Download Vatikan ve Tapinak Sovalyeleri PDF

TitleVatikan ve Tapinak Sovalyeleri
File Size639.2 KB
Total Pages128
Document Text Contents
Page 2

VATIKAN
VE
TAPINAK ÖVALYELERI

AYTUNÇ ALTINDAL

Ara tırma
inceleme Serisi


YENI AVRASYA YAYINLARI
I. Basım: Ocak, 2002

II. Basım: Nisan 2002, Ankara

Yayın Koordinatörü: Ahmet DO AN

Teknik Yapım: Ümmü (KURT) BULDAN

Kapak Tasarım: Z. Ebru KARTAV

Baskı: Boyut Tanıtım-Matbaacılık / ANKARA


IÇINDEKILER

ÖNSÖZ 7

I. BÖLÜM

VATIKAN

1. Minik Devlet/Büyük Güç 11

2. Vatikan'ın Gizli ili kileri 17

3. Ateizmin Kayna ı: Vatikan 23

4. Esrarengiz Polonyalı, A ca ve Gizli Örgütler 31

5. Vatikan'ın Türkiye'ye Bakı ı 37

6. Kendine Has Yöntemler 43

7. Engizisyon Devam Ediyor ' 49

Page 64

Prens Henri Paleolog Konstantin Tarikatı'nın (St. George) Büyük Üstadı'ydı. Majör Castillo
ve övalye Bonello, onun Malta'daki resmi temsilcileriydiler. Prens, Cannes'da gizli tutulan
bir adreste oturuyordu. Majör Castillo'ya göre Prens tek ve yasal Bizans imparatoru idi.
"Galiba Bizans Tahtı'na oturmak isteyen ba kaları da var?" diye sordum. Majör Castillo
hemen do ruladı: "Ba kaları da bu tahtta hak iddia ettiler ama sadece Prens Henri'nin
haklarının saklı tutulmasına karar verdi mahkemeler. Bakın kararın altında ne yazıyor" dedi.
"Bu karar Prens Henri'nin halen hükümdarlı ını sürdürmekte olan egemen bir kralla aynı
haklara sahip oldu unun belgesidir ve kanıtıdır" yazıyordu. Ortada ne Bizans Tahtı ne de
Bizans vardı ama Prens Henri Paleolog adında biri, olmayan bir tahtın, olmayan bir devletin,
olmayan bir ordunun ba ındaki gerçek bir Imparator oldu unu mahkeme kararıyla tevsik
edebilmi ti!


Neron'un Torunu


Ba ka bir belgeye göre Prens Henri'nin ataları. Roma imparatoru Julius Flavius Claudius'a
uzanıyordu. Julius Sezar da aynı ailedendi. Daha da ünlü bir atası vardı: Domitius Claudius,
yani ünlü Neron. M.S. 54-68 orasında hüküm süren bu imparator döneminde Prens'in ailesi,
Vigo-Paleolog Viterbo hanedanı ba lamı tı. Prens adının "Paleo" (Ata-sal, en eski cedde ait
olmak) ve "Logos" (Hikmet, Bilgi; ilahiyatta Tanrının Bilincine ula mak) kelimelerinden
olu turuldu unu ve bu hanedana böyle bir adı kullanma hakkının verildi ini iddia ediyordu.
Hanedan Bizans'ta hüküm sürmü 9. Hanedandı ve imparator da XI. Konstantin'dl.


Majör Castillo nedense tarikatın a ırlıklı olarak Almanya'da, Münih ve Duisburg'da çe itli
faaliyetleri sürdürmekte oldu undan hiç söz etmedi, Almanya'da ve Fransa'da bu tarikatın
yayınladı ı, tarihsiz ve basıldı ı yer belirsiz bro ürlerde müthi bir Türkiye dü manlı ı
yapıldı ını ve Bizans'ın yeniden kurulması için imparatorun nasıl var gücüyle çalı tı ını hiç
söylemedi. Bu tarikatın adını bazen "The Imperial supreme Military Orthodox Dynastic
Constantinian Order of St. George Byzantium" diye de i tirerek kullandı ını da anlatmadı.
Bu ad altında Duisburg'da bazı Kürtlere el altından iletilen bilgi ve belgelerde aynen: "Bu
tarikat Yunanistan'ın Türk boyunduru undan kurtarılmasına aktif olarak katılmı tır. Tarikatın
nihai amacı halen Türklerin boyunduru undaki tüm halklara haklı mücadelelerinde yardımcı
olmak, Batı dünyasında Bizans'ı sevdirmek ve Yunanistan lehine çalı mak ve Rus Ortodoks
Kilisesi'nin tanıtımını yapmaktır" denildi ini de söylemedi.


Bunlarla ilgili bilgiler zaten elimdeydi. Kendisine; iyi de, siz Katoliksiniz ama Prens Ortodoks
Kilisesi'nin ba ı. Kaldı ki Istanbul'daki Fener Patri i, bizzat kendi elinden çıkmı Ingilizce
metinlerde Bizans-Konstantinopol Tahtı'nın tek yasal varisi benim' diyor. Sizce u mahut
Bizans Tahtı'nın gerçek varisi kim acaba diye sordum. Majör Castillo, "Siz Prens'in Türkiye
için bir sorun olabilece ini dü ünüyorsu-


nuz. Ama oradan onca zaman geçmi . Tarikatımız imdi sadece hayır i leriyle u ra ıyor.
Türkiye ile alıp veremedi imiz bir ey yoktur* dedi.

Page 65

Biri, ben Bizans'ın yasal, tek ve egemen imparatoruyum diyor. Yıllardır bazı devletleri de
yanına alıp bu i in hukuki alt yapısını olu turuyor. Tarikatlar kuruyor, unvanlar da ıtıyor,
gizli ve açık diplomasi yapıyor; temsilcisi ise bana Türkiye ile bir alıp veremediklerinin
olmadı ını söylüyor. Tarikatın ba ı Istanbul'u ve Bizans'ı istiyor, hepsi o kadar!...


Konstantin (Büyük) adını ta ıyan bir tarikat daha var. Gerçekte Majör Castillo'nunkiyle aynı
ama nedense aralarında hiçbir ba yokmu gibi davranıyorlar, Adı "The Imperial
Constantinian Order". istanbul'un fethinden hemen sonra, o sırada Arnavutluk'ta ya ayan
Pale-olog'dan önceki Hanedan Angeluslar tarafından yine Papa'nın izniyle kurulmu .
Papalık'ın tanıdı ı bu ilk askeri tarikat 1680'de Avustur-ya-Macaristan adına 2000
övalyesiyle; 1717'de, 1719'da ve 1734'de Dalmaçya'da ve Arnavutluk'ta Osmanlı'ya kar ı

sava tı. Bu yıl içinde tarikatın Büyük üstadlı ı Parma Dükalı ı'ndan Sicilya Krallı ı'na geçti.


Konstantin Tarîkatına üye yapılan bir Alman casusu. Baron Rudolf von Sebottendorff bu
projede. Dr. L. F. Mizzi ile birlikte çalı mı tı, ilginçtir ki u anda "Büyük Ba Naibi" olarak
Kont Montaldo ve Modon'un gözüktü ü ve Prens Henri'nin Büyük Üstadı oldu u "Sovereign
Knights of Malta" tarikatında da bu Mizzi'nin o lu Maurice Mizzi üst düzey yönetici olarak
yer almaktadır.


Istanbul'daki Konstantin Tarikatı


Konstantin Tarikatı'nın Istanbul'da daima "muhbirleri vardı. 1908'de Konstantin'in yer altı
faaliyetleri daha çok Osmanlı Hanedanlı ı'nın yıkılmasına yönelikti. Tarikat, Hilafet aleyhtarı
yayınlar yaptırıyordu ve bunda bazı Müslüman Arapları kullanmaktaydı. 1915'teki Büyük
Üstad, Baron Schmidt von der Launite idi. Baron. Bol eviklere kar ı sava mak ve Çarlı ı
kurtarmak için Rusya'ya övalyeleriyle birlikte gizlice girmi ve yakalanarak i kenceyle
öldürülmü tü. Ondan sonra Büyük Üstadlı a o lu getirilmi ti.


Konstantin Tarikatı'nın istanbul'da el altından yönlendirdi i en ilginç olaylardan biri
Amerika'nın ünlü YMCA (Genç Hıristiyan 6rkekler Birli i) adlı misyoner örgütünü Türkleri
Hıristiyanla tırsınlar diye 1913'de kurdurtması olmu tu.


TAPINAK ÖVALYELERi2.5. IMPARATOR HATIRlNA DEVLET KURULMU


* Bu imparatorun tacı da yok tahtı da devleti de. Ama ona bir devlet kurulmu . Diplomasi
yapıyor hatta arabuluculuk!


* Esrarengiz Baron


Baron Rudolf von Sebottendorff çok ilginç bir kimse. 1911'de yılında Türk vatanda lı ına
alınmı olan Baron bir lokomotif sürücüsünün o luydu. Türkiye'de bir Yahudi ailesi
tarafından çok karma ık bünyesi olan bir Mason locasına. Memphis Locası'na, inisye

Page 127

Ha ha ve emperyalizm, Havass Yay., 1979.


Siyasal Kültür ve Yöntem, Havass Yay., 1982.


Anılan ( iirler), Havass Yay., 1982 (Yasaklandı)


Niçin E it i e E it Ücret De il?, Süreç Yay., 1984.


ihanet iirleri, Süreç Vay., 1984.


Elvedasız. Kendi Sesinden iirler, 1992, isviçre.


Three Faces of Jesus, Sussex, 1992.


Laiklik, l. Baskı Süreç, 2. Baskı Anahtar Kitaplar Vay., 1994.


Türkiye ve Ortodokslar, Anahtar Kitapları 1995.


Elvedasız, Sarmal Vay., 3. Baskı Yeni Avrasya, 1998.


Bilinmeyen Hitler, Yeni Avrasya Yay., 8. Baskı, 2001.


Çeviriler:


Çinli Papa an, E.S. Gardner, Akba Yay., 1972. (Tükendi)


Parababaları, Ferdinand Lundberg, 6 Yay., 1973 (2 Cilt). (Tükendi)


Kertenkele, Moris West, E Yay., 1974 (7. Baskı)


Kapitalizmden Sosyalizme Geçi Süreci Üzerine, P. Sweezy-C. Bettelheim, May Vay., 1974
(Beraat etti)


Ermi , Halil Cibran, E Vay.. (2. ve 3. basım: Havass Yay.) 1974. 9. Basım Anahtar Kitaplar
1993.

Page 128

Gece Ana, Kurt Vonnegut Jr., E Yay., 1975.


Sava ve i çiler, Lenin, Yücel Yay., 1976. (Yasaklandı)


Barbarlık Kıyısı, Norman Mailer, Havass Yay., 1980.


Sözler, Halil Cibran, Süreç Yay., 1984, 5. Basım, Anahtar Yay., 1993.

Similer Documents