Quảng Đông Cho Người Việt Version 3
File Size3.9 MB
Total Pages112
Document Text Contents
Page 2

TỪ ĐIỂN PHIÊN ÂM TIẾNG QUÃNG CHO NGƯỜI VIỆT V3.0


HENRY KHUU – [email protected] Page 2


CANTONESE

Ngành nghề........................................................................................................... 4

Hòn dịp ................................................................................................................. 4

Chức vụ ................................................................................................................. 4

Chít mù ................................................................................................................. 4

Số đếm ................................................................................................................... 6

Ngày thứ ................................................................................................................ 7

Trái cây ................................................................................................................. 7

Sáng cỏ .................................................................................................................. 7

Màu sắc ................................................................................................................. 9

Ngàn xíc ................................................................................................................ 9

Phương hướng ...................................................................................................... 9

Từ chỉ phương vị..................................................................................................10

Món ăn .................................................................................................................11

Bệnh tật ................................................................................................................11

Thời tiết ................................................................................................................12

Địa điểm - Danh lam - Địa phương .....................................................................13

12 Con giáp ..........................................................................................................14

Xập dìa xắng xíu ..................................................................................................14

Động từ thường dùng ..........................................................................................14

Động từ xu hướng................................................................................................16

Động từ hành vi ...................................................................................................16

Tính từ thường dùng ...........................................................................................18

Thời gian ..............................................................................................................19

Động vật ...............................................................................................................20

Similer Documents