Download [Vtgn.1] Công Ước Montreal, 28 Tháng 5 Năm 1999 PDF

Title[Vtgn.1] Công Ước Montreal, 28 Tháng 5 Năm 1999
File Size248.4 KB
Total Pages32
Table of Contents
              MỤC LỤC
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1 - Phạm vi áp dụng 1. Công ước này áp dụng cho tất cả các vận chuyển quốc tế đối với người, hành lý, hàng hóa được thực hiện bởi máy bay nhằm mục đích nhận thù lao. Nó áp dụng tương tự đối với vận chuyển bằng máy bay không phải trả tiền thực hiện bởi một cam kết vận tải hàng không.
	Điều 2 - Vận chuyển thực hiện bởi nước thành viên và vận chuyển bưu phẩm. 1. Công ước này áp dụng cho vận chuyển được thực hiện bởi nước thành viên hoặc của cơ quan nước thành viên thành lập hợp pháp miễn là nó nằm trong các điều kiện quy định tại Điều 1.
CHƯƠNG II - CHỨNG TỪ VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ VÀ HÀNG HÓA
	Điều 4 - Vận chuyển hàng hóa
	Điều 5 - Nội dung vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa
	Điều 6 – Chứng từ liên quan đến bản chất của hàng hóa
	Điều 7 - Mô tả của vận đơn hàng không
	Điều 8 – Chứng từ cho nhiều bưu kiện
	Điều 9 - Việc không tuân thủ các yêu cầu chứng từ
	Điều 10 - Trách nhiệm cho những chi tiết của chứng từ
	Điều 11 - Giá trị chứng cứ của chứng từ
	Điều 12 - Quyền loại bỏ hàng hóa
	Điều 13 - Giao hàng
	Điều 14 - Thực hiện quyền của người gửi hàng và người nhận hàng
	Điều 15 - Mối quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng hoặc mối quan hệ chung với bên thứ ba
	Điều 16 - Thủ tục hải quan, công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác
CHƯƠNG III - TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ VÀ PHẠM VI BỒI THƯỜNG TỔN THẤT
	Điều 17 - Thương tích hoặc thiệt hại về tính mạng của hành khách - Tổn thất hành lý
	Điều 18 - Tổn thất về hàng hóa
	Điều 19 - Sự trì hoãn
	Điều 20 - Miễn trách
	Điều 21 - Bồi thường trong trường hợp tử vong hoặc thương tích của hành khách
	Điều 22 - Giới hạn trách nhiệm đối với việc hoãn chuyên chở, hành lý và hàng hóa
	Điều 23 - Chuyển đổi đơn vị tiền tệ
	Điều 24 - Xem xét giới hạn trách nhiệm
	Điều 25 - Quy định về giới hạn trách nhiệm
	Điều 26 - Sự vô hiệu của các điều khoản hợp đồng
	Điều 27 - Tự do giao kết hợp đồng
	Điều 28 - Thanh toán trước
	Điều 29 - Cơ sở khiêu nại
	Điều 30 - Nhân viên, đại lý - tập hợp khiếu nại
	Điều 31 - Thông báo khiếu nại kịp thời
	Điều 32. Cái chết của người có trách nhiệm
	Điều 33. Thẩm quyền xét xử
	Điều 34 - Trọng tài
	Điều 35 - Thời hạn khởi kiện
	Điều 36 - Vận tải kế tiếp
	Điều 37 - Quyền truy đòi người thứ ba
CHƯƠNG IV - VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
	Điều 38 - Vận tải đa phương thức
CHƯƠNG V - VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CHỊU TRÁCH NHIỆM BỞI MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TRONG HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ
	Điều 39 - Người chuyên chở theo hợp đồng - Người chuyên chở thực tế
	Điều 40 - Trách nhiệm của người chuyên chở theo hợp đồng và người chuyên chở thực tế
	Điều 41 - Trách nhiệm chung
	Điều 42 - Người nhận khiếu nại và hướng dẫn
	Điều 43 - Nhân viên và đại lí
	Điều 44 - Giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất
	Điều 45 - Người nhận khiếu nại
	Điều 46 - Phạm vi pháp lí mở rộng
CHƯƠNG VI - CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
	Điều 49 - Áp dụng bắt buộc
	Điều 50 - Bảo hiểm
	Điều 51 - Việc vận chuyển được thực hiện trog hoàn cảnh đặc biệt
	Điều 52 - Xác định thời gian
CHƯƠNG VII - CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
	Điều 53 - Chữ ký, phê chuẩn và điều kiện hiệu lực
	Điều 54 - Tuyên bố bãi ước
	Điều 55 - Mối quan hệ với các văn kiện của công ước Vacsava
	Điều 56 - Các quốc gia có nhiều hơn một hệ thống pháp luật
	Điều 57 - Giới hạn
            
Document Text Contents
Page 2

CÔNG ƯỚC VỀ MỘT SỐ QUY TẮC LIÊN QUAN TỚI VẬN TẢI HÀNG
KHÔNG QUỐC TẾ ( MONTREAL 28 THÁNG 5, 1999 )

MỤC LỤC

MỤC LỤC...............................................................................................2

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG............................................6

Điều 1 - Phạm vi áp dụng...............................................................6

Điều 2 - Vận chuyển thực hiện bởi nước thành viên và vận chuyển bưu

phẩm..................................................................................................7

CHƯƠNG II - CHỨNG TỪ VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VẬN

CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ VÀ HÀNG HÓA............................7

Điều 4 - Vận chuyển hàng hóa.......................................................8

Điều 5 - Nội dung vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa9

Điều 6 – Chứng từ liên quan đến bản chất của hàng hóa..........9

Điều 7 - Mô tả của vận đơn hàng không......................................9

Điều 8 – Chứng từ cho nhiều bưu kiện..........................................9

Điều 9 - Việc không tuân thủ các yêu cầu chứng từ.................10

Điều 10 - Trách nhiệm cho những chi tiết của chứng từ..........10

Điều 11 - Giá trị chứng cứ của chứng từ.....................................10

Điều 12 - Quyền loại bỏ hàng hóa...............................................11

Điều 13 - Giao hàng.......................................................................12

Điều 14 - Thực hiện quyền của người gửi hàng và người nhận hàng 12

2

Similer Documents